EN clearly
volume_up
{příslovce}

clearly (také: by far, clear, decidedly, distinctly)
volume_up
selvästi {přísl.}
And the integration of Northern Cyprus clearly implies a second invasion.
Pohjois-Kyproksen yhdentymisellä tarkoitetaan selvästi toista valtausta.
That such a strategy produces results is clearly shown in the cohesion report.
Koheesiokertomus osoittaa selvästi tällaisen strategian tuloksellisuuden.
These examples clearly illustrate the targeted strategy adopted by the Council.
Nämä esimerkit osoittavat selvästi neuvoston hyväksymän kohdennetun strategian.
clearly (také: articulately, loud and clear)
volume_up
selkeästi {přísl.}
At the latest London summit, Parliament’s position was clearly ignored.
Viimeisimmässä Lontoon huippukokouksessa parlamentin kanta selkeästi sivuutettiin.
This said, the report also clearly charts the work that still needs to be done.
Kertomuksessa kartoitetaan myös selkeästi tulevaisuudessa toteutettavia toimia.
There is clearly an urgent need for this framework agreement on data protection.
Tälle tietosuojaa koskevalle puitesopimukselle on selkeästi kiireellinen tarve.
He is clearly an exceptionally talented, able and intelligent central banker.
Hän on epäilemättä harvinaisen lahjakas, pätevä ja taitava keskuspankin johtaja.
It is clearly environmental and health considerations that have won.
Ympäristö- ja terveysnäkökohdat ovat epäilemättä voittaneet.
Clearly it was a pity that the Commissioner was prevented from attending for family reasons.
Oli epäilemättä sääli, että komission jäsen perhesyistä oli estynyt osallistumasta.

Příklady použití pro "clearly" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI hope that will be taken back very clearly to the Intergovernmental Conference.
Toivon, että tämä tehdään täysin selväksi hallitusten välisessä konferenssissa.
EnglishThe sustainability criteria must have a clearly defined place in this directive.
Kestävyyskriteereillä pitää olla tarkasti määritelty asema tässä direktiivissä.
EnglishI voted for the motion because, clearly, we have to have good food on our tables.
Äänesti tekstin puolesta, koska pöytämme antimien on luonnollisesti oltava hyviä.
EnglishMr Stubb and Mr Brok are clearly not twins in the physical sense, Mr Swoboda.
Jäsen Swoboda, jäsenet Stubb ja Brok eivät selvästikään ole fyysisesti kaksosia.
EnglishClearly, this is closely connected with the Broad Guidelines of economic policy.
Tämä liittyy tietenkin läheisesti talouspolitiikan laajoihin suuntaviivoihin.
EnglishMay I also state clearly that I am absolutely in favour of a multiethnic Kosovo.
Samoin haluan tehdä selväksi, että kannatan ehdottomasti monietnistä Kosovoa.
EnglishTo my mind, this concept is not conveyed clearly enough in the Goerens report.
Tätä asiaa ei ole mielestäni otettu riittävästi huomioon Goerensin mietinnössä.
EnglishCompared with a previous plan of action, this document is clearly a step forward.
Aikaisempaan toimintasuunnitelmaan verrattuna tämä on selvästikin askel eteenpäin.
EnglishIt spells out clearly the importance of investment in research and development.
Siinä todetaan yksiselitteisesti tutkimus- ja kehittämisinvestointien tärkeys.
EnglishClearly the honourable Member, Mr Simpson, is an exception to that rule as well.
Selvästikin arvoisa parlamentin jäsen Simpson on poikkeus tästäkin säännöstä.
EnglishClearly, efforts to combat violence must be directed against physical violence.
Väkivallan vastaiset toimet on tietenkin kohdistettava fyysiseen väkivaltaan.
EnglishThe Netherlands has clearly formulated a request and tabled quite a few amendments.
Alankomaat on muotoillut selkeän pyynnön ja esittänyt varsin monta tarkistusta.
EnglishIn the recent municipal elections, this article has clearly not been complied with.
On selvää, ettei tämä artikla toteutunut äskettäin pidetyissä paikallisvaaleissa.
EnglishClearly, the Union needs an effective, transparent and visible foreign policy.
On selvää, että unioni tarvitsee tehokkaan, avoimen ja näkyvän ulkopolitiikan.
EnglishThe accession of Cyprus clearly ought to have been dependent on its reunification.
Kyproksen liittymisen unioniin olisi tietysti pitänyt riippua maan yhdistymisestä.
EnglishClearly, President Musharraf does not want a peaceful Kashmir election to be held.
On selvää, että presidentti Musharraf ei halua rauhanomaisia Ka?mirin vaaleja.
EnglishIt clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
Kulkuluvassa lukee yksiselitteisesti: voimassa vain Euroopan unionin alueella.
EnglishTherefore, I am clearly against tying our hands with a moratorium on legislation.
Vastustan näin ollen tiukasti käsiemme sitomista lainsäädännön lykkäämisellä.
EnglishHowever, the way in which these services are paid for must be clearly regulated.
Näiden palveluiden maksukäytännöistä on kuitenkin laadittava selvät säännöt.
EnglishClearly, at this moment in time, Britain will not accept this basic ground rule.
Britannia ei tietenkään tällä hetkellä suostu hyväksymään tätä perussääntöä.