EN depressed
volume_up
{přídavné jméno}

depressed (také: recessionary)
volume_up
lama- {příd. jm.}
It is no coincidence that disasters of this kind vent their fury on the most depressed areas of the European continent.
Ei ole sattumaa, että tällaisia tragedioita tapahtuu Euroopan pahimmilla lama-alueilla.
What does need concrete commitment from the Commission and this Parliament is peripheral tourism in depressed areas.
Se mikä sen sijaan tarvitsee konkreettista tukea komissiolta ja Euroopan parlamentilta, on lama-alueiden syrjäseutumatkailu.
She worked extremely hard, not only in visiting the depressed areas of the Union, but particularly in relation to Northern Ireland and all the cross-border schemes.
Hän teki paljon töitä paitsi käydessään unionin lama-alueilla myös työskennellessään erityisesti Pohjois-Irlannin ja rajat ylittävien suunnitelmien parissa.
volume_up
masentunut {příd. jm.}
I was faster but just as depressed.
Olin nopeampi mutta yhtä masentunut.
So you would say I wasn't depressed, you would say I wasn't suicidal, but you would be wrong.
Joten sanoisitte, etten ollut masentunut, etten ollut itsetuhoinen, mutta olisitte väärässä.
Hän oli alinomaan masentunut.
depressed (také: doleful, glum, melancholic, moody)
volume_up
apea {příd. jm.}
depressed
depressed
volume_up
lamassa oleva {příd. jm.}
depressed
volume_up
alas painettu {příd. jm.}

Synonyma (anglicky) pro "depressed":

depressed
English

Příklady použití pro "depressed" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe are all depressed by the endlessly grim sequence of events in the region.
Olemme kaikki masentuneita alueen loputtomasta ja kamalasta tapahtumasarjasta.
EnglishYet here we are today, feeling very depressed because we have nothing to show for it.
Nyt olemme tässä, ja olemme hyvin surullisia, eikä käteen ole jäänyt mitään.
EnglishThese sectors, particularly the last two, are already severely depressed.
Nämä alat, ja etenkin kaksi viimeksi mainittua, ovat jo pahasti lamaantuneet.
EnglishThis reform has to favour young farmers in the most depressed areas of the EU.
Tämän uudistuksen on suosittava nuoria maanviljelijöitä unionin jälkeenjääneimmillä alueilla.
EnglishLet us not therefore wear sackcloth and ashes, be issued with yellow cards or be depressed.
Emme saa näin ollen pukeutua säkkiin ja tuhkaan, hankkia keltaista korttia tai masentua.
EnglishSo please colleagues, do not be overly depressed about it, there are ways forward.
Hyvät kollegat, ei ole siis syytä masentua liikaa tapahtuneesta, sillä aina on keinoja päästä eteenpäin.
EnglishIn other words, people are either revolted or completely depressed by them.
Ne toisin sanoen joko inhottavat tai masentavat ihmisiä.
EnglishIt also stimulated economic activity in depressed areas.
Se on myös vilkastuttanut taloudellista toimintaa taantuvilla alueilla.
EnglishHowever, the position today is that the market has depressed prices.
Nykyinen tilanne on se, että markkinat laskevat hintatasoa.
EnglishIn a number of cases they were even clinically depressed.
Monissa tapauksissa he olivat jopa kliinisesti masentuneita.
EnglishKevin Breel didn't look like a depressed kid: team captain, at every party, funny and confident.
Kevin Breel ei näyttänyt masentuneelta nuorelta: joukkueen kapteeni, kaikissa juhlissa, hauska ja itsevarma.
EnglishEurope is not a depressed region: it is a complex, complete economic and social system.
Eurooppa ei ole heikommassa asemassa oleva alue: se on monimutkainen, täydellinen taloudellinen ja sosiaalinen järjestelmä.
English7:57 Stacy: Just feeling really sad and depressed right now.
7:57 Stacy: Tuntuu surulliselta ja masentuneelta.
EnglishThe market is disappearing, and prices are depressed by decisions which have nothing whatsoever to do with the market.
Markkinat loitontuvat ja hinnan pilaavat päätökset, jotka eivät mitenkään liity markkinoihin.
EnglishBut people who are depressed will also say, "No matter what we do, we're all just going to die in the end."
Mutta masentuneet ihmiset saattavat sanoa: "Teimmepä mitä hyvänsä, lopulta kuolema on meidän kaikkien osamme."
EnglishLike Mr Fischer, the German Foreign Minister, I came away from Naples more depressed than I was when I went there.
Saksan ulkoministerin Fischerin tavoin olin Napolista palatessani enemmän alla päin kuin sinne mennessäni.
EnglishIt will be the treatment of Thyssen-Krupp’s workforce at Terni in Umbria, which is a depressed area.
Niiden arvon osoittaa Thyssen Krupp -yhtiön henkilöstön kohtelu epäedulliseksi alueeksi luokitellulla Ternin alueella Umbriassa.
EnglishWhat socio-economic impact will it have on Granada, Estremadura and the most depressed Mediterranean areas?
Mitä yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia tällä on Granadaan, Extremaduraan ja vähiten kehittyneihin Välimeren alueisiin?
EnglishIn the current climate of depressed prices and policy uncertainty, we are going to place our farmers at a further disadvantage.
Nyt, kun hinnat ovat alhaalla ja politiikka on epävarmaa, maanviljelijämme joutuvat vielä epäedullisempaan asemaan.
EnglishFirstly, apart from some rare exceptions, tobacco is produced in the poorest and most depressed areas of Europe.
Ensinnäkin harvoja tapauksia ja harvoja tilanteita lukuun ottamatta tupakan tuotantoa harjoitetaan Euroopan köyhimmillä ja epäsuotuisimmilla alueilla.