EN stress
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

stress (také: accent, emphasis, insistence)
For Greece, the stress is on putting the budget in order.
V případě Řecka je kladen důraz především na uvedení rozpočtu do pořádku.
One point that I think we need to stress more is education.
Myslím, že jedním z bodů, na které musíme klást větší důraz, je vzdělání.
We must stress the things we have in common, including the substance of universal democratic values.
Musíme klást důraz na věci, které máme společné, včetně podstaty společných demokratických hodnot.
stress (také: animosity, strain, suspense, tension)
The rapid development of international trade ought to be treated exclusively as a factor causing environmental stress.
Rychlý rozvoj mezinárodního obchodu by měl být projednáván pouze jako faktor způsobující napětí v životním prostředí.
I would also stress that improved regional cooperation would contribute to lowering tensions around national boundaries.
Zdůraznil bych také, že zlepšená regionální spolupráce by přispěla ke snížení napětí kolem státních hranic.
(HU) In the new Member States, in times of stress the old reflexes of those in power, unacceptable under the rule of law, still operate.
(HU) V době napětí v nových členských státech stále fungují staré reflexy vládnoucích představitelů, které jsou nepřijatelné podle zásad právního státu.
stress
It is of course important that collective stress should be properly managed.
Dále je samozřejmě důležité odpovídajícím způsobem zvládat kolektivní stres.
Stress linked to the insecurity of their jobs is also extremely common.
Velmi častý je také stres související s nejistotou jejich pracovního místa.
Stress, lifestyle, chemicals and viruses can also cause cancer.
Rakovinu mohou rovněž způsobit stres, životní styl, chemické látky a viry.
stress (také: brunt, drive, onslaught, push)
stress (také: press, pressure, push, strain)
I also need to stress that EU decision makers are under pressure to make rapid progress in this field.
Také musím zdůraznit, že na rozhodovací subjekty EU je vyvíjen tlak, aby v této oblasti učinily rychlý pokrok.
Employees can feel stressed and overwhelmed trying to juggle all these channels and still work effectively.
Střídání všech těchto komunikačních kanálů s požadavkem udržet efektivitu práce může na zaměstnance vytvářet nepřiměřený tlak a stresovat je.
I would stress that it is vital to keep up the pressure on the junta so that all UN agencies with the experience and logistical know-how to deal with the situation are allowed in.
Rád bych zdůraznil, že je důležité i nadále vyvíjet tlak na juntu tak, aby byl umožněn přístup všem agenturám OSN se zkušeností a logistickým know-how na řešení situace.
stress (také: distress, oppression)
stress (také: effort, strain)
stress (také: burden, charge, load, loading)

2. lingvistika

stress

Synonyma (anglicky) pro "stress":

stress

Příklady použití pro "stress" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHowever, I would like to stress two important issues raised by Mr Iturgaiz Angulo.
Ráda bych však připomenula dvě důležité otázky vznesené panem Iturgaizem Angulo.
EnglishOf its activities, I would stress the adoption of its multiannual work programme.
Z činností agentury bych zdůraznila přijetí jejího víceletého pracovního programu.
EnglishI stress the need to create a fully integrated European energy market by 2015.
Zdůrazňuji potřebu vytvořit plně integrovaný evropský trh s energií do roku 2015.
EnglishSecondly, what will happen if a nuclear power fails to pass the stress test?
Zadruhé, co se stane, když některá jaderná elektrárna zátěžovým testem neprojde?
EnglishI would like to stress two points, should any bilateral agreements be concluded.
Rád bych zdůraznil dvě věci, kdyby mělo k uzavření nějakých bilaterálních dohod dojít.
English. - I stress that this regulation is a much awaited and needed regulation.
písemně. - Zdůrazňuji, že toto nařízení je nařízením velmi očekávaným a potřebným.
EnglishThis should be changed, and I stress: simplify and inform, but also monitor.
To je třeba změnit a já zdůrazňuji: zjednodušit a informovat, ale rovněž sledovat.
EnglishI would like to stress that the level of error in some operations remains high.
Ráda bych zdůraznila, že chybovost některých operací je stále vysoká. Např.
EnglishI do not believe that we are doing this when we talk about stress tests, Mr Oettinger.
Nemyslím si, že tak činíme, když hovoříme o zátěžových testech, pane Oettingere.
EnglishHowever, we must admit that we are skating on very thin ice with these stress tests.
Musíme však připustit, že se zátěžovými testy se ocitáme na velmi tenkém ledě.
EnglishWe would like to take this opportunity to stress the strategic importance of Turkey.
Rádi bychom této příležitosti využili a zdůraznili strategický význam Turecka.
English. - Mr President, I would like to stress three points.
jménem skupiny ALDE. - Pane předsedající, chtěl bych vyzdvihnout tři věci.
EnglishHowever, I would like to stress that this debate should not just be about costs.
Rád bych však zdůraznil, že tato rozprava by se neměla týkat jen nákladů.
EnglishI would also like to stress the need to support the draft Reference Frameworks.
Dále bych rád zdůraznil, že je třeba podporovat návrh referenčních rámců.
EnglishI welcome the call for stress tests but they do not answer the bigger questions.
Vítám výzvu k zátěžovým testům, ale ty nevyřeší důležitější záležitosti.
EnglishNumber five: we agreed that credible stress tests for the banks will take place soon.
Za páté: dohodli jsme se na brzkém konání důvěryhodných zátěžových testů pro banky.
EnglishFinally, Commissioner, I wish to encourage you in relation to the stress tests.
Závěrem bych vás chtěl, pane komisaři, podpořit ohledně zátěžových testů.
EnglishThose kind of stresses have a very particular effect on the physiology of stress.
Tyto typy stresu mají velmi charaktersitický efekt na fyziologii stresu.
EnglishThirdly, I wish to stress the importance of a smooth transition to the Lisbon Treaty.
Za třetí bych rád zdůraznil, jak důležitý byl hladký přechod na Lisabonskou smlouvu.
EnglishBut I would like to stress particularly two issues that should be addressed immediately:
Chtěl bych však upozornit zejména na dvě otázky, které je třeba řešit okamžitě: