anglicko-česko překlad pro "within"

EN

"within" český překlad

volume_up
within {přísl.}
CS
volume_up
within earshot {podstatné jméno}
CS
CS

"Within Visual Range" anglický překlad

EN
EN

within {příslovce}

volume_up
within
I will be looking to reinforce this effort within the Transatlantic Legislators' Dialogue.
Těším se na posílení tohoto úsilí během dialogu transatlantických zákonodárců.
It acted differently in the Spring: large-scale effective action within a few hours.
Na jaře jednala jinak: rozsáhlá účinná opatření během několika hodin.
The 20% target for 2020 is within reach; we could achieve it within the next few years.
Cíl 20 % pro rok 2020 je tedy reálný, během několika málo let bychom jej mohli splnit.
within (také: in, inside, indoors)
We need a fairer distribution of wealth between countries and within each country.
Potřebujeme spravedlivější rozdělení bohatství mezi jednotlivými zeměmi i uvnitř nich.
We feel the need for a more dynamic parliamentary dimension within our institution.
Cítíme potřebu dynamičtějšího parlamentního rozměru uvnitř našeho orgánu.
The situation in Libya and within the international community is confused.
Situace v Libyi i uvnitř mezinárodního společenství je chaotická.
All that can literally destroy a brand within a few days or a few weeks.
To může v průběhu několika dnů nebo týdnů danou značku doslova zničit.
This could be done by email or telephone within a two-week period.
Lze tak učinit prostřednictvím emailu či telefonátu v průběhu dvou týdnů.
The commission should complete its work within three months.
Komise by měla dokončit tuto práci v průběhu tří měsíců.
This should always be within the bounds of transparency and accountability.
To by mělo probíhat v mezích transparentnosti a odpovědnosti.
Each institution acts within the limits of the powers conferred on it by the Treaty.
Každý orgán jedná v mezích působnosti, kterou mu svěřuje smlouva.
We must guarantee that all this remains within the limits of affordability.
Musíme zajistit, aby toto vše zůstalo v mezích cenové dostupnosti.
CS

Within Visual Range {vlastní jméno}

volume_up
1. vojenství
Within Visual Range
volume_up
WVR {vl. jm.} [zkr.]

Příklady použití pro "within" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThere are even different emphases within the overall complex of consumer rights.
Odlišné jsou dokonce i priority v rámci celkového souboru spotřebitelských práv.
EnglishMany products today contain chemicals that are already prohibited within the EU.
Mnoho výrobků dnes obsahuje chemické látky, které jsou již v rámci EU zakázány.
EnglishHowever, establishing such safety solely within Europe is no great achievement.
Zajištění takové bezpečnosti čistě v rámci Evropě ovšem není žádný velký úspěch.
EnglishThis Fund allows us to take swift, effective action within a flexible framework.
Tento fond nám umožňuje podniknout rychlé a účinné kroky pomocí pružného rámce.
EnglishIt was developed within a two-year period and used on actual exploratory projects.
Tohle vybavení bylo vyvinuto během dvou let a použito na průzkumných projektech.
EnglishI am abstaining so as not to vote against freedom of movement within the Union.
Zdržuji se hlasování, abych nemusel hlasovat proti volnému pohybu v rámci Unie.
EnglishCombating HIV/Aids within the EU and in the neighbouring countries 2006-2009 (vote)
Boj s HIV/AIDS uvnitř Evropské unie a v sousedních zemích, 2006-2009 (hlasování)
EnglishEverything within the Documents, Music, Pictures, and Shared Documents folders.
Vše, co je umístěno ve složkách Dokumenty, Hudba, Obrázky a Sdílené dokumenty.
EnglishMobility is important within the EU and so is the fight against protectionism.
Mobilita je v rámci Evropské unie důležitá, stejně jako boj proti protekcionismu.
EnglishIt is completely unacceptable that there are such big differences within countries.
Je zcela nepřijatelné, aby v rámci jednotlivých zemí panovaly tak velké rozdíly.
EnglishI do not have the authority to modify comitology; that is not within my powers.
Nemám pravomoc měnit postup projednávání ve výboru, to mezi mé kompetence nepatří.
EnglishMr Goebbels, you mentioned 72 specific powers, within 11 different categories.
Pane Goebbelsi, zmínil jste 72 specifických pravomocí v 11 různých kategoriích.
EnglishA regime which fires on its own people has no place within the concert of nations.
Pro režim, který na své vlastní lidi střílí, není ve společenství národů místo.
EnglishLet us look at how we can improve the current system within the means that we have.
Zvažme, jak můžeme zlepšit současný systém s prostředky, které máme k dispozici.
EnglishTherefore, it is absolutely crucial for the mobility of citizens within the Union.
Proto je směrnice absolutně nezbytná pro mobilitu občanů v rámci Evropské unie.
EnglishTravel by rail is finally to become a real alternative to flying within Europe.
Cestování vlakem se tak v Evropě konečně stane reálnou alternativou k létání.
EnglishApproximately 1 500 Iraqi high officials have been trained within this mission.
V rámci této mise prošlo výcvikem přibližně 1 500 iráckých vysokých úředníků.
EnglishThis would be one way, Mr President, of keeping democracy alive within our Europe.
To by byla jedna z cest, pane předsedo, jak udržet demokracii v naší Evropě živou.
EnglishThese two amendments significantly empower citizens within the whole system.
Tyto dva pozměňovací návrhy velmi posilují pozici občanů v rámci celého systému.
EnglishThis was our first great challenge within the European Union as we have built it.
To byla naše první velká výzva v rámci takové Evropské unie, jakou jsme vybudovali.

Synonyma (anglicky) pro "within":

within
English