EN

set {podstatné jméno}

volume_up
set (také: kit)
But they will have to comply with a comprehensive set of requirements and rules.
Dette skal dog være i overensstemmelse med et omfattende sæt krav og regler.
The first time they were offered as a set of 12 and Tarquin refused them.
Første gang blev de tilbudt som et sæt på 12, og Tarquin ville ikke have dem.
Sinn Féin believes that the enlarged EU must adopt a new set of priorities.
Sinn Féin mener, at det udvidede EU skal vedtage et sæt nye prioriteter.
set (také: garden, plant)
In this case we are not setting threshold values for fixed installations, refineries or large combustion plants.
For vi fastsætter ikke her grænseværdier for faste anlæg, for raffinaderier eller for kraftvarmeværker.
Mr van den Berg has asked specifically whether the presidency can confirm that the intention is that no accession date be set.
Også i den forbindelse spørger hr. van den Berg udtrykkeligt, hvilken tilgang formandskabet anlægger.
And this is why I ask you, Commissioner, whether Compromise Amendment 25 that has been set before us lifts this ban.
Der må ikke opstå huller i loven på dette område, for de eksisterende anlæg producerer hygiejniske fodermidler, som hverken spreder svinepest eller mund- og klovsyge.
We use a huge set of computers to fetch (or "crawl") billions ofpages on the web.
Vi har en stor mængde computere til at hente og gennemgå (eller "crawle") milliarder af sider på internettet.
Everyone knows that the volume of waste to be incinerated in the European Union is set to increase.
Enhver ved, at mængden af affald, der skal forbrændes i Den Europæiske Union, vil stige.
The set of general priorities and principles being established gives us the greatest concern with regard to the set of ‘ simplified regulations’ to follow.
Den samlede mængde prioriteringer og generelle principper får os til at nære de allerstørste bekymringer og forbehold over for de " forenklede forordninger ", der skal følge.
Social protection consists of a set of hard-won social rights which progressively evolve.
Den sociale beskyttelse er en samling hårdt erhvervede sociale rettigheder, der udvikles med fremskridtet.
Thirdly, a set of rules to be used for identifying genetically modified organisms for export.
For det tredje en samling regler, som skal anvendes til at identificere genetisk modificerede organismer til eksport.
I am in favour of merging different areas and setting up a cycle.
Jeg går ind for samling af materialer, oprettelsen af en driftsperiode.
This is why the broad guidelines the Council is required to set out in this area are of at least equal importance on the European stage.
Det er derfor de store retningslinjer, som Rådet skal give i denne forbindelse, i dag er mindst lige vigtige i det europæiske scenario.
But this report sets out a different scenario, viewing the environment and its inclusion in cohesion policies as a development factor in itself.
Nærværende betænkning opstiller imidlertid et andet scenario, hvori miljøet og integreringen af miljøhensyn i samhørighedspolitikkerne betragtes som en udviklingsfaktor i sig selv.
set (také: series, string)
In addition to these two sets of amendments, I have tabled amendments with Mr Chesa on wine-growing.
Ud over disse to serier af ændringsforslag har jeg sammen med min kollega Raymond Chesa fremsat ændringsforslag vedrørende vinfremstilling.
Mr President, I would just like to set the record straight for the benefit of the Commissioner.
Hr. formand, jeg vil kun sige en enkelt præciserende sætning til kommissæren.
After the words ‘ calls for the setting up’, enter the phrase ‘ by the end of 2006 of a committee of wise persons’.
Efter ordene " kræver, at der oprettes " indføjes sætningen " et vismandsudvalg inden udgangen af 2006 ".
The oral amendment is as follows: 'believes that the setting-up of such a forum... ', and the text then goes on in the manner with which everyone is familiar.
Det mundtlige ændringsforslag er følgende: " mener, at skabelsen af et permanent forum vil sikre... ", og herefter fortsætter sætningen på den måde, som alle kollegerne er bekendt med.
set (také: clique)
DA

se [ser|så] {sloveso}

volume_up
I listen nedenfor kan du se, hvilke bekræftelsesmuligheder der tilbydes i dit land:
To see what verification options are offered in your country, see the list below:
Vi vil forhåbentlig se dette ske og se fremskridt ved forårets topmøder.
Hopefully we will see this happen and will see progress in the spring summits from now on.
Vi behøver blot se på Newfoundland og Canada for at se konsekvenserne af overfiskeri.
We need only look at Newfoundland and Canada to see the consequences of overfishing.
Hvis jeg går ud på Marken se sværdslagne Mænd og kommer jeg ind i Byen se Hungerens Kvaler!
If I go forth into the field, then behold the slain with the sword!
Men Maria sagde: "Se jeg er Herrens Tjenerinde; mig ske efter dit Ord!
And Mary said, Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word!
Og nogle af dem som stode hos sagde da de hørte det: "Se; han kalder på Elias.
And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.
Tillad mig afslutningsvis at se lidt frem i tiden.
Please allow me to end with a glance into the future.
Jeg kan af programmet for konferencen se, at konkrete spørgsmål om gennemførelsen er sat på dagsordenen.
A glance at the conference programme shows me that specific matters relating to the implementation are up for discussion.
Forbrugeren må have mulighed for straks at se oprindelsescertifikatet, som er sikkerheden for, at produktet er i orden.
The consumer must be able to see at a glance the certificate of origin which is the assurance of product safety.

Příklady použití pro "set" v dánském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishNo national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
Ingen national forfatningsdomstol kan gøre sig til herre over fællesskabsretten.
EnglishWe have just heard again today that working parties have been set up in Belgrade.
Vi har netop i dag igen hørt, at der igen er etableret arbejdsgrupper i Beograd.
EnglishThis is why I am pleased that the main points are once again being set out here.
Derfor er jeg glad for, at der her endnu en gang bliver mindet om det vigtige.
EnglishEven the rapporteur wanted to set a more ambitious objective of more than 1.5 %.
Ordføreren har ønsket, at man satte sig et endnu mere ambitiøst mål på over 1,5 %.
EnglishAs regards prospectuses Parliament should follow the example set by the committee.
Hvad prospekter angår, bør Parlamentet følge det eksempel, som udvalget har sat.
EnglishThe Council position remained set on cases provided for in national legislation.
Betænkningen lader dog dette betinge af, at der er hjemmel for det i national ret.
EnglishNow the Commission wants to set a threshold below which no labelling is required.
Nu vil Kommissionen fastsætte en grænseværdi, under hvilken der ikke skal mærkes.
EnglishConsequently, it is vital that a limit value should be set to limit the damage.
Derfor er det vigtigt, at der fastsættes en grænseværdi for at begrænse skaderne.
EnglishIs it set against an established, comprehensive SME policy designed by DG XXIII?
Sammenholdes de med en etableret, samlet SMV-politik, som er udformet af GD XXIII?
EnglishThat is why I agree with you that we should set up a scientific research centre.
Derfor er jeg enig med Dem: Vi bør oprette et videnskabeligt forskningscenter.
EnglishIf you've got these three things, you're ready to set up Conversion Tracking.
Hvis du har disse tre ting, er du parat til at konfigurere Konverteringssporing.
EnglishWhat undertakings must Europe and the Member States set themselves in this regard?
Hvilke forpligtelser kan Europa og medlemsstaterne fastsætte i denne forbindelse?
EnglishLastly, we propose that a temporary committee be set up to study these issues.
Endelig foreslår man at oprette et midlertidigt udvalg for at drøfte disse emner.
EnglishThe second set of measures is designed to cut back the available volume of work.
For det andet kan man hidføre knaphed på det arbejdsvolumen, der står til rådighed.
EnglishThe bases are set out in my report and I hope that they will be adopted tomorrow.
Grundlaget findes i min betænkning, og jeg håber, den vil blive vedtaget i morgen.
EnglishFor example, Denmark and Sweden have set to work on active integration policies.
Eksempelvis har Danmark og Sverige taget fat på en aktiv integrationspolitik.
EnglishThe Council set particular store by issues of public order, security and defence.
Rådet lagde særlig vægt på spørgsmål om offentlig orden, sikkerhed og forsvar.
EnglishTyres are being slashed, windows broken and two lorries have been set on fire.
Dæk bliver skåret op, ruder bliver slået ind, og der er sat ild til to lastbiler.
EnglishCommissioner, I hope the hotlines you mentioned have been set up and are working.
Hr. kommissær, jeg håber, at de hotlines, som De nævnte, er etableret og fungerer.
EnglishWe ask only one thing and that is that this House should set things right itself.
Vi beder om én enkelt ting, og det er, at Parlamentet selv skaber orden i tingene.