anglicko-česko překlad pro "tool"

EN

"tool" český překlad

volume_up
tool {podstatné jméno}
EN

tool {podstatné jméno}

volume_up
We are changing tack and promoting enhanced coordination as a basic preventive tool.
Měníme kurz a jako základní preventivní nástroj podporujeme posílenou spolupráci.
A tool to get a grip on an outturn is so much better than just a grip on promises.
Nástroj na zachycení výsledků je mnohem lepší než nástroj na zachycení slibů.
I support microcredit as a tool for meeting the Millennium Development Goals.
Podporuji mikroúvěry jakožto nástroj k naplnění rozvojových cílů tisíciletí.

Synonyma (anglicky) pro "tool":

tool

Příklady použití pro "tool" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBut it’s a great tool to turn to when everything else you’ve tried hasn’t worked.
But it’s a great tool to turn to when everything else you’ve tried hasn’t worked.
EnglishThe Community's Solidarity Fund is a sound and valuable financial management tool.
Fond solidarity Společenství je spolehlivým a cenným nástrojem finančního řízení.
EnglishAppropriate competition policy is the right tool for achieving this objective.
Vhodná politika hospodářské soutěže je správným nástrojem k dosažení tohoto cíle.
EnglishInvestors in the US cannot understand how we in the EU operate without such a tool.
Investoři v USA nemohou pochopit, jak v EU můžeme bez takového nástroje fungovat.
EnglishIt is a very important tool for fighting trafficking and protecting the victims.
Je důležitým nástrojem pro boj proti obchodování s lidmi a na ochranu obětí.
EnglishThe Memory Diagnostics Tool will run automatically when you restart Windows.
Program Diagnostika paměti se spustí automaticky po restartování systému Windows.
EnglishIt should be a tool at the service of genuine economic and social cohesion.
Měl by být nástrojem ve službách opravdové hospodářského a sociální soudržnosti.
EnglishClearType is a tool that improves the readability of the text on your LCD screen.
ClearType je technologie, která vylepšuje čitelnost textu na obrazovce LCD.
EnglishParliamentary consultation and consent should not be a retrospective tool.
Parlamentní konzultace a souhlas by neměly být nástrojem se zpětnou působností.
EnglishAdvertising is a positive tool, both for the internal market and for consumers.
Reklama je pozitivním nástrojem jak pro vnitřní trh, tak pro spotřebitele.
EnglishThe European Parliament is a very, very strong tool to help us on that path.
Evropský parlament je velmi, velmi silným nástrojem, který nám na této cestě pomůže.
EnglishChoose between the two options for when to run the Memory Diagnostics Tool:
Zvolte jednu ze dvou možností, kdy chcete spustit program Diagnostika paměti:
EnglishThe report provides us with a valuable tool to look back at what has been achieved.
Zpráva je cenným nástrojem, díky němuž se můžeme ohlédnout za tím, čeho jsme dosáhli.
EnglishSocial dumping has become the only competitive tool in the European Union.
Sociální dumping se v Evropské unii stal jediným konkurenceschopným nástrojem.
EnglishWith the Verbatim tool, you can search using the exact keywords you typed.
Pomocí nástroje Doslovně můžete vyhledávat klíčová slova přesně tak, jak je zadáte.
EnglishThis would have been another useful tool in the fight against terrorism and crime.
To by byl další užitečný prostředek v boji proti terorismu a kriminalitě.
EnglishThe Stabilisation and Association Agreement is a tool to be used along the way.
Dohoda o stabilizaci a přidružení je užitečným nástrojem na této cestě.
EnglishAdvertising is an essential tool which ensures that the free market functions properly.
Reklama je důležitým nástrojem, který zajišťuje řádné fungování volného trhu.
EnglishThat is why I believe that this Green Paper is a good tool that comes at the right time.
Proto věřím, že tato zelená kniha je dobrým nástrojem, který přichází v pravý čas.
EnglishThirdly, climate change has become a fashionable political tool for manipulating people.
Zatřetí, změna klimatu se stala moderním nástrojem politiků pro manipulování lidmi.