anglicko-finsko překlad pro "to differ from"

EN

"to differ from" finský překlad

EN to differ from
volume_up
{sloveso}

to differ from (také: to deviate, to differ, to diverge, to drop by)
gets used to denominations that may differ from national ones.
tottuvat uusiin rahoihin, joiden arvot saattavat poiketa aiempien kansallisten
That is our European path, and it may differ from other paths.
Tämä on Euroopassa valittu tie, joka voi poiketa muiden teistä.
To what extent should our approach differ from what is happening at US and international level, and what would be a successful model for the future?
Kuinka paljon meidän tulisi poiketa siitä, mitä amerikkalaisella tai kansainvälisellä tasolla tapahtuu, ja mikä on tulevaisuuden menestyksekäs malli?
to differ from (také: to alternate, to differ, to fluctuate, to range)
Of course, the final outcome may differ from one area to another and/or from one producer to another.
Lopullinen vaikutus voi tietysti vaihdella eri alueilla ja eri tuottajilla.
It is just that the Member States ratify in accordance with a process that can sometimes differ from one Member State to the other.
Asia on niin, että jäsenvaltiot ratifioivat sopimuksen sellaisen prosessin mukaisesti, joka voi joskus vaihdella yhdestä jäsenvaltiosta toiseen.
There must be a high, adequate level of protection of the rights of the individual, but the way in which these rights are guaranteed may differ from country to country.
Yksilön oikeuksien suojan tason on oltava riittävän korkea, mutta tapa, jolla nämä oikeudet taataan, voi vaihdella maasta toiseen.
to differ from (také: to break away, to break up, to differ, to diverge)
The spirit that prevails in the Conference of Presidents may differ from that of the plenary.
Puhemieskonferenssissa vallitseva henki saattaa erota täysistunnossa vallitsevasta hengestä.
The alternative measures to the effective EEVC tests (which have proven to be effective for more than 20 years) should not therefore differ from the latter by more than 25%.
Nykyisille EEVC:n testeille (jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi yli 20 vuoden ajan) vaihtoehtoiset toimet eivät saisi erota jälkimmäisistä enempää kuin 25 prosenttia.

Podobné překlady pro "to differ from" finsky

to differ sloveso
from příslovce
Finnish
from předložka

Příklady použití pro "to differ from" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAs for legislation and law, these differ from time to time and from period to period.
Mitä lainsäädäntöön ja lakiin tulee, niissä on eroja eri aikoina ja aikakausina.
EnglishThere are some areas where I differ from my colleagues in the Socialist Group.
Eräillä aloilla olen eri mieltä kuin sosialidemokraattisen ryhmän kollegani.
EnglishFor the majority of Guatemalans, conditions today differ little from those of 1996.
Guatemalalaisten enemmistön nykyolot poikkeavat vain hyvin vähän vuoden 1996 oloista.
EnglishSocial services have a character of their own and differ from commercial services.
Sosiaalipalvelut ovat aivan omanlaisiaan palveluja ja eroavat kaupallisista palveluista.
EnglishIn what way does the present picture of terror and violence differ from the others?
Millä tavoin nykyinen terrorin ja väkivallan kuva eroaa muista vastaavista tapauksista?
EnglishThe situations in the Member States differ, as has emerged from this study.
Jäsenvaltioiden tilanteet vaihtelevat, kuten mainitussa tutkimuksessa on käynyt ilmi.
EnglishIn other words, the figures differ completely from those you cited just now.
Toisin sanoen luvut eroavat täysin juuri äsken mainitsemistanne luvuista.
EnglishSocial security systems differ very widely from one EU Member State to another.
Eri EU:n jäsenvaltioissa on hyvin erilaiset sosiaaliturvajärjestelmät.
EnglishAttitudes towards research on human embryos differ from one Member State to another.
Nimittäin kaikki jäsenvaltiot eivät suhtaudu ihmisalkioiden tutkimukseen samalla tavoin.
EnglishApart from that, there is one point on which I differ slightly from Mr Brok.
On lisäksi yksi asia, josta olen hieman eri mieltä jäsen Brokin kanssa.
EnglishThe ten richest regions continue to differ from the ten poorest in much the same way.
Kymmenellä rikkaimmalla ja köyhimmälle alueella on edelleen samat erot.
EnglishThis is where I would beg to differ from the Socialist Group in the European Parliament.
Tästä asiasta olen eri mieltä Euroopan parlamentin sosialidemokraattisen ryhmän kanssa.
EnglishThese not only differ from one Member State to another but even differ within Member States.
Näin ei ole vain jäsenvaltioiden välillä vaan jopa jäsenvaltioiden sisällä.
EnglishOn this point I perhaps differ slightly in emphasis from our rapporteur, Wim van Velzen.
Tämän suhteen painotukseni eroaa ehkä hieman esittelijämme Wim Van Velzenin painotuksesta.
EnglishMy conclusions about this differ completely, however, from those of the previous speaker.
Tästä tekemäni johtopäätökset eroavat kuitenkin täysin edellisen puhujan johtopäätöksistä.
EnglishIn this regard, my views differ from those contained in the draft resolution.
Tässä mielessä olen eri mieltä päätöslauselmaehdotuksen kanssa.
EnglishOf course, there is the risk that the inspection will differ from country to country.
On toki olemassa riski, että tarkastukset eroavat maiden välillä.
EnglishThe exact numbers differ from country to country, as do prison conditions.
Tarkat luvut vaihtelevat maakohtaisesti, samoin vankilaolosuhteet.
EnglishThis is where I differ from many others in my belief that we have to be quick.
Tässä kohdassa olen monien muiden kanssa eri mieltä, sillä mielestäni meidän pitää toimia nopeasti.
EnglishThe strategy must take account of the various situations, which differ from one country to another.
Strategiassa on otettava huomioon erilaiset tilanteet, jotka vaihtelevat maittain.