EN

to suffer [suffered|suffered] {sloveso}

volume_up
to suffer (také: to incur)
It would be a great shame if this document had to suffer from this problem.
Byla by velká škoda, kdyby měl tento dokument kvůli zmíněnému problému utrpět.
The health of the local inhabitants can only suffer as a result.
Následkem toho může zdraví tamních obyvatel jen utrpět.
Such understanding of voluntary activity also means that the volunteer, who is often also a benefactor, must not suffer any material penalty when helping others and offering them gifts.
Takovéto chápání dobrovolnické činnosti znamená i to, že dobrovolník, který je často také sponzorem, nesmí utrpět žádnou hmotnou škodu, když pomáhá jiným a nabízí jim dary.
Those provisions are there, they bind us at the moment and there is no reason to have to suffer any intimidation from our American friends.
Ustanovení této dohody jsou pro nás v této chvíli závazná a neexistuje tedy žádný důvod k tomu, abychom museli strpět jakékoliv zastrašování ze strany našich amerických přátel.

Příklady použití pro "to suffer" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe let taxpayers suffer, but protect the banks, asset managers and speculators.
Necháváme pykat daňové poplatníky, ale chráníme banky, správce aktiv a spekulanty.
EnglishPassive smoking is a moral problem, because those who suffer have no choice.
Pasivní kouření je morální problém, protože ti, kteří jím trpí, nemají na výběr.
EnglishIt would be a great shame if this document had to suffer from this problem.
Byla by velká škoda, kdyby měl tento dokument kvůli zmíněnému problému utrpět.
EnglishHowever, we do not want the Union to suffer the same problem as the Barcelona Process.
My nicméně nechceme, aby Unie trpěla stejným problémem jako barcelonský proces.
EnglishIt is clear that some sectors will suffer, but there are many sectors that will win.
Je jasné, že některá odvětví na tom prodělají, avšak mnohá odvětví vydělají.
EnglishWe already know that the most vulnerable groups will probably suffer the most.
Již nyní víme, že nejvíce budou postiženy pravděpodobně ty nejchudší skupiny obyvatel.
EnglishThese are precisely the end recipients of direct payments and they would suffer the most.
A právě tito jsou konečnými příjemci přímých plateb a byli by nejvíce postiženi.
EnglishIt would be an indictment of Europe if people here in Europe had to suffer hunger.
Pokud by lidé zde v Evropě měli trpět hladem, byla by to obžaloba Evropy.
English10 million people in Europe suffer from dementia; half of them are Alzheimer's patients.
V Evropě trpí demencí 10 milionů lidí; polovina z nich má Alzheimerovu chorobu.
EnglishAlmost one in 20 people over the age of 65 and one in five over 80 suffer from dementia.
Téměř každý dvacátý člověk starší 65 let a každý pátý starší 80 let trpí demencí.
EnglishCareful though: your score will suffer more than before if inflation varies too much.
Ale pozor: jestli bude inflace kolísat příliš, doplatí na to vaše skóre víc než dřív.
EnglishThat will cause the patient to suffer, but just a little and much less than before.
To způsobí pacientovi trápení ale jenom malé a mnohem menší než předtím.
EnglishWomen suffer disadvantage not just in the world of work, but also in society at large.
Ženy jsou znevýhodňovány nejen ve světě práce, ale i ve společnosti obecně.
EnglishNo wonder people suffer around the world, and we have so many crimes of passion.
Není divu, že lidé po celém světě trpí a máme tolik zločinů z vášně.
EnglishMilitary actions by both sides have meant that mainly civilians suffer, unfortunately.
Vojenské akce na obou stranách bohužel způsobily, že trpí především civilní obyvatelé.
EnglishNo, you want further integration and you want the small states to suffer more.
Ne, chcete další integraci a chcete, aby malé státy trpěly ještě více.
EnglishWe no longer control our own borders and suffer unlimited and uncontrolled immigration.
Již nemáme kontrolu nad svými hranicemi a trpíme nekontrolovanou imigrací.
EnglishPatients who suffer from rare diseases - this has been said - need European support.
Pacienti, kteří trpí vzácnými nemocemi - což již bylo řečeno - potřebují evropskou pomoc.
EnglishWill the proclaimed new strategy suffer a similar fate to its predecessor?
Nepotká proklamovanou novou strategii podobný osud jako ty předcházející?
EnglishPeople in Greece feel they should not suffer because of things they have not caused.
Lidé v Řecku se domnívají, že by neměli platit za něco, co nezpůsobili.

Synonyma (anglicky) pro "sufferable":

sufferable