EN

support {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
Of course, financial support is important, but symbolic support is even more important.
Finanční podpora je pochopitelně důležitá, ale symbolická podpora je ještě důležitější.
Support for this declaration signals Parliament's support for the future.
Podpora tohoto prohlášení znamená podporu Parlamentu v budoucnosti.
Support for engineering, math and science -- education in general -- boomed.
Podpora pro inženýry, matiku a vědu -- vzdělání obecně -- se rozvíjela.
The EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
EU musí tomuto stabilizačnímu procesu poskytnout značnou podporu a pomoc.
In that way, we will be offering support for the most vulnerable areas.
Tímto způsobem budeme poskytovat pomoc nejohroženějším oblastem.
Financial support to Member States (motions for resolutions tabled): see Minutes
Finanční pomoc členským státům (předložené návrhy usnesení): viz zápis
We should therefore stick to a standard instrument, for which there is sufficient legal support in primary law in the form of harmonisation.
Proto bychom se měli držet standardního nástroje, pro který je dostatečná právní opora v primárním právu, a tím je harmonizace.
support (také: base)
2. stavebnictví
support (také: joist)
CS

Air Force Mission Support System

volume_up
1. vojenství
Air Force Mission Support System

Příklady použití pro "support" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe would like to support you in this and we would like to add one other request.
Rádi bychom vás v této otázce podpořili a připojili ještě jeden další požadavek.
EnglishInternational recovery of child support and other forms of family maintenance (
Mezinárodní vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností (
EnglishThey have taken the risks, and we need to support them through increased funding.
Ony přijaly rizika a my je musíme podpořit tím, že posílíme finanční prostředky.
EnglishWe owe our support to Oleg Orlov, to whom we awarded the Saharov Prize last year.
Olegu Orlovovi, jemuž jsme loni udělili Sacharovovu cenu, dlužíme svoji podporu.
EnglishTo this end, I support this important report on agriculture and the food supply.
Z toho důvodu podporuji tuto důležitou zprávu o zemědělství a dodávkách potravin.
EnglishWe support your plans and hope that they will become a reality in their entirety.
Podporujeme vaše plány a doufáme, že se v celém svém rozsahu stanou skutečností.
EnglishI support, with some reservations, the Podimata report on innovative financing.
S určitými výhradami podporuji zprávu paní Podimatové o inovativním financování.
EnglishIn what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?
Mohli bychom takto nabídnout další pomoc, například výměnou osvědčených postupů?
English. - I support the Elles report on the draft amending budget No 5/2007.
písemně. - Podporuji zprávu pana Ellese o návrhu opravného rozpočtu č. 5/2007.
EnglishFor this reason, I can give qualified support to the idea of a European census.
Z tohoto důvodu mohu s výhradami myšlenku evropského sčítání obyvatel podpořit.
EnglishSo we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.
Budeme tedy z celého srdce podporovat společné usnesení k Lisabonské strategii.
EnglishIt is important that we try to get the maximum support for this report at the end.
Je důležité, abychom nakonec získali pro tuto zprávu co nejvyšší možnou podporu.
EnglishThe Commission is willing to support the Member States to address these issues.
Komise je nakloněna podpoře členských států při jednání o těchto záležitostech.
EnglishRegarding sectoral support, the execution rate was very high in 2008 and 2009.
Pokud jde o podporu odvětví, míra plnění byla v letech 2008 a 2009 velmi vysoká.
EnglishWe have worked hard with Member States to try and support getting people home.
Společně s členskými státy usilovně pracujeme na tom, abychom dostali lidi domů.
English(GA) Be that as it may, this is a fine report and I am very happy to support it.
(GA) V každém případě se jedná o kvalitní zprávu, kterou s potěšením podpořím.
EnglishI thank Mrs de Brún and I hope that all will support this constructive report.
Děkuji paní de Brúnové a doufám, že tuto konstruktivní zprávu všichni podpoříme.
EnglishMr Gyürk's report also rightly indicated that financial support must be increased.
Ve zprávě pana Gyürka se také správně uvádí, že se finanční podpora musí zvýšit.
EnglishThen we shall see whether voters can trust you, too, to support climate protection.
Potom uvidíme, jestli vám voliči mohou také důvěřovat v podpoře ochrany klimatu.
EnglishIt is therefore right to send out a signal, as Parliament has done with my support.
Je proto správné vyslat důrazný signál, jak to udělal Parlament s mojí podporou.