anglicko-česko překlad pro "so what?"

EN

"so what?" český překlad

CS
EN

so what? {citoslovce}

volume_up
so what?
volume_up
a co? {citosl.} [hovor.]
So what are you going to say to the stakeholders in January, Commissioner?
A co tedy oněm zúčastněným stranám, paní komisařko, v lednu povíte?
So what were these guys doing with all the money they were making?
No a co tito mafiáni dělali se všemi těmi penězmi, které vydělávali?
My reaction as a democrat is quite simple: so what?
Moje reakce jakožto demokrata je velmi prostá: no a co?

Příklady použití pro "so what?" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSo in my group, what we try to do is reverse engineer how humans control movement.
Takže v naší skupině se snažíme zpětným postupem zjistit, jak člověk řídí pohyb.
EnglishSo the question is: what can we do in practical terms to improve the situation?
Otázka tedy zní: jak můžeme z praktického hlediska přispět ke zlepšení situace?
EnglishSo what national interests will these new EU diplomats and embassies represent?
Jaké národní zájmy budou tedy tito noví diplomaté EU a velvyslanectví zastupovat?
EnglishSo what happens to family life, despite the claims to humanitarian protection?
Co se tedy stane s rodinným životem, navzdory prohlášením o humanitární ochraně?
EnglishSo what are the seven social processes that grease the slippery slope of evil?
Co jsou tedy zač těch sedm sociálních procesů, které mydlí ten kluzký svah zla?
EnglishSo again, what we focus on is prevention rather than treatment, at first rate.
Měli bychom se mnohem více zaměřit na prevenci, než na léčbu, na prvním místě.
EnglishSo, what have I learned from this experiment that I would like to tell the world?
Takže, co jsem se naučila z tohoto experimentu, který bych chtěla říci světu?
EnglishSo the question is: What would the baby give her, what they liked or what she liked?
Otázka je: Co jí to dítě asi dá? ~~~ To, co chutná jemu, nebo to, co má ráda ona?
EnglishSo, create. ~~~ So what are some of the people that are using these kind of tools?
Takže ohledně tvorby: co jsou zač lidé, kteří nástroje tohoto typu používají?
EnglishSo, what is your interpretation of a sporting organisation banning such a practice?
Takže jaký je váš výklad sportovních organizací, které takovou praxi zakazují?
EnglishSo let's look at what this last century has been to see where we're going.
Podívejme se na to, jaké bylo poslední století, abychom pochopili, kam to spěje.
EnglishSo what we do in my lab is we tempt people with virtue and vice by using money.
Takže děláme v laboratoři to, že pokoušíme lidi k počestnosti a neřesti pomocí peněz.
EnglishWe still have a long way to go though, so what we must do now is persevere.
Před námi je stále dlouhá cesta, kterou musíme ujít, takže se nyní musíme snažit.
EnglishSo what could possibly change this terrible gap that has opened up in the world today?
Takže co mohlo změnit tuto hrozivou propast, která se otevřela v dnešním světě?
EnglishSo what we have, increasingly, is cell phones just permeating out through society.
Máme tedy neustále rostoucí množství mobilních telefonů pronikajících do společnosti.
EnglishI too worry sometimes about what form cooperation with China will take, but so what?
Někdy se obávám příliš, jakou podobu na sebe vezme spolupráce s Afrikou, ale ať si.
EnglishSo what we're looking at is general social disfunction related to inequality.
Takže to, co vidíme, je obecná společenská disfunkce propojená s nerovností.
EnglishSo what you see in this particular ambiguous figure is, of course, the dolphins, right?
Takže to, co vidíte v těchto nejasných tvarech, jsou samozřejmě delfíni, že ano?
EnglishSo, I did what any person seriously pursuing scientific advancement would do.
Tak jsem udělal to, co by udělal každý, kdo to opravdu chce ve vědě někam dotáhnout.
EnglishSo, what's unique about the site is that it's anonymous, and it has no memory.
To, co je na této stránce tak jedinečné, je její anonymita a to, že nemá žádnou paměť.

Podobné překlady pro "so what?" česky

so spojka
so příslovce
what přídavné jméno
what zájmeno
what příslovce
Czech
so that spojka
Czech