anglicko-česko překlad pro "stretch"

EN

"stretch" český překlad

volume_up
stretch {podstatné jméno}

EN stretch
volume_up
{podstatné jméno}

stretch (také: expansion, spread)
Stažení nebo roztažení prstů (oddálení nebo přiblížení)
Touch the screen or an item with two or more fingers, and then move the fingers toward each other (pinch) or away from each other (stretch).
Dotkněte se obrazovky nebo položky dvěma nebo více prsty a potom prsty buď posuňte k sobě (stažení) nebo od sebe (roztažení).
Touch the screen or an item with two or more fingers, and then move your fingers toward each other (pinch) or away from each other (stretch).
Dotkněte se obrazovky nebo nějaké položky dvěma nebo více prsty a pak prsty přesunujte k sobě (stažení) nebo od sebe (roztažení).
stretch (také: protraction)
stretch (také: division, lap, section, slot)
My third proposal is that passengers should also have the right to know whether the stretch of track and the rolling stock that they travel on meet the highest safety standards.
Můj třetí návrh zní, aby cestující měli právo znát, zda úsek trati a vlakové soupravy, kterými cestují, splňují nejvyšší normy bezpečnosti.

Příklady použití pro "stretch" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishNone of this is part of the new Treaty and I believe you are on the home stretch.
Nic z toho se nestalo součástí nové Smlouvy a věřím, že jste v cílové rovince.
EnglishHere are a few things you can do to help stretch your PC's battery life:
Tady je několik tipů, jak můžete prodloužit výdrž baterie vašeho počítače:
EnglishWe are in the last stretch to the finish, but the road will still be rather bumpy.
Už tedy jsme v cílové rovince, ale ještě nás čeká těžká cesta.
EnglishWhen those strategies fail, here are some other ways to help stretch your computer's battery life.
Pokud tyto strategie selžou, je možné životnost baterie počítače prodloužit dalšími způsoby.
EnglishThe world watched as he took the final stretch on his road to freedom.
Svět byl svědkem jeho posledního kroku na cestě ke svobodě.
EnglishI have a little time left, so let me stretch this with two points.
Zbývá mi už málo času, takže ho využiji ke dvěma připomínkám.
EnglishI've never seen speakers stretch beyond themselves so much, which was one of the remarkable things.
Nikdy jsem neviděl řečníky, co by toho měli tolik společného, což byla jedna z těch pozoruhodných věcí.
EnglishBut the guy, here, on the right, he's doing the stretch.
Ale tady ten chlapík napravo praktikuje taktiku protažení.
EnglishWhen those strategies fail, here are some other ways to help stretch your computer's battery life.
Pokud se tyto strategie nezdaří, je možné životnost baterie počítače prodloužit následujícími jinými způsoby.
EnglishAnd if it's even more silent, they stretch their necks out.
A když je ještě větší ticho, tak natahují krky.
EnglishThe members of the OSCE are also very varied, including countries that stretch from Vancouver to Vladivostok.
Členské státy OBSE jsou také velmi různorodé a patří k nim země, které sahají od Vancouveru po Vladivostok.
EnglishWhy not stretch out the mining of a reserve that is running out anyway and first of all develop these new technologies?
Proč nevydržet s těžbou zásoby, která se beztak vyčerpává a nevyvinout nejdříve tyto nové technologie?
EnglishSubject: Construction of underground stretch of high-speed rail line near the Sagrada Família church (Barcelona)
Předmět: Výstavba podzemního úseku vysokorychlostní železniční trati poblíž katedrály Sagrada Família (Barcelona)
EnglishAn agreement between Italy and Libya cannot transform that stretch of the sea into a free zone where human rights are violated.
Dohoda mezi Itálií a Libyí nemůže přeměnit tuto část moře na volnou zónu, kde se porušují lidská práva.
EnglishIt's a stretch of beach we know so well.
Je to kus pláže, který dobře známe.
EnglishNot by any stretch of the imagination!
To ani v nejdivočejších představách!
EnglishObviously, we need to stretch every euro to the full and deliver it with the highest possible quality and in the most effective way.
Není pochyb o tom, že musíme naplno využít každé euro a nabídnout nejvyšší možnou kvalitu tím nejúčinnějším způsobem.
English(Laughter) 50 billion dollars of it a year, which is enough, at 30 seconds a ringtone, that could stretch from here to Neanderthal times.
(Smích) 50 miliard dolarů ročně, což je při 30 sekundách na vyzvánění dost na to, abychom se dostali až do doby neandrtálců.
EnglishSo, if we have a wave here -- over here, that's what's interesting -- as the pitch goes up, things get closer, pitch goes down, things stretch out. ~~~ Right?
Pokud tedy máme vlnu -- tady -- Jak se tón zvyšuje, vlnky jdou k sobě, tón jde dolů, vlnky se roztahují.
EnglishWe need to better equip the External Borders Fund; EUR 1 820 million over seven years is clearly an insufficient amount by any stretch of the imagination.
Musíme také lépe vybavit Fond pro vnější hranice; 1 820 milionů EUR na sedm let je v každém případě nedostatečná suma.