EN take
volume_up
{podstatné jméno}

take (také: capture, catch)
So I have shown you this to demonstrate how many boats, how many vessels it takes to catch one of these guys.
Ukázal jsem vám tyto záběry pro ilustraci kolik člunů, kolik lodí je potřeba k chycení jednoho takového zločince.
take (také: taking)
volume_up
vzetí {stř}
The child's best interest represents an essential ground in the context of taking minors under public custody while waiting for expulsion.
Nejlepší zájem dítěte představuje základní princip při vzetí nezletilých do vazby, zatímco čekají na vyhoštění.
take (také: avail, gain, out-turn, output)
take (také: snarl)
We always take into account the need to increase the coverage of this public register.
Stále bereme v potaz potřebu zvětšovat záběr tohoto veřejného rejstříku.
Recently, though, maritime policy has taken an even broader approach, looking at all uses of our maritime space.
V poslední době se záběr námořní politiky rozšířil a zaměřuje se nyní na všechny aspekty využívání námořního prostoru.
Everyone was glued to the TV, watching disturbing, frightening images taken from the edge of the neighborhood.
Všichni byli přilepeni k televizi, sledovali znepokojující, hrozivé záběry pořízené z okrajů obytných čtvrtí.

Příklady použití pro "take" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIf I take 30 steps exponentially -- two, four, eight, 16 -- I get to a billion.
Když udělám 30 kroků exponenciálně, dva, čtyři, šestnáct, dostanu se k miliardě.
EnglishWe should take the time to do that, even if Mr Cohn-Bendit feels under pressure.
Tento čas bychom si měli dopřát, i když se pan Cohn-Bendit cítí být pod tlakem.
EnglishTbilisi is responsible for the incomprehensible decision to take military action.
Tbilisi je zodpovědné za nepochopitelné rozhodnutí podniknout vojenskou operaci.
EnglishThis Fund allows us to take swift, effective action within a flexible framework.
Tento fond nám umožňuje podniknout rychlé a účinné kroky pomocí pružného rámce.
EnglishThe crucial debate on milk will take place in connection with the Health Check.
V souvislosti s kontrolou stavu SZP proběhne rozhodující diskuse o odvětví mléka.
EnglishMadam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
Vážená paní předsedající, nemíním se účastnit této hloupé rozpravy o tekutinách.
EnglishI believe, therefore, that we need to take a diversified approach on this issue.
Proto se domnívám, že je nutné v této otázce zaujmout diverzifikovaný přístup.
EnglishDoes the right to take industrial action also apply to public sector employees?
Vztahuje se právo pořádat protestní akce také na zaměstnance veřejného sektoru?
EnglishThose guidelines should take into account the demands of families with children.
Tato pravidla by měla být vytvořena také s ohledem na požadavky rodin s dětmi.
EnglishHe therefore asked me to take over and present his work and his report here today.
Proto mě požádal, abych převzal a zde dnes prezentoval jeho práci a jeho zprávu.
EnglishAll programs take up system memory, which can have a huge impact on performance.
Všechny programy zabírají systémovou paměť, což může mít velký dopad na výkon.
EnglishThe vote on any motions for resolutions will take place during the next session.
Hlasování o veškerých návrzích usnesení se bude konat během příštího zasedání.
EnglishIf we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.
Vezmeme-li jim jejich obživu, nebudou mít žádnou naději na ekonomické přežití.
EnglishIt cannot take place with political stakeholders in jail or under house arrest.
Nemůže se odehrávat, pokud budou aktéři politiky ve vězení nebo v domácím vězení.
EnglishWe cannot take a catch-all approach, saying 'These are all poisonous substances'.
Nemůžeme všechno hodit do jednoho pytle a říct: "jsou to všechno jedovaté látky".
EnglishThe Commission needs to shoulder its duty and obligation to take the initiative.
Komise musí převzít zodpovědnost a dodržet svůj závazek předkládat iniciativy.
EnglishThe only objective view would be to take an x-ray of Parliament from the outside.
A jediný objektivní pohled je, že si zrentgenujeme Parlament externím způsobem.
EnglishIt is our duty to take action so that similar errors and outbreaks do not occur.
Je naší povinností jednat tak, aby k podobným pochybením a únikům nedocházelo.
EnglishCommissioner, we expect you to take swift and concrete measures in this regard.
Pane komisaři, očekáváme, že v tomto ohledu přijmete rychlá a konkrétní opatření.
EnglishI would like to take this opportunity to thank Commissioner Hahn for this work.
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat panu komisaři Hahnovi za tuto práci.