EN

spot {přídavné jméno}

volume_up
spot
volume_up
bodový {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "spot" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishYou can also move clips from one spot to another, split clips, or combine clips.
Je také možné přesouvat klipy z jednoho místa na jiné, rozdělit je nebo kombinovat.
EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Tyto poltické tahy je snadné odhalit, avšak to neznamená, že jsou přijatelné.
EnglishNo, liespotters are armed with scientific knowledge of how to spot deception.
Ne, lidé odhalující lži jsou ozbrojeni vědeckými znalostmi o tom, jak poznat klam.
EnglishPM: Okay, those head shakes are much easier to spot once you know to look for them.
PM: Vidíte, otáčení hlavou je mnohem snadnější rozpoznat, když víte, na co se zaměřit.
EnglishYou can either claim on the spot in Slovenia, or wait until you get back home in Austria.
O odškodnění můžete zažádat buď přímo ve Slovinsku nebo po návratu do Rakouska.
EnglishIf a tile isn't fitting in the spot you want, you can make it larger or smaller.
Pokud velikost dlaždice neodpovídá místu, kde ji chcete mít, můžete ji zvětšit nebo zmenšit.
EnglishJust remember that single acne spot that crippled you for several days.
Jenom si vzpomeňte na ten jediný pupínek akné, který vás mrzačil několik dní.
EnglishFirst of all, those who are on the spot will tell us clearly what they need.
V první řadě ti, kteří jsou na místě, nám jasně řeknou, co potřebují.
EnglishThey've got so much sunk in it that it's very difficult for them to spot emerging new markets.
Jsou tím natolik nasáklí, že je pro ně velmi obtížné odhalit nově vznikající trhy.
EnglishThe official control system in China was verified on the spot by three Commission inspections.
Oficiální čínský systém kontroly ověřovaly přímo na místě tři inspekce Komise.
EnglishWe should be encouraged by this small white spot in the middle of the map of Europe.
Tento bílý bod uprostřed mapy Evropy by pro nás měl znamenat výzvu.
EnglishSudan is still a trouble spot, and in the north there is the omnipresent radical Islamism.
Súdán je dosud problematickým místem a na severu je všudypřítomný radikální islamismus.
EnglishThe brightest spot in China, which you can see on the edge of the outline here, is Hong Kong.
Nejzářivější bod v Číně, který můžete vidět na okraji tohoto zvýraznění, je Hong Kong.
EnglishHowever, you have a blind spot, which is the administration of the European Parliament.
Přehlížíme ale jedno místo, kterým je správa Evropského parlamentu.
EnglishThe international aid organisations on the spot were looking after them.
Byli v péči organizací mezinárodní pomoci, které působily na místě.
EnglishThe inspectors said it must be over there in a particular spot where the system had shown it to be.
Inspektoři řekli, že tam musí být nějaké zvláštní místo, které systém našel.
EnglishIf such spots are seen, the passengers in question are checked separately on the spot.
Pokud lze vidět takové body, dotčení cestující jsou přímo na místě podrobeni samostatné kontrole.
EnglishAdvertising is a short-form medium, glimpsed on a page or in a 30-second video spot.
Reklama je krátký mediální útvar, který letmo zahlédneme na stránce nebo v 30sekundovém videospotu.
EnglishElectric vehicles help renewable energies, which have a weak spot: they are irregular.
Elektromobily pomáhají obnovitelným energiím, které mají jednu slabou stránku: jsou nepravidelné.
EnglishAnd there are two different ways that you can spot whether some data has gone missing in action.
A existují 2 různé způsoby, jak můžete zjistit, zda se nějaká data ztrácí během procesu.