anglicko-česko překlad pro "wishing"

EN

"wishing" český překlad

volume_up
wishing {podstatné jméno}
volume_up
wishing {příd. jm.}
volume_up
wish {podstatné jméno}

EN wishing
volume_up
{podstatné jméno}

wishing (také: ambition, desire, will, wish)
Surely, this is about innovation, but you do not get that by wishing it.
Jistě se zde jedná o inovace, ale těch nedosáhneme na základě přání.
This is an example of our wishing to share experience and values that are universal in Europe, and to win developing democracies in this region of the world over to those values.
Je příkladem našich přání sdílet zkušenosti a hodnoty, které jsou obecně platné v Evropě, a získat pro tyto hodnoty rozvojové demokracie v této oblasti světa.
From my own perspective, I believe that the National Health Service in the UK must have the right to insist on the prior authorisation by patients wishing to benefit from medical treatment abroad.
Z mého pohledu věřím, že Národní zdravotní služba ve Spojeném království musí mít právo trvat na předchozím povolení pacientova přání využít lékařské péče v zahraničí.
wishing (také: lust, wish)

Synonyma (anglicky) pro "wishing":

wishing
English
wish

Příklady použití pro "wishing" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIn that spirit, let me start by wishing all our citizens in Europe peace of mind.
Dovolte mi začít v tomto duchu tím, že všem občanům Evropy popřeji pokoj duše.
EnglishSeveral options exist for business owners wishing to own part of another company:
Majitelé podniků, kteří chtějí vlastnit část jiné společnosti, mají několik možností:
EnglishWishing you all the best for your future career.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
EnglishLet me conclude by wishing Mr Füle, our new commissioner, every success.
Dovolte mi, abych na závěr popřál našemu novému komisaři panu Fülemu hodně úspěchů.
EnglishIn wishing to be respectful and failing to act, we are allowing unaccountability to rage.
Zatímco si přejeme být zdvořilí a nejednáme, dovolujeme, aby běsnila neodpovědnost.
EnglishLet me take this opportunity of wishing Piia-Noora Kauppi well for the future.
Dovolte mi využít této příležitosti, abych paní Kauppiové do budoucna popřál všechno dobré.
EnglishIn wishing to help women, there is a risk of penalising them in the job market.
Při snaze o pomoc ženám hrozí, že budou na trhu práce penalizovány.
EnglishVoters not wishing to vote in favour leave the ballot paper blank.
Voliči, kteří si nepřejí hlasovat pro, odevzdají svůj hlasovací lístek prázdný.
EnglishWishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
EnglishThe list of Members wishing to present an explanation of vote has now been completed.
Seznam poslanců přejících si podat vysvětlení k hlasování je uzavřen.
EnglishWishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
EnglishI would like to conclude by thanking Commissioner Špidla and wishing him every success.
Závěrem chci poděkovat komisaři Špidlovi a přeji mu hodně úspěchů.
EnglishI must end by wishing Commissioner Dimas a speedy recovery.
Své vystoupení bych chtěla zakončit přáním brzkého uzdravení komisaři Dimasovi.
EnglishWe will continue with our work, wishing our former colleague very best wishes and good luck.
Budeme pokračovat ve své práci a přejeme našemu bývalému kolegovi vše nejlepší a mnoho štěstí.
EnglishHowever, in Romania, there are more families wishing to adopt than children available for adoption.
Avšak v Rumunsku je více rodin ochotných k adopci než dětí, které jsou pro adopci vhodné.
EnglishI believe that countries wishing to maintain higher standards should have the opportunity to do so.
Domnívám se, že země, které chtějí zachovat vyšší normy, by k tomu měly dostat příležitost.
English(EL) Mr President, I should like to start by wishing my fellow countrymen the very best for 25 March.
(EL) Pane předsedající, rád bych úvodem popřál svým krajanům všechno nejlepší k 25. březnu.
EnglishFor example, anyone wishing to study law or journalism must be approved by the ruling authorities.
Například každý, kdo chce studovat právo nebo žurnalistiku, musí získat souhlas vládních orgánů.
EnglishIn my region, I am often approached by citizens wishing to obtain aid to set up their own business.
V mém regionu mne často oslovují občané, kteří chtějí získat pomoc pro založení vlastního podniku.
EnglishThe Treaty will also rekindle the aspirations of the states wishing to become members of the Community.
Lisabonská smlouva rovněž dodá novou energii snahám států, které se snaží stát členy Společenství.