anglicko-česko překlad pro "white"

EN

"white" český překlad

volume_up
white {podstatné jméno}
volume_up
white {příd. jm.}
CS
volume_up
whitely {přísl.}
CS
volume_up
whites {příd. jm.}
CS
CS

"White Sands Missile Range" anglický překlad

EN
EN

white {podstatné jméno}

volume_up
white (také: white-out)
Because, if you haven't noticed from my skin color, I'm white, and that is a huge barrier on a Native reservation.
Pokud jste si totiž nevšimli, jsem běloch a to je v indiánské rezervaci obrovská překážka.
white (také: sclera)
CS

White Sands Missile Range {vlastní jméno}

volume_up
1. vojenství
White Sands Missile Range
volume_up
WSMR {vl. jm.} [zkr.]

Příklady použití pro "white" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIf you look at it and focus on the white, what you see is a world full of angels.
Když se na něj podíváte a soustředíte se na bílé plochy, uvidíte svět plný andělů.
EnglishFinally, in a week's time there will be a new US President in the White House.
A konečně, za týden začne v Bílém domě úřadovat nový prezident Spojených států.
EnglishWe don't need animal products, and we certainly don't need white bread or Coke.
Nepotřebujeme produkty zvířat, a určitě nepotřebujeme světlý chléb nebo Colu.
EnglishThe news of gold creates a massive influx of white settlers into Lakota Nation.
Zprávy o zlatě odstartovaly hromadný příliv bílých osadníků do země Lakotů.
EnglishI was therefore in favour of Japan, which wanted it, hosting this white elephant.
Proto jsem podporoval, aby byl tento bílý slon umístěn v Japonsku, které o něj stálo.
EnglishFor it confirms, in black and white, what most of us have acknowledged for some time.
Protože v ní máme černé na bílém potvrzeno to, co většina z nás už nějaký čas ví.
EnglishWhen will the white-collar criminals of high finance be properly punished?
Kdy budou konečně řádně potrestáni zločinečtí úředníci v řadách vysokých financí?
EnglishThe British government publishes a White Paper on the outcome of the renegotiations.
Britská vláda vydává bílou knihu o výsledcích nových vyjednávání o členství.
EnglishThey can print in black and white or color, although color models are usually pricier.
Mohou tisknout černobíle či barevně, barevné modely jsou ovšem obvykle dražší.
EnglishI would like to mention some of the issues or areas in the report and in the White Paper.
Rád bych zde zmínil některé otázky či oblasti obsažené ve zprávě a v bílé knize.
EnglishCommissioner, we also await the results of the White Paper to which you have referred.
Pane komisaři, očekáváme také výsledky týkající se bílé knihy, o které jste mluvil.
EnglishThe Sakharov Prize has still not been awarded to the Women in White from Havana.
Stále nebyla udělena Sacharovova cena havanskému hnutí "Ženy v bílém".
EnglishIn the White House, there's the desk that he sits at -- it's called the Resolute desk.
V Bílém domě se nachází stůl za kterým sedí. ~~~ Říká se mu "stůl Resolute".
EnglishWhite Paper on Nutrition, Overweight and Obesity-related health issues (debate)
Bílá kniha o zdravotních otázkách souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (rozprava)
English- Mr President, I support the Commission's white paper and the report by Mr Prodi.
- Pane předsedající, podporuji bílou knihu Komise a zprávu pana Prodiho.
EnglishGermany's history has not been whiter than white, I think you might agree.
Asi se shodneme na tom, že německé dějiny také nejsou prosty méně světlých okamžiků.
EnglishFinally, President Obama recently met with the Dalai Lama in the White House.
Poslední věc: prezident Obama se nedávno sešel s dalajlamou v Bílém domě.
EnglishThere is never any talk, however, of Christianophobia, of anti-white racism.
Nikdy se ale nehovoří o christianofobii či rasismu zaměřeném proti bílým.
EnglishThe White Paper emphasises the need to respect the autonomy and specificity of sport.
Bílá kniha zdůrazňuje potřebu respektovat autonomii a specifičnost sportu.
EnglishSlovakia is still not on the white list and must make an extra effort there.
Slovensko na bílé listině stále není a musí vynaložit veškeré síly, aby se tam dostalo.