anglicko-česko překlad pro "stated"

EN

"stated" český překlad

volume_up
stated {příd. jm.}
volume_up
state {podstatné jméno}
volume_up
state {příd. jm.}

EN stated
volume_up
{přídavné jméno}

stated (také: defined, diagnosed, given, set)
volume_up
stanovený {příd. jm. m.}
The requirements of the EIA Directive are actually clearly and strictly stated in this respect.
Požadavky směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí jsou dnes v tomto ohledu jasně a přísně stanoveny.
Eight years on, we must bow to reality: the stated objectives have completely failed.
Po osmi letech se musíme sklonit před realitou: Stanovené cíle naprosto selhaly.
(NL) Mr President, Mrs Thomsen has delivered an outstanding report on renewable energy and I wholeheartedly endorse her commitment and the stated target of 25%.
(NL) Pane předsedající, paní Thomsenová předložila výjimečnou zprávu o obnovitelné energii a já z celého srdce podporuji její závazek a stanovený cíl 25 %.
stated (také: designated, given, identified, intended)
volume_up
určený {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "stated" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe letter stated that the university was unable to offer her the care she needs.
V tomto oznámení se uvádí, že škola jí nemůže nabídnout péči, kterou potřebuje.
EnglishHe stated that the decrees of President Beneš were incompatible with EU law.
Prohlásil, že dekrety prezidenta Beneše nejsou v souladu s právem Evropské unie.
EnglishOur culture programme reaches citizens where they live, which is our stated goal.
Náš kulturní program se dotýká občanů tam, kde žijí, což je naším zmiňovaným cílem.
EnglishHowever, I agree with colleagues who stated that today's resolution is ill-timed.
Souhlasím ale s těmi kolegy, kteří říkají, že je dnešní usnesení špatně načasované.
EnglishEight years on, we must bow to reality: the stated objectives have completely failed.
Po osmi letech se musíme sklonit před realitou: Stanovené cíle naprosto selhaly.
English(NL) Mr President, I have clearly stated what is necessary to restore confidence.
(NL) Pane předsedající, jasně jsem řekla, co je nezbytné k obnovení důvěry.
EnglishOur stated goal is to make agricultural policy simpler and more transparent.
Vytyčili jsme si cíl učinit evropskou politiku jednodušší a transparentnější.
EnglishCitizens, however, become very restless if what is stated on paper is not implemented.
Občané bývají ale velmi nespokojeni, když se věci napsané na papíře neuskutečňují.
EnglishAs stated in the resolution, there needs to be investment in sustainable land use.
Jak se uvádí v usnesení, jsou potřebné investice do trvale udržitelného využívání půdy.
EnglishIf this is not achieved, as already stated, we will vote against the report.
Jak už bylo řečeno, pokud tohoto nedosáhneme, budeme hlasovat proti zprávě.
EnglishThis will not be explicitly stated in the Treaty, but it is our duty to make this known.
To nebude ve Smlouvě výslovně uvedeno, ale je naší povinností informovat o tom.
EnglishAs you know, in Bali we stated our commitment to promoting afforestation.
Jak víte, na konferenci v Bali jsme vyhlásili svůj závazek podporovat zalesňování.
EnglishAs someone stated, it has taken quite a while to get 27 Member States to ratify.
Jak někdo konstatoval, trvalo docela dlouho, než smlouvu ratifikovalo 27 členských států.
EnglishThe importance of health to the economy is clearly stated in the Lisbon Strategy.
Význam zdraví pro hospodářství je jasně vyjádřen v Lisabonské strategii.
EnglishFor the reasons I have stated, I commend the rapporteur and express my agreement.
Z důvodů, které jsem uvedl, chválím zpravodaje a vyjadřuji svůj souhlas.
EnglishThe European Union's stated aim is to consolidate and strengthen the global relief effort.
Cílem, který si určila Evropská unie, je konsolidovat a posílit globální pomoc.
EnglishHowever, this is not stated in the revised report, as Mr Hökmark so rightly points out.
Avšak to již není obsaženo v revidované zprávě, jak správně konstatoval pan Hökmark.
EnglishFor the reasons stated above, I abstained in the vote on the joint resolution.
Z výše uvedených důvodů jsem se zdržela hlasování o společném usnesení.
EnglishIt is important for it to be stated that a product comes from the EU Member States.
K tomu je důležité upřesnit, že přípravek pochází ze členských států EU.
EnglishIn order to reach the stated objectives, the right partnerships must be chosen.
Aby byly stanovené cíle dosaženy, je nutné zvolit správná partnerství.