anglicko-česko překlad pro "what"

EN

"what" český překlad

volume_up
what {zájm.}
volume_up
what {přísl.}
CS
volume_up
what {příd. jm.}
CS
EN

what {zájmeno}

volume_up
what
I'm sure you're all familiar with those people who tell you what you can't do and what you should change.
Určitě znáte ty lidi, co vám říkají, co nemáte dělat a co je třeba změnit.
Mr Šefčovič, who is preparing this proposal, has not told us what it involves.
Pan Šefčovič, který tento návrh připravuje, nám neřekl, co to zahrnuje.
Commissioners, President-in-Office of the Council, are you aware of what happened in Paris?
Páni komisaři, paní úřadující předsedkyně Rady, víte o tom, co se stalo v Paříži?
what
I'm sure you're all familiar with those people who tell you what you can't do and what you should change.
Určitě znáte ty lidi, co vám říkají, co nemáte dělat a co je třeba změnit.
Mr Šefčovič, who is preparing this proposal, has not told us what it involves.
Pan Šefčovič, který tento návrh připravuje, nám neřekl, co to zahrnuje.
Commissioners, President-in-Office of the Council, are you aware of what happened in Paris?
Páni komisaři, paní úřadující předsedkyně Rady, víte o tom, co se stalo v Paříži?
what
None of them has so far been able to explain to me what they are actually trying to achieve.
Žádný z nich mi dodnes nebyl schopen vysvětlit, čeho vlastně chtějí dosáhnout.
And also there is this epic story, this inspiring story of why we're there, and what we're doing.
A také tu je epický a inspirující příběh o tom, proč tam jsme a čeho se účastníme.
That is what we wanted and what we have managed to achieve with this agreement.
To je to, čeho jsme chtěli a co se nám i podařilo dosáhnout s touto smlouvou.
what
If you said to them, "Don't do this anymore," they'd wonder what you were talking about.
Kdybyste jim řekli, "už s tím přestaň", divili by se, o čem to mluvíte.
What I find particularly difficult is the issue of what do we talk about and what do we not?
To, o čem hovoříme a o čem nikoli, považuji za obzvláště problematické.
Let us use what is already being done at the moment and what is in preparation.
Dovolte, abychom použili to, na čem se v současnosti pracuje a co se připravuje.
what
volume_up
čemu {zájm.} (3. p.)
That is what I want to avoid and that is what the Commission must avoid.
To je to, čemu se chci vyhnout, a to je to, čemu se musí vyhnout Komise.
So, if I simplify the laws of simplicity, I have what's called the cookie versus laundry thing.
Takže, pokud zjednoduším Zákony jednoduchosti, mám tu něco, čemu říkám "sušenka versus prádlo".
But the modality of attention, or what is happening today, what's happening tomorrow.
Určit, čemu věnovat pozornost nebo „co se má stát dnes, co se bude dít zítra“.
what
Was what was happening in Ghana a metaphor for what was happening in me?
Bylo dění v Ghaně metaforou pro to, čím jsem procházel já samotný?
What are you in favour of, and what are you opposing?
Pro to, s čím souhlasíte, a proti tomu, s čím nikoli.
It is a prime example of what not to do in internal and international policy.
Je to dokonalým příkladem toho, čím se nemá vnitřní a mezinárodní politika zabývat.
what
What is more, the national authorities and the Council refuse to be accountable.
Ba co více - vnitrostátní orgány a Rada odmítají přijmout odpovědnost za situaci.
What is more, the specific measures outlined are one-sided.
Ba co víc, konkrétní opatření, která navrhuje, jsou jednostranná.
What is more, all this is taking place in broad daylight, documented by journalists.
Ba co víc, to vše se děje za bílého dne a je to zdokumentováno novináři.

Příklady použití pro "what" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishFirst of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
V první řadě se ptám sám sebe, zda se nejedná pouze o jakousi nezávaznou dohodu.
EnglishWe really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
Skutečně musíme pojem a porozumění tomu, co lidská práva znamenají, prezentovat.
EnglishAnd what you do when you go to any new site is you kind of roll out a franchise.
"A co uděláte, když půjdete na jakékoliv jiné místo" "je, že rozjedete frančízu."
EnglishWhat is more, the national authorities and the Council refuse to be accountable.
Ba co více - vnitrostátní orgány a Rada odmítají přijmout odpovědnost za situaci.
EnglishLet us use what is already being done at the moment and what is in preparation.
Dovolte, abychom použili to, na čem se v současnosti pracuje a co se připravuje.
English"We are what we eat," could easily be described as, "We are what our cells eat."
"Jsme to, co jíme," můžeme jednoduše vystihnout jako,"Jsme to, co jí naše buňky."
EnglishWhat I do strongly oppose, however, is the federalist tone of various amendments.
Jsem však důrazně proti federalistickému tónu jednotlivých pozměňovacích návrhů.
EnglishHowever, if a good result is achieved in the end, then that is what is important.
Jestliže však ve výsledku bude dosažené řešení dobré, bude to to nejdůležitější.
EnglishCouncil and Commission, what form do you see this kind of public EU body taking?
Rado a Komise, jakou formu by podle vás měl tento druh veřejného orgánu EU mít?
EnglishInstead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
Namísto toho musíme dále pokračovat v práci na základě dosud dosažených výsledků.
EnglishBaroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.
Baronka Ashtonová je v dané oblasti a to, co navrhuje pan Füle, dává hodně smysl.
EnglishIt really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.
Je skutečně načase zamyslet se nad tím, čeho jsme za posledních 100 let dosáhli.
EnglishI am a little sceptical about what the proposed solution is supposed to achieve.
Jsem poněkud skeptický, pokud jde o to, čeho se má navrhovaným řešením dosáhnout.
EnglishWhat Mr Oettinger has achieved over the last few months is an example to us all.
To, čeho za posledních šest měsíců pan Oettinger dosáhl, je nám všem příkladem.
EnglishIn what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?
Mohli bychom takto nabídnout další pomoc, například výměnou osvědčených postupů?
EnglishI wonder what has changed, and I think our citizens might ask what has changed.
Nevím, co se změnilo, a myslím si, že naši občané by se mohli přesně na to ptát.
EnglishThat is the role that you set up in the Lisbon Treaty and that is what I will do.
To je role, kterou jste stanovili v Lisabonské smlouvě a je to to,co budu dělat.
EnglishSo in my group, what we try to do is reverse engineer how humans control movement.
Takže v naší skupině se snažíme zpětným postupem zjistit, jak člověk řídí pohyb.
EnglishWell, since I'm not seeing the hand, it appears that what I'm stating is true.
Nuže, jelikož nevidím žádnou zvednutou ruku, zdá se, že to co tvrdím, je pravda.
EnglishWhat we need are legal immigrant workers with rights and obligations, not slaves.
Potřebujeme legální migrující pracovníky s právy a povinnostmi, a nikoliv otroky.