EN thinking
volume_up
{podstatné jméno}

thinking (také: mind, thought)
Language acquisition is the basis of logical thinking and contextual understanding.
Osvojení si jazyka je základem logického myšlení a kontextového chápání.
Michelle Kaufman has pioneered new ways of thinking about environmental architecture.
Michelle Kaufman je průkopnicí nového způsobu myšlení o ekologickém stavitelství.
This move also indicates an environmentally friendly way of thinking.
Tento postup také naznačuje ekologický způsob myšlení.
That level of joined up and targeted thinking can only bring greater rewards.
Toto společné a zacílené uvažování může přinést větší výsledky.
Proactive thinking on human rights is regrettably selective in the EU.
Aktivní uvažování o lidských právech je naneštěstí v Evropské unii selektivní.
Today's vote calls for more joined-up thinking across the whole of Europe.
Dnešní hlasování požaduje propojenější uvažování v celé Evropě.

Synonyma (anglicky) pro "thinking":

thinking

Příklady použití pro "thinking" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHere we have a simple and modern way of re-thinking the agricultural profession.
Je to jednoduchý a moderní způsob přehodnocení pohledu na zemědělskou profesi.
EnglishAnd I remember looking at the guys thinking, "What do I take from this journey?"
Pamatuji si, jak jsem se díval na kluky a myslel si: "Co si odnesu z této výpravy?"
EnglishI am thinking here of tobacco, hop and other specialist production of this kind.
Mám na mysli tabák, chmel a další speciální zemědělské produkty tohoto typu.
EnglishThat is why we are thinking of our future now and are taking new steps towards it.
Proto myslíme na svou budoucnost už nyní a podnikáme v tomto směru příslušné kroky.
EnglishIt turns out what you're thinking about a lot influences what you tend to see.
Je to způsobeno tím, že když na něco hodně myslíte, ovlivňuje to, co spíše uvidíte.
EnglishEarlier, when we were thinking about 2010, it was with a seven-year budget in mind.
Když jsme v minulosti uvažovali o roce 2010, měli jsme na mysli sedmiletý rozpočet.
EnglishI voted against the resolution because it contains too much wishful thinking.
Hlasoval jsem proti rozhodnutí, neboť obsahuje příliš mnoho toužebných přání.
EnglishWe're thinking beauty is in the limbic system -- if that's not an outmoded idea.
Myslíme si, že krása se nachází v limbické části mozku -- pokud to není zastaralá idea.
EnglishI am, of course, thinking about the new possibilities offered by the Treaty of Lisbon.
Přemýšlím samozřejmě také o nových možnostech, které nabízí Lisabonská smlouva.
EnglishHere I am thinking of services, investment, public markets and the rules of competition.
Zde mám na mysli služby, investice, veřejné trhy a pravidla hospodářské soutěže.
EnglishFor example, I am thinking about industrial disasters, fires and disasters at sea.
Mám na mysli například průmyslové katastrofy, požáry a námořní katastrofy.
EnglishI am also thinking of the European Works Councils Directive, which needs to be revised.
Mám na mysli také směrnici o Evropské radě zaměstnanců, kterou je třeba revidovat.
EnglishI am thinking, among other things, of care instructions and health and safety warnings.
Mám na mysli zejména instrukce ohledně údržby a zdravotní a bezpečnostní varování.
EnglishI am thinking, in particular, of the Fessenheim power plant in the Upper Rhine.
Mám na mysli zejména jadernou elektrárnu ve Fessenheimu v Horním Porýní.
EnglishWhile I'm talking I'd like you to also be thinking about: How many places have you lived?
Zatímco mluvím, chtěl bych, abyste se zamysleli na kolika místech jste už žili?
EnglishAnd I remember thinking, "This is exactly why, actually, we have to work even harder.
A já si vzpomínám, že jsem si řekl: "To je přesně to, proč musíme pracovat ještě víc.
EnglishI am thinking of the crisis, poverty, development, cooperation, employment and welfare.
Mám na mysli otázku krize, chudoby, rozvoje, spolupráce, zaměstnanosti a blahobytu.
EnglishI am thinking in particular in this respect of the supervision of intelligence services.
V této souvislosti mám na mysli především dohled nad zpravodajskými službami.
EnglishBy the '70s, forward-thinking people began to recognize the value of local ingredients.
Do 70. let si pokrokově smýšlející lidé začali uvědomovat hodnotu místních potravin.
EnglishI am thinking of freedom of travel, of speech, of trade, of the press and of religion.
Mám na mysli svobodu cestovat, mluvit, obchodovat, svobodu tisku a vyznání.