EN distortion
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

distortion (také: warp)
volume_up
vääristymä {podstatné jméno}
All this distortion is supposed to have happened during the last night of negotiations.
Koko tämä vääristymä olisi muka tapahtunut neuvottelujen viimeisenä yönä.
First of all, there is a VAT distortion depending on the countries where the activity is based.
Aivan ensiksi siinä on alv:n vääristymä, joka riippuu maasta, johon toiminta perustuu.
This is a clear case of distortion within the European Union.
Tässä meillä on jo selvä vääristymä Euroopan unionissa.
volume_up
vääristely {podstatné jméno}
Price distortion in relation to product quality is a matter of concern to the consumer.
Hintojen vääristely suhteessa tuotteen laatuun aiheuttaa huolta kuluttajalle.
The trouble is, when you talk about nuclear issues - especially Sellafield - it is dominated by a distortion of the truth.
Ongelma on siinä, että ydinvoima-asioista puhuttaessa varsinkin Sellafieldin tapauksessa keskustelua leimaa totuuden vääristely.
More serious still, this untruthful distortion of Mr Frattini's comments, which our institution must reject, will mean we cannot make a composed decision.
Ja mikä on vielä vakavampaa, tällainen Franco Frattinin kommenttien valheellinen vääristely, joka toimielimemme on torjuttava, tarkoittaa, että emme voi tehdä maltillista päätöstä.
distortion
volume_up
vääristäminen {podstatné jméno}
It is also necessary to discourage any distortion of competition.
On myös estettävä kaikenlainen kilpailun vääristäminen.
The abuse of a dominant position and the distortion of the market in favour of nuclear energy are currently our main problems.
Määräävän aseman väärinkäyttö ja markkinoiden vääristäminen ydinvoimalla tuotetun energian hyväksi ovat nyt pääasiallisia ongelmia.
distortion
volume_up
vinouma {podstatné jméno}

2. obrazně

volume_up
vääristely {podstatné jméno}
Price distortion in relation to product quality is a matter of concern to the consumer.
Hintojen vääristely suhteessa tuotteen laatuun aiheuttaa huolta kuluttajalle.
The trouble is, when you talk about nuclear issues - especially Sellafield - it is dominated by a distortion of the truth.
Ongelma on siinä, että ydinvoima-asioista puhuttaessa varsinkin Sellafieldin tapauksessa keskustelua leimaa totuuden vääristely.
More serious still, this untruthful distortion of Mr Frattini's comments, which our institution must reject, will mean we cannot make a composed decision.
Ja mikä on vielä vakavampaa, tällainen Franco Frattinin kommenttien valheellinen vääristely, joka toimielimemme on torjuttava, tarkoittaa, että emme voi tehdä maltillista päätöstä.
distortion
volume_up
virheellinen esittäminen {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "distortion":

distortion

Příklady použití pro "distortion" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe distortion of competition is all the greater, due to the defective controls.
Valvonnan puutteellisuus johtaa vielä laajempaan kilpailun vastaiseen toimintaan.
EnglishIt would be a distortion of a market that has worked well for a very long time.
Tämä toimenpide vääristäisi markkinoita, jotka ovat toimineet hyvin jo pitkän aikaa.
EnglishThe fear of distortion of competition in itself can also lead to lax regulation.
Myös kilpailun vääristymisen pelko itsessään saattaa tehdä määräyksistä liian hölliä.
EnglishHowever, this must not create any barriers to trade or distortion of competition.
Ne eivät saa kuitenkaan aiheuttaa kaupan esteitä eikä kilpailunvääristymiä.
EnglishThe report will make abuse more difficult and reduce the distortion of competition.
Mietinnöllä tehdään väärinkäytöstä vaikeampaa ja vähennetään kilpailun vääristymistä.
EnglishThis really is a distortion of the debate on Echelon that cannot be accepted.
Tässä pyritään kääntämään keskustelu pois Echelonista, eikä sellaista voida hyväksyä.
EnglishAnd this pseudo-democratic distortion is to be foisted on the people of Britain!
Kaiken kukkuraksi tätä näennäisesti demokraattista sopimusta aiotaan tyrkyttää briteille!
EnglishFurthermore, there is distortion of competition between road and rail transport.
Lisäksi maantie- ja rautatieliikenteen välinen kilpailu on vääristynyt.
EnglishSo there is no doubt that there is a distortion of the internal market here.
Ei siis ole epäilystäkään siitä, etteikö sisämarkkinoilla ole vääristymiä.
EnglishWhat we know for sure is that the present system generates distortion.
Me tiedämme varmasti, että nykyinen järjestelmä aiheuttaa kilpailun vääristymiä.
EnglishIt is absolutely vital that there should be no distortion of the market in this regard.
On aivan elintärkeää, että tässä suhteessa ei synny vääristymiä markkinoilla.
EnglishIt is also superfluous, for there is no distortion within the internal market.
Se on tarpeeton, sillä sisämarkkinoilla ei ole minkäänlaisia häiriöitä.
EnglishFailure to do so will give rise to an imbalance and distortion of competition.
Jos näin ei tehdä, kilpailusta tulee epätasapainoista ja vääristynyttä.
EnglishOther alternatives are being described as too expensive and leading to distortion.
Muut vaihtoehdot leimataan liian kalliiksi ja markkinoiden vastaisiksi.
EnglishThat makes Kyoto ineffective and causes the distortion of competition and carbon leakage.
Se tekee Kiotosta tehottoman ja aiheuttaa kilpailun vääristymistä sekä hiilivuotoa.
EnglishFarmers' income will not be secured by intervention and distortion of the market.
Maanviljelijöiden tuloja ei varmisteta interventiotoimilla ja markkinoiden vääristämisellä.
EnglishDiscrepancies that are too great between Member States lead to distortion in competition.
Jäsenvaltioiden väliset liian suuret erot johtavat kilpailun vääristymiseen.
EnglishIndeed, will you monitor it, and what action will you take if distortion results?
Miten todellakin aiotte valvoa asiaa ja mitä toimia toteutatte, jos tämä aiheuttaa häiriöitä?
EnglishThe end result of all this is price distortion within the European Union.
Kaiken tämän lopputuloksena on hintojen vääristyminen Euroopan unionissa.
EnglishThere is, however, one snag; the risk of distortion of competition within the EU.
Ongelmana on kuitenkin vaara siitä, että kilpailu vääristyy EU:ssa.