anglicko-česko překlad pro "under"

EN

"under" český překlad

volume_up
under {příd. jm.}
CS
volume_up
under {přísl.}
CS
volume_up
under {předl.}

EN under
volume_up
{přídavné jméno}

under (také: low, lower, nether)
volume_up
dolní {příd. jm.}
Scroll down to the bottom of the window that appears, and then, under Windows activation, click Change product key.
dolní části dialogového okna, které se právě zobrazilo, klikněte v oddílu Aktivace systému Windows na odkaz Změnit kód Product Key.

Synonyma (anglicky) pro "under":

under

Příklady použití pro "under" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishSubject: Total proceeds from fines imposed on businesses under competition rules
Věc: Celkový výnos z pokut uložených podnikům podle pravidel hospodářské soutěže
EnglishSpectacular picture here of ATLAS under construction so you can see the scale.
Tady je působivá fotka ATLASu během jeho konstrukce, takže můžete vidět rozměry.
EnglishA military junta placed the party's leader, Aung San Suu Kyi, under house arrest.
Vojenská junta uvrhla šéfku strany, paní Aun Schan Su Ťij , do domácího vězení.
EnglishThat corridor is vital for us and is the only one not under the Kremlin's control.
Tento koridor je pro nás životně důležitý a je jediný, který nekontroluje Kreml.
EnglishIt cannot take place with political stakeholders in jail or under house arrest.
Nemůže se odehrávat, pokud budou aktéři politiky ve vězení nebo v domácím vězení.
EnglishThe principle of Member States financing the European Union is thus under fire.
Zásada financování Evropské unie členskými státy se tudíž stala terčem kritiky.
EnglishThat would, of course, put companies under financial strain and disadvantage us.
Tato možnost by v našich společnostech vyvolala finanční napětí a znevýhodnila nás.
EnglishI was in the desert, under the starry skies with the Sufi singer Mukhtiar Ali.
Byla jsem v poušti, hvězdné nebe nade mnou, se zpěvákem Sufi jménem Mukhtiar Ali.
EnglishIt should also be noted that this was the last EU budget under the Treaty of Nice.
Také by mělo být řečeno, že toto byl poslední rozpočet EU v rámci smlouvy z Nice.
EnglishUnder the Treaty of Lisbon, Parliament's powers are extended to the whole budget.
Podle Lisabonské smlouvy jsou pravomoci Parlamentu rozšířeny na celý rozpočet.
EnglishHow have our fish and our fishermen fared under the common fisheries policy (CFP)?
Jak se našim rybám a našim rybářům daří v rámci společné rybářské politiky (SRP)?
EnglishMy second point relates to the free market in the rights of areas under vines.
Moje druhá otázka se vztahuje k volnému trhu v oblasti práv osázených ploch vinic.
EnglishUnder the Lisbon Treaty no country can have fewer than 6 or more than 96 MEPs.
Podle Lisabonské smlouvy je minimální počet poslanců na zemi 6 a maximální 96.
EnglishPeople can come live under the new charter, but no one is forced to live under it.
Lidé zde budou moci žít podle nové charty. ~~~ Ale nikdo zde nebude nucen žít.
EnglishMaxwell's equations are of course symmetrical under rotations of all of space.
Maxwellovy rovnice jsou pochopitelně symetrické při rotacích ve všech směrech.
EnglishYou are right, Mr Jouyet, the European budget has been under-utilised since 1988.
Máte pravdu, pane Jouyete, když říkáte, že rozpočet nebyl od roku 1988 plně využit.
EnglishWe must take the opportunity to reach a compromise under the French Presidency.
Musíme využít příležitosti k dosažení kompromisu během francouzského předsednictví.
EnglishUnder the agreement, two units were closed in 2002, and the other two in 2006.
Podle této dohody byly uzavřeny dva bloky v roce 2002 a další dva v roce 2006.
EnglishThere are now five million young people under the age of 25 who cannot find a job.
Nyní máme 5 milionů mladých lidí ve věku do 25 let, kteří nemohou najít práci.
EnglishI should like to refer to the Republic of Cyprus, which is now under observation.
Chtěl bych se zmínit o Kyperské republice, která je nyní předmětem sledování.