anglicko-česko překlad pro "writing"

EN

"writing" český překlad

volume_up
writing {podstatné jméno}
CS
volume_up
writing paper {podstatné jméno}
EN

writing {podstatné jméno}

volume_up
And toward the end of writing that book there was a documentary that came out.
A koncem psaní této knihy byl vysílán dokument, který právě vyšel.
in writing. - (LT) I voted in favour of this important document.
. - (LT) Hlasoval jsem pro tento důležitý dokument.
in writing. - (RO) I voted in favour of this document.
. - (RO) Pro tento dokument jsem hlasovala.
writing
We're all familiar with his fantastic work -- his drawings, his paintings, his inventions, his writings.
Všem je nám známa jeho fantastická práce -- jeho kresby, malby, vynálezy, jeho psaní.
They are visual, auditory, reading and writing and kinesthetic.
Na základě vizuálních podnětů, sluchu, čtení a psaní a kinesteticky.
I learned a lot in writing this report, through discussions with various people.
Prostřednictvím rozhovorů s mnoha lidmi jsem se při psaní této zprávy mnoho naučila.
in writing. - (PL) The Charter of Fundamental Rights complicates the system for protecting fundamental rights in Europe.
. - (PL) Listina základních práv komplikuje systém ochrany základních práv v Evropě.
in writing. - (PT) The Charter of Fundamental Rights approved in Nice in 2000 is a list of common European values with which all citizens can identify.
. - (PT) Listina základních práv schválená v roce 2000 v Nice je výčtem společných evropských hodnot, se kterými se mohou ztotožnit všichni občané.
in writing. - I voted today in favour of the re-adoption of the Charter in its new form so that it will become binding on the European Institutions.
písemně. - Hlasoval jsem dnes pro znovupřijetí Listiny v nové formě, tak aby se stala pro evropské instituce závaznou.
The writing pad and character pad convert handwriting into typed text.
Pole pro zápis a pole pro zápis znaků převedou rukopis na normální text.

Příklady použití pro "writing" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Englishin writing. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
písemně. - (DE) Hlasuji pro vydávání standardizovaných osvědčení pro strojvůdce.
Englishin writing. - The current economic crisis facing Europe requires a new approach.
písemně. - Hospodářská krize, před níž Evropa nyní stojí, vyžaduje nový přístup.
Englishin writing. - I support the Elles report on the draft amending budget No 5/2007.
písemně. - Podporuji zprávu pana Ellese o návrhu opravného rozpočtu č. 5/2007.
Englishin writing. - I voted in favour of Mr Davies' report on carbon dioxide storage.
písemně. - Hlasoval jsem pro zprávu pana Daviese o skladování oxidu uhličitého.
Englishin writing. - We in UKIP are opposed in principle to European political parties.
písemně. - My ve straně UKIP jsme v zásadě proti evropským politickým stranám.
Englishin writing. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, I voted for this report.
písemně. - (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem pro tuto zprávu.
Englishin writing. - I voted in favour of the Lipietz report on trade and climate change.
písemně. - Hlasoval jsem pro zprávu pana Lipietze o obchodu a klimatické změně.
Englishin writing. - (RO) The Union is built on common values and protects human rights.
písemně. - (RO) Unie stojí na společných hodnotách a na ochraně lidských práv.
Englishin writing. - (NL) The report by my fellow Member Mr Cadec comes at a good time.
písemně. - (NL) Zpráva mého kolegy pana poslance Cadeca přichází v pravý čas.
Englishin writing. - (NL) I today voted in favour of the Oomen-Ruijten report on pensions.
písemně. - (NL) Hlasoval jsem dnes pro zprávu paní Oomen-Ruijtenové o důchodech.
Englishin writing. - I voted against the Berlato report on the Community Tobacco Fund.
písemně. - Hlasoval jsem proti zprávě pana Berlata o Tabákovém fondu Společenství.
Englishin writing. - I voted in favour of the Piecyk Report on the EU's maritime policy.
písemně. - Hlasoval jsem pro zprávu pana Piecyka o námořní politice Evropské unie.
Englishin writing. - Consumer protection is of paramount importance to all Member States.
písemně. - Ochrana spotřebitele má pro všechny členských státech nejvyšší význam.
Englishin writing. - I broadly welcome the thrust of the Commission's paper on flexicurity.
písemně. - Z obecného hlediska vítám hlavní body dokumentu Komise o flexikuritě.
Englishin writing. - (DE) Unpaid work by voluntary helpers is vital for the public good.
písemně. - (DE) Bezplatná práce dobrovolníků je životně důležitá pro veřejné blaho.
EnglishRead more about writing effective web headlines to decrease your bounce rate.
Cílové stránky by měly poskytovat informace a služby slibované v reklamním textu.
Englishin writing. - Criminal justice is rightly the responsibility of EU Member States.
písemně. - Trestní soudnictví je oprávněně v odpovědnosti členských států EU.
Englishin writing. - (FR) I must firstly thank Mrs Lambert for the quality of her work.
písemně. - (FR) Především musím poděkovat paní Lambertové za kvalitní práci.
EnglishI learned a lot in writing this report, through discussions with various people.
Prostřednictvím rozhovorů s mnoha lidmi jsem se při psaní této zprávy mnoho naučila.
Englishin writing. - (RO) Health is one of the most important values in a human's life.
písemně. - (RO) Zdraví je jednou z nejdůležitějších hodnot v lidském životě.

Synonyma (anglicky) pro "writing":

writing