EN

sign {podstatné jméno}

volume_up
And then they toweled her down because she started sweating, which was a good sign.
A pak ji zabalili do ručníků, protože se začala potit, což bylo dobré znamení.
This would be a significant signal that he has understood the sign of the times.
Bylo by to významné znamení, že pochopil princip doby.
As a tangible sign recognised around the world, the euro is a measure of stability.
A jako toto hmatatelné znamení, uznávané na celém světě, je euro také měřítkem stability.
So for example the first text: there's a doubling of this jar-shaped sign.
Například ten první nápis - je tu dvakrát za sebou tenhle znak ve tvaru džbánu.
But then one morning, I hang the same little sign onto that picture by Vincent van Gogh.
Jednoho dne jsem ten samý nápis pověsil na obrázek Vincenta van Gogha.
Here is a sign that, translated, says, "Obey the birth control law.
Tady je nápis, který v překladu říká: „Dodržuj zákon o kontrole porodnosti. ~~~ Buduj naši vědu.
And the public will have more confidence in chemicals which have signs and clear and definite labelling.
I veřejnost bude mít větší důvěru v chemické látky, které mají značky a jasné a přesné označení.
I refer in particular to paragraph 3 which in principle guarantees the Slovenian minority the right to bilingual signs.
Mám na mysli především odstavec 3, v němž je v zásadě slovinské menšině zaručeno právo na dvojjazyčná označení.
Let me get down to discussing in a nutshell a bilateral problem between Slovenia and Austria: the issue of topographic signs in Carinthia.
Rád bych se nyní v krátkosti věnoval bilaterálnímu problému mezi Slovinskem a Rakouskem - otázce topografických označení v Korutanech.
At a late stage, the Czech President came with new conditions before he would sign.
Český prezident v poslední fázi podmínil svůj podpis novými požadavky.
I also hope that we in the EU will be sure to sign the agreement that we have negotiated.
Rovněž doufám, že v EU budeme schopni zajistit podpis dohody, kterou jsme dojednali.
A ceremonial signing will also increase the document's visibility.
Slavnostní podpis tento dokument zároveň více zviditelní.
On reading President Bush's speech today, however, I see no sign of this.
Když jsem si dnes ale četl projev prezidenta Bushe, nenašel jsem po tom ani stopu.
Therefore, I accept your challenge; I take it as a sign of confidence, moreover.
Já tedy vaši výzvu přijímám, přijímám ji dokonce jako projev důvěry.
We should take this as a sign of respect for the constitutional framework, from this point of view at least.
Je potřeba vidět v tom projev toho, že je dodržován ústavní rámec, alespoň z tohoto hlediska.
sign (také: signal)
This is a sign that you are prepared to reach agreement in the shortest possible time.
Je to signál, že jste připraveni dosáhnout dohody v co možná nejkratší době.
That is a political sign, a political act that we must support.
To je politický signál, politický akt, který musíme podpořit.
One month from the European elections, that is a strong sign.
Měsíc před volbami do Evropského parlamentu je to silný signál.
But still, there was no sign in our images, or even in the Huygens' images, of any large, open bodies of fluids.
Ovšem na našich fotografiích nebyla ani stopa ani na fotografiích pořízených sondou Huygens, po větších otevřených rezervoárech kapaliny.
It is also a particularly significant sign in the current context.
V současné době rovněž představuje významný symbol.
At the top of Sidebar, click the plus sign (+) to open the Gadget Gallery.
V horní části postranního panelu klikněte na symbol plus, a otevřete tak Galerii miniaplikací.
Vidíte tento symbol plus.
At the embassies of the EU countries in the Macedonian capital Skopje, for instance, you find large signs listing a large number of strict obligations.
Například na velvyslanectvích zemí EU v hlavním městě Makedonie Skopje visí velké tabule s řadou přísných povinností.
According to the ruling, placing signs bearing street names in Polish alongside others bearing street names in Lithuanian contravened the law.
Podle tohoto rozsudku je umisťování informačních tabulí s názvy ulic, kde je název uveden polsky i litevsky, v rozporu se zákonem.
sign (také: table, bar, chart)
A registered trade mark is a distinctive sign or indicator that allows people to distinguish your products or services from the others already on the market.
Ochranná známka je charakteristický znak nebo ukazatel, s jehož pomocí lidé mohou odlišit vaše výrobky nebo služby od jiných výrobků a služeb dostupných na trhu.
That is another, significant sign of increasing competitiveness.
To je další, zjevný znak rostoucí konkurenceschopnosti.
That is a sign of success, but they should be aware of energy efficiency.
Je to znak úspěchu, ale lidé by si měli být vědomi energetické účinnosti.
So for example the first text: there's a doubling of this jar-shaped sign.
Například ten první nápis - je tu dvakrát za sebou tenhle znak ve tvaru džbánu.
sign (také: mark)
To make the new time earlier, type a minus sign (-) before the number.
Při posunu času dozadu zadejte před počet hodin znaménko mínus (-).
To exclude pages from your search, use a minus sign before the operator.
Chcete-li některé stránky z vyhledávání vyloučit, použijte před operátorem znaménko mínus.
Next to Network adapters, click the plus sign (+).
Vedle položky Síťové adaptéry klikněte na znaménko plus (+).
I mean, why is there that stop sign in each direction?
Chci říct, proč je značka "Stop" v každém směru?
Let nobody be confused, however: this is not a sign of weakness. This is a sign of the strength of this House.
Ať však není nikdo na omylu: není to známka slabosti, ale síly tohoto Parlamentu.
Since there is no sign of such a strategy, I abstained during the final vote.
Protože zde neexistuje žádná známka takové strategie, zdržel jsem se závěrečného hlasování.
That is a sign, in my view, of strength and not of weakness.
A to je, podle mého názoru, známka síly, nikoli slabosti.

Příklady použití pro "sign" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWhen you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud and:
Jakmile se přihlásíte pomocí účtu Microsoft, připojí se váš počítač ke cloudu a:
EnglishAfter you sign in, you can copy files to the FTP website by copying and pasting.
Po přihlášení můžete kopírovat soubory na web FTP tak, že je zkopírujete a vložíte.
EnglishWhen you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud and:
Když se přihlásíte pomocí účtu Microsoft, bude váš počítač připojen do cloudu:
EnglishWhen you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud.
Když se přihlásíte pomocí účtu Microsoft, bude váš počítač připojený do cloudu.
EnglishWhen governments sign the Treaty they assume a responsibility to have it ratified.
Když vlády Smlouvu podepíší, přijímají odpovědnost, že ji nechají ratifikovat.
EnglishToday's news that the state of emergency will be lifted is also a positive sign.
Dnešní zpráva, že výjimečný stav bude odvolán, je rovněž pozitivním znakem.
EnglishOn the Microsoft account sign-in page, enter your email address and password.
Na stránce pro přihlášení k účtu Microsoft zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.
EnglishAnd then they toweled her down because she started sweating, which was a good sign.
A pak ji zabalili do ručníků, protože se začala potit, což bylo dobré znamení.
EnglishThe EU and Tajikistan sign a Partnership and Cooperation Agreement in Luxembourg.
Evropská unie a Tádžikistán uzavírají v Lucemburku dohodu o partnerství a spolupráci.
EnglishYou'll see the photo you picked on your lock screen whenever you sign in to Windows.
Vybraná fotka se zobrazí na zamykací obrazovce při každém přihlášení k systému
EnglishThat is a clear sign of the importance that the Presidency attaches to this.
Jeho přítomnost jasně naznačuje, jaký význam předsednictví tomuto balíčku přikládá.
EnglishYou can still sign in to Windows and use your files as you normally would.
Pořád máte možnost přihlásit se k Windows a používat soubory obvyklým způsobem.
EnglishYou must sign in to your Google Checkout account and update your payment information.
Musíte se přihlásit do účtu Google Checkout a své platební údaje aktualizovat.
EnglishSo for example the first text: there's a doubling of this jar-shaped sign.
Například ten první nápis - je tu dvakrát za sebou tenhle znak ve tvaru džbánu.
EnglishAll this is happening alongside a crisis that is showing no sign of passing.
To všechno doprovází krize, která nevykazuje žádné známky toho, že by měla skončit.
EnglishAfter very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
Po velmi dlouhých vyjednáváních jsme dosáhli dohody, kterou moje skupina může přijmout.
EnglishSign in to SkyDrive with your Microsoft account, and then try to upload the file again.
Přihlaste se ke SkyDrivupomocí svého účtu Microsoft a zkuste soubor nahrát znovu.
EnglishOnce you're connected, you won’t have to sign in to each service individually.
Po připojení nebude nutné se přihlašovat k jednotlivým službám samostatně.
EnglishCertification authorities, such as VeriSign or Thawte, provide personal certificates.
Osobní certifikáty poskytují certifikační autority, například VeriSign nebo Thawte.
EnglishSign out and then sign in with the account you want to import contacts into.
Odhlaste se a pak se přihlaste pomocí účtu, do kterého chcete kontakty naimportovat.