anglicko-dánsko překlad pro "apparent"

EN

"apparent" dánský překlad

volume_up
apparent {příd. jm.}

EN apparent
volume_up
{přídavné jméno}

apparent (také: blatant, clear, distinct, lucid)
volume_up
tydelig {příd. jm.}
This uneven distribution is particularly apparent in the common agricultural policy.
Denne ulige fordeling bliver særlig tydelig i den fælles landbrugspolitik.
Europe's weakness certainly also becomes particularly apparent here.
Her bliver den europæiske svaghed imidlertid også særligt tydelig.
The unwillingness of the Commission is, however, with apologies to the Commissioner, apparent to everyone.
Men undskyld mig, hr. kommissær, Kommissionens modvilje er tydelig for alle.
apparent
volume_up
åbenbar {příd. jm.}
This, as a matter of fact, is the report's greatest weakness: an apparent lack of focus and considerable confusion.
Det er i det hele taget betænkningens største svaghed: åbenbar desorientering og almindelig stor forvirring.
I hope other nationals will forgive me if I mention only other British colleagues, for a reason that will become apparent.
Jeg håber, at de andre lande vil tilgive mig, når jeg kun nævner de øvrige britiske kolleger af en grund, som snart vil blive åbenbar.
One final thought: the greater transparency introduced into the act of sending money from one country to another will itself be all the more apparent once the single currency is introduced.
En sidste overvejelse: Den større gennemsigtighed, der er indført med hensyn til at sende penge fra et land til et andet, vil selv blive så meget desto mere åbenbar, når den fælles valuta er indført.

Synonyma (anglicky) pro "apparent":

apparent

Příklady použití pro "apparent" v dánském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis is not the first time that the need for such a force has become apparent.
I modsat fald vil Asien som region miste 150 millioner euro i udviklingsbistand.
EnglishIn fact, it is apparent that no socio-economic evaluation has been carried out.
Men man kan konstatere, at der ikke er gennemført en socioøkonomisk evaluering.
EnglishIt is apparent that she has put in a great deal of effort, commitment and skill.
Det er tydeligt, at hun har lagt stor indsats, engagement og kunnen i opgaven.
EnglishEven the other continents look to us, although this may not always be apparent.
Også på de andre kontinenter kigger man på os, selv når det ikke ser sådan ud.
EnglishThat has become very apparent and we need cooperation at international level.
Det er blevet meget klart, og vi har brug for samarbejde på internationalt plan.
EnglishIt is immediately apparent that consumers are protected by rights such as these.
Det er naturligvis indlysende, at sådanne rettigheder beskytter forbrugeren.
EnglishRussia's apparent aim is to bring the whole of Chechnya back under Russian control.
Ruslands åbenbare mål er at få hele Tjetjenien tilbage under Moskvas kontrol.
EnglishOn closer study, however, it is apparent that political objectives have not been met.
Ved nærmere eftersyn må det imidlertid konstateres, at politiske mål ikke er nået.
EnglishIt is also apparent from the amendments that the committees have been attentive to this.
Det fremgår også af ændringsforslagene, at udvalgene har været opmærksomme herpå.
EnglishThe environmental and financial effects will become apparent only in late 2003 and 2004.
Virkningerne på miljøet og på finansieringen vil først fremgå sent i 2003 og 2004.
EnglishThe important point here is to make this apparent to our citizens too.
Her drejer det sig om, at vi også skal gøre det gennemskueligt for vore borgere.
EnglishA step which is costing money while the benefits are yet to become apparent.
En fase, som der afholdes udgifter for, mens indtægterne endnu er usikre.
EnglishHere it is quite apparent that the European Commission's logic is a budgetary logic.
Man kan her tydeligt se, at Europa-Kommissionens logik er en finanslogik.
EnglishWe are all concerned about the apparent fait accompli in the statement by the Council.
Vi er alle betænkelige ved det tydelige fait accompli i Rådets redegørelse.
EnglishA specific commitment to establish certain priorities thus became apparent.
Det viste sig derfor bydende nødvendigt at foretage nogle prioriteringer.
EnglishIt is essential that we voice the issues that are apparent within Europe.
Det er væsentligt, at vi fortolker det, som optager befolkningen i Europa.
EnglishSometimes prosecuting authorities ignore them with apparent impunity.
Undertiden ignorerer anklagemyndighederne dem tilsyneladende ganske ustraffet.
EnglishAnd then his political mediocrity and incompetence would very soon become apparent.
Men så ville hans politiske middelmådighed og hans manglende evner hurtigt blive åbenbaret.
EnglishThis is particularly apparent in connection with the economy, trade and competition.
Dette viser sig især i forbindelse med økonomi, handel og konkurrence.
EnglishThe disastrous consequences of this became apparent in the Uruguay Round.
Man registrerede de katastrofale konsekvenser heraf under Uruguay-runden.