anglicko-česko překlad pro "suit"

EN

"suit" český překlad

volume_up
suit {podstatné jméno}
volume_up
suite {podstatné jméno}
volume_up
suits {mn. č.}
CS

"Advanced Technology Anti-G Suit" anglický překlad

EN
EN

suit {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
You come home, and the suit does not look as good as it was supposed to.
Přijdete domů a oblek nevypadá tak dobře, jak by měl.
This is the suit of the former president of Yugoslavia.
To je oblek bývalého jugoslávského prezidenta.
It is my policy to have a new suit for each recording.
To je moje zásada, že na každou kazetu si pořídím nový oblek.
suit
volume_up
kostým {m} (dámský)
Our rapporteur, who is I think wearing a lovely pair of trousers, would not today be allowed to walk into the Turkish parliament in her trouser suit.
Naše zpravodajka, která má dnes na sobě krásný kalhotový kostým, by takto oblečena nebyla vpuštěna do tureckého parlamentu.
The IGC is asking us to change our composition to suit the terms of the Reform Treaty, and that is a perfectly proper request.
Mezivládní konference od nás žádá, abychom změnili rozdělení tak, aby to vyhovovalo podmínkám reformní smlouvy, a tato žádost je zcela na místě.
2. zastarale
CS

Advanced Technology Anti-G Suit

volume_up
Advanced Technology Anti-G Suit

Příklady použití pro "suit" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt is, in fact, unreasonable to change a general rule to suit a specific case.
Je nesmyslné měnit obecné pravidlo, aby vyhovovalo jednomu konkrétnímu případu.
EnglishYou can customize the pen and highlighter settings to suit your preferences.
Nastavení pera a zvýrazňovače můžete upravit tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.
EnglishBecause he was standing there in like a cheap suit, thin mustache, staring at me.
Protože tam jenom tak stál, v levném obleku, s úzkým knírkem, a zíral na mě.
EnglishThe European Union has to participate in this venture, and we too must follow suit.
Evropská unie se musí do tohoto podniku zapojit a my se musíme připojit také.
EnglishThe spades suit is always trump, which means a spade beats a card from any other suit.
Piky jsou vždy trumf, což znamená, že piky přebijí libovolnou kartu jiné barvy.
EnglishI do not know who is right, but it would suit me if they were right this time.
Nevím, kdo má pravdu, ale hodilo by se mi, kdyby měli tentokrát pravdu.
EnglishIs it valid or not, or do you select only those points that suit you?
Je to legální, nebo nelegální, nebo si vybíráte jen ty body, které vám vyhovují?
EnglishIf no trump cards are played, the trick goes to the highest card of the suit led.
Jestliže nejsou vyneseny žádné trumfové karty, získává štych nejvyšší karta vynášené barvy.
EnglishThe principle of one suit fits all is discriminatory when special circumstances occur.
Zásada "kabát je dobrý pro všechny" je za jistých okolností diskirminační.
EnglishAlthough it is nonetheless lumbered with the visa procedure, it did not follow suit.
Přestože se na ni vztahuje vízová povinnost, rozhodla se nejít s davem.
EnglishYou can customize the Command bar buttons to suit your preferences.
Tlačítka panelu příkazů lze přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim preferencím .
EnglishYou can customize the Command bar buttons to suit your preferences.
Tlačítka panelu příkazů lze přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim požadavkům.
EnglishWe shall be adapting our actions in connection with Lebanon to suit events as they unfold.
Své kroky v souvislosti s Libanonem budeme přizpůsobovat vývoji událostí.
EnglishCreate four stacks of 13 cards, one per suit in each of the four home cells.
Vytvořit čtyři hromádky po 13 kartách, jednu pro každou barvu, v každém ze čtyř domácích polí.
EnglishAt intermediate and advanced levels, the cards must also match suit.
Na úrovni Pokročilý a Expert musí jít také o karty příslušné sady (barvy).
EnglishThere are only different kinds of mustards that suit different kinds of people.
Jsou jen různé druhy hořčic, které vyhovují různým druhům lidí.
EnglishWe should follow suit and send Russia a clear and resolute message.
Měli bychom tento příklad následovat a vyslat Rusku jasný a rozhodný vzkaz.
EnglishThey are unchanged - a 20% standalone target and 30% if other countries follow suit.
Zůstávají beze změny - 20 %, pokud budeme jednat sami, 30 %, pokud se k nám připojí jiné země.
EnglishI expect most of the others to follow suit, at their own pace.
Očekává se, že většina ostatních bude tento příklad následovat vlastním tempem.
EnglishYou can change the settings of the Recycle Bin to suit the way you work.
Můžete změnit nastavení Koše, aby lépe odpovídalo způsobu vaší práce.