anglicko-česko překlad pro "vicious circle"

EN

"vicious circle" český překlad

volume_up
vicious circle {podstatné jméno}

EN vicious circle
volume_up
{podstatné jméno}

vicious circle (také: vicious cycle)
In recent days, the vicious circle of violence in the Middle East has continued.
V posledních dnech se na Středním východě dál roztáčí bludný kruh násilí.
In return, we, in our countries, keep cracking down on short-stay visa holders, and a vicious circle emerges.
My pak v našich zemích počet krátkodobých víz neustále omezujeme, a tak se vytváří bludný kruh.
I therefore believe that we have to break this vicious circle through the balance which Mr Mate spoke of.
Jsem tedy přesvědčen o tom, že musíme tento bludný kruh prolomit prostřednictvím dosažení rovnováhy, o níž hovořil pan Mate.

Synonyma (anglicky) pro "vicious circle":

vicious circle

Podobné překlady pro "vicious circle" česky

vicious přídavné jméno
circle podstatné jméno
to circle sloveso

Příklady použití pro "vicious circle" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishSegregation forms a vicious circle and creates fault lines within societies.
Segregace představuje začarovaný kruh a vytváří dělicí čáru uprostřed společností.
EnglishThe EU's structural policy is caught up in a massive vicious circle of bureaucracy.
Strukturální politika EU se ocitla v pasti, kterou představuje byrokracie.
EnglishUnless we act wisely, consistently and promptly, we may create a vicious circle.
Pokud nebudeme jednat rozumně, konzistentně a rychle, můžeme se ocitnout v začarovaném kruhu.
EnglishWe need to recognise that there is a risk of a vicious circle here.
Musíme si přiznat, že existuje riziko, že se v této oblasti dostaneme do bludného kruhu.
EnglishTo move in this vicious circle means we will get nowhere.
Pokud se budeme pohybovat v tomto začarovaném kruhu, nedostaneme se nikam.
EnglishThis is a vicious circle from which it is very difficult for them to escape.
Je to začarovaný kruh, z něhož lze jen těžkou uniknout.
EnglishCould the Council do something to put an end to this vicious circle?
Může Rada něco udělat, aby tento začarovaný kruh přetnula?
EnglishCorrect in itself, the decision has generated a vicious circle with negative effects for women.
Samotné rozhodnutí bylo v podstatě správné, ale vytvořilo začarovaný kruh a nepříznivě se dotklo žen.
EnglishThis is the vicious circle that leads to political disasters.
Jde o začarovaný kruh, který vede k politickým katastrofám.
EnglishThe EU needs to break out of its own vicious circle at last.
EU potřebuje prolomit svůj vlastní začarovaný kruh.
EnglishThis is a vicious circle and we need to recognise that no one stands to benefit from this situation in the long term.
Je to začarovaný kruh a my si musíme přiznat, že nikdo z takové situace nemůže dlouhodobě mít užitek.
EnglishThe Europe 2020 strategy, which is central to the 2012 budget, proposes a way to break this vicious circle.
Cestu k proražení tohoto začarovaného kruhu nabízí strategie Evropa 2020, která má pro rozpočet na rok 2012 zásadní význam.
EnglishThey are responsible for the household impoverishment that is seriously affecting demand, keeping the vicious circle going.
Oni jsou odpovědní za zbídačování domácností, jež závažně ovlivňuje poptávku, a posiluje tak začarovaný kruh.
EnglishHow can we break the vicious circle?
Jak se dostat z tohoto začarovaného kruhu ven?
EnglishFor many years, the EU fleet has suffered from a vicious circle of overcapacity, overfishing and declining profitability.
Loďstvo EU se již mnoho let pohybuje v začarovaném kruhu nadměrné kapacity, nadměrného rybolovu a klesající ziskovosti.
EnglishThis vicious circle ends up with the whole population stuck inside their houses, scared to death -- even more afraid than when we were out on the streets.
Tento ničemný kruh skončí tak, že budou všichni sedět zavření doma, vystrašení na smrt.
EnglishBoth the clan structure and lack of the right to intervene on the part of the authorities prevent this vicious circle from ever being broken.
Prolomení tohoto začarovaného kruhu brání klanová struktura i nedostatečná pravomoc úřadů zasáhnout.
EnglishProblems relating to social security and their living conditions are then predetermined and the vicious circle is complete.
Problémy související se sociálním zabezpečením a jejich životními podmínkami jsou pak předurčeny a začarovaný kruh se uzavírá.
EnglishSo we have a vicious circle.
EnglishOur Roma fellow citizens need our solidarity in order to break the vicious circle of exclusion and violence fed by despair.
Naši romští spoluobčané potřebují naši solidaritu, aby prolomili začarovaný kruh sociálního vyloučení a násilí, které je výsledkem zoufalství.