anglicko-česko překlad pro "trade"

EN

"trade" český překlad

volume_up
trade {podstatné jméno}
volume_up
trade {příd. jm.}

EN trade
volume_up
{podstatné jméno}

trade (také: commerce, deal, shop, store)
There was a Ministry of Internal Trade, but there was no internal trade.
Existovalo ministerstvo vnitřního obchodu, ale žádný vnitřní obchod neexistoval.
In future, we need fair trade, not merely trade that is, in principle, free.
Do budoucna potřebujeme spravedlivý obchod, a nikoli pouze obchod, který je v zásadě volný.
The trade in pharmaceutical products is an important part of world trade.
Obchod s farmaceutickými výrobky je důležitou součástí světového obchodu.
trade

Příklady použití pro "trade" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThat means that we as citizens now have the opportunity to ban this cruel trade.
To znamená, že my jako občané máme nyní možnost tento krutý obchodování zakázat.
EnglishFree trade agreements are signed in Brussels with Estonia, Latvia and Lithuania.
V Bruselu jsou podepsány dohody o volném obchodu s Estonskem, Litvou a Lotyšskem.
EnglishThe agreement should be very broad and not be limited to purely trade questions.
Dohoda by měla být velmi široká a neměla by se omezovat pouze na obchodní otázky.
EnglishThe current liberal trade regulations encourage higher carbon dioxide emissions.
Stávající liberální tržní nařízení podněcují k vyšším emisím oxidu uhličitého.
EnglishToday, the European Parliament adopted a resolution on EU-Japan trade relations.
Dnes Evropský parlament přijal usnesení o obchodních vztazích mezi EU a Japonskem.
English. - I voted in favour of the Lipietz report on trade and climate change.
písemně. - Hlasoval jsem pro zprávu pana Lipietze o obchodu a klimatické změně.
EnglishIn that way, Member States are obliged to work together to tackle illegal trade.
Tak jsou členské státy nuceny spolupracovat v boji proti nezákonnému obchodu.
EnglishIt imposed a trade embargo, although that has not yet had the desired impact.
Uvalila obchodní embargo, ačkoli toto opatření dosud nemělo požadovaný výsledek.
EnglishIt must be ensured that trade affairs are discussed on a level playing field.
Je třeba zajistit, aby se o obchodní podmínkách diskutovalo za rovných podmínek.
EnglishAnti-Counterfeiting Trade Agreement (motions for resolutions tabled): see Minutes
Obchodní dohoda proti padělatelství (ACTA) (předložené návrhy usnesení): viz zápis
EnglishOur trade balance deficit with the Mercosur countries in this sector is alarming.
Náš deficit obchodní bilance se zeměmi Mercosur je v tomto odvětví alarmující.
EnglishWe are entering a crucial stage in the EU-India free trade agreement negotiations.
Vstupujeme do rozhodující fáze jednání mezi EU a Indií o dohodě o volném obchodu.
EnglishThey all survived because American trade union members sent financial assistance.
Ti všichni přežili, protože jim členové amerických odborů posílali finanční pomoc.
EnglishThat is why we need to be a bit cautious in the areas of trade and investment.
Z toho důvodu potřebujeme být v oblasti obchodu a investic trochu víc opatrní.
EnglishSingle points of contact (SPC) have been set up in selected trade licensing offices.
Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou zřízena na vybraných živnostenských úřadech.
EnglishThis agreement includes all the measures necessary to establish a free trade area.
Tato dohoda obsahuje všechna opatření nezbytná pro vytvoření zóny volného obchodu.
EnglishThe sole aim is to lay off 24 workers, 12 of whom are trade unions representatives.
Jediným cílem je propustit 24 pracovníků, z nichž dvanáct jsou zástupci odborů.
EnglishPoland's involvement in international trade in services has never been very great.
Polská účast na mezinárodním obchodu se službami nikdy nebyla příliš rozsáhlá.
EnglishMuch revolves around the Laval ruling, where the Swedish trade union went too far.
Hodně se přemítá o rozsudku ve věci Laval, kde zašly švédské odbory příliš daleko.
EnglishThe Viking and Laval judgments are an attack on trade unions and workers' rights.
Rozsudky v případech Viking a Laval představují útok na odbory a práva zaměstnanců.