anglicko-česko překlad pro "stores"

EN

"stores" český překlad

volume_up
stores {mn. č.}
volume_up
store {podstatné jméno}

EN stores
volume_up
{množné číslo}

stores (také: shops, deals, trades, businesses)
volume_up
obchody {m mn. č.}
Some online stores don't restore rights to their DRM‑protected files.
Některé obchody neobnovují práva ke svým souborům chráněným službou DRM.
Some of the stores that are available in the Player are more integrated with the Player.
Některé obchody, které jsou v přehrávači dostupné, jsou do přehrávače více integrovány.
So these are the stores that I shop in -- some of them -- because they need to know.
Toto jsou obchody, ve kterých jsem nakupocal -- některé -- je potřeba, aby věděli.
stores (také: stocks, warehouses, repositories)
volume_up
sklady {m mn. č.}
Roofs have been ripped off, animals lost and feed stores destroyed.
Střechy budov byly odneseny, zvířata se ztratila a sklady krmiv byly zničeny.
We are aware of the underlying causes: poor autumn yields, empty corn stores, etc. - I will not go into any more detail about this.
Uvědomujeme si skryté příčiny: nízká podzimní úroda, prázdné sklady kukuřice atd.

Příklady použití pro "stores" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishYou'll need to know whether your e‑mail provider stores mail on a POP3 or IMAP server.
Je třeba vědět, zda poskytovatel e-mailu ukládá poštu na serveru POP3 nebo IMAP.
EnglishIt filters and stores organic matter and minerals, and also helps us to access water.
Filtruje a ukládá organickou hmotu a minerály a také usnadňuje přístup k vodě.
EnglishYour phone reads it, converts it back into the URL and stores it as a bookmark.
Váš telefon jej přečte, převede jej zpět na URL a uloží jako záložku.
EnglishThere's this thing -- how many people here have heard of pop-up stores or pop-up shops?
Něco se už děje – kolik z vás tady už slyšelo o pop-up stores [dočasných prodejnách]?
EnglishIf you've signed up with several different stores, it's easy to switch between them.
Pokud jste se přihlásili do několika různých obchodů, můžete mezi nimi jednoduše přepínat.
EnglishYou can then sign up with as many stores as you want and begin shopping.
Potom se můžete přihlásit do libovolného počtu obchodů a začít nakupovat.
EnglishIf you have signed up with several different stores, it is easy to switch between them.
Pokud jste se přihlásili do několika různých obchodů, můžete mezi nimi jednoduše přepínat.
EnglishGoogle Wallet stores your payment information, transaction history, offers and more.
Peněženka Google uchovává vaše platební údaje, historii transakcí, nabídky a další informace.
EnglishFor more information about using online stores, see Shop online.
Další informace o použití online obchodů naleznete v tématu Nakupování online.
EnglishIt stores calling card information on your BlackBerry, then supports two ways to make calls.
Ukládá do vašeho BlackBerry informace o telefonní kartě a podporuje dva způsoby volání.
EnglishHalving prices has led to panic buying at large chains of stores.
Snižování cen na polovinu vedlo k panickému nakupování ve velkých obchodních řetězcích.
EnglishThen, sign up with as many stores as you want and begin shopping.
Potom se můžete přihlásit do libovolného počtu obchodů a začít nakupovat.
EnglishSign up here Be the first to know when our new Music products hit the stores
Přihlaste se zde Buďte první, kdo se dozví o tom, jakmile naše hudební produkty budou již v prodeji
EnglishThe folder that stores converted files reaches the specified disk space.
Velikost složky, do které se ukládají převedené soubory, dosáhne stanoveného prostoru na disku.
EnglishWindows Internet Explorer 9 stores the following types of information when you browse the web:
Aplikace Windows Internet Explorer 9 při procházení webu ukládá následující typy informací:
EnglishA webpage is displayed that lists all of the stores that are available.
Zobrazí se webová stránka se seznamem všech dostupných obchodů.
EnglishThe Player stores ripped songs in the Music library on your computer.
Přehrávač uloží zkopírované skladby do knihovny hudby v počítači.
EnglishInternet Explorer stores a history of all the websites you have visited.
Aplikace Internet Explorer ukládá historii navštívených webů.
EnglishAnd what this does is it leads people to walk into their stores asking this question.
Výsledkem je to, že lidé přicházejí do obchodu a ptají se: neměli byste telefon, který toho neumí tolik?
EnglishFrom my perspective, one of the things pop-up stores do is create perishability and urgency.
Z mého pohledu je jednou věcí, které pop-up stores dělají, to že vytváří netrvanlivost a potřebu.