anglicko-česko překlad pro "to shy away"

EN

"to shy away" český překlad

EN

to shy away {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "to shy away" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt was not so long ago that policy-makers tended to shy away from globalisation.
Není to tak dávno, co měli političtí činitelé tendenci se globalizaci vyhýbat.
EnglishNo, the answer to the crisis is not to shy away from it or resort to protectionism.
Ne, odpovědí na krizi není ukrývat se před ní nebo se uchýlit k protekcionismu.
EnglishWe should not shy away from it just because it is Christians who are persecuted ...
Neměli bychom se k němu obracet zády jenom proto, že postiženými jsou křesťané...
EnglishWe must not shy away from our responsibilities to provide protection to those who need it.
Nesmíme se vyhýbat odpovědnosti poskytnout ochranu těm, kdo ji potřebují.
EnglishShould we shy away from offering our thoughts on these issues?
Měli bychom se vyhýbat vyjadřování našich názorů týkajících se těchto otázek?
EnglishYes, we face increasing international competition, but that is no excuse to shy away from taking action.
Ano, čelíme zostřující se mezinárodní konkurenci; tím ale nelze omlouvat nečinnost.
EnglishWe should not shy away from speaking directly when we have real and concrete issues to raise.
Neměli bychom se stydět hovořit přímo, máme-li se zmínit o skutečných a konkrétních záležitostech.
EnglishWe do not shy away from raising difficult issues, such as the one the honourable Members have inquired about.
Nebojíme se předkládat složité otázky, jako je ta, kterou položili vážení poslanci.
EnglishI suggest that we shy away from the European Protection Order.
Navrhuji proto, abychom se vyhnuli evropskému ochrannému příkazu.
EnglishWe cannot shy away from the challenges, both economic and environmental, with which we are currently faced.
Nesmíme se vyhýbat výzvám, jimž v současnosti čelíme, ani ekonomickým, ani ekologickým.
EnglishI think it is important not to shy away from commenting critically where we see problems.
Dle mého názoru je důležité, abychom se nevyhýbali kritickým poznámkám v oblastech, kde narážíme na problémy.
EnglishNor does it shy away either from supplying weapons to Zimbabwe.
Ani se nebude ostýchat dodávat zbraně do Zimbabwe.
EnglishThe Commission, with the support of the European Parliament, will not shy away from reminding them of their responsibility.
Komise se za podpory Evropského parlamentu nebude zdráhat jim připomínat jejich povinnosti.
EnglishWe will not shy away from looking at these issues as well.
Ani před těmito problémy nebudeme uhýbat.
EnglishThe Commission does not shy away from using its powers.
Komise se nezdráhá využít svých pravomocí.
EnglishNor does China shy away from doing business with governments that are pilloried internationally, such as Sudan, for instance.
Ani se Čína nebude ostýchat obchodovat s mezinárodně pranýřovanými vládami, jako je například Súdán.
EnglishSo better to shy away from, to ignore, the moral and the religious convictions that people bring to civic life.
Takže je lepší to nechat na pokoji, ignorovat morální a náboženská přesvědčení, která si lidé uchovávají v běžném životě.
EnglishIt is essential that the Commission not shy away.
EnglishThey don't shy away from infrastructure.
EnglishPeople who defend only what they know, and shy away from new experiences, should not be surprised to find that they lack mobility.
Lidé, kteří brání jen to, co znají, a straní se nových zkušeností, by neměli být překvapeni nedostatkem mobility.

Podobné překlady pro "to shy away" česky

shy přídavné jméno
away příslovce
away přídavné jméno
to fire away sloveso
Czech
to put away sloveso
to walk away sloveso
Czech
to explain away sloveso
to clear away sloveso
to whittle away sloveso
Czech
to lay away sloveso
to come away sloveso
Czech