EN setup
volume_up
{podstatné jméno}

Tap or click Setup, and then follow the on-screen instructions.
Klepněte nebo klikněte na tlačítko Nastavení a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Each computer has its own startup (or boot) options and access to the BIOS setup.
Různé počítače mají různé možnosti spuštění a přístup k nastavení systému BIOS.
If you want the quickest setup, choose the Express option.
Pokud chcete nejrychlejší nastavení, vyberte volbu Expresní.
setup (také: ordering, regimentation)
In my opinion the present Commission setup of 27 members has proved to be an effective organisational system.
Domnívám se, že stávající složení z 27 členů se ukazuje jako účinný organizační systém.
During the Setup process, you can repartition and reformat your hard disk and then reinstall Windows.
Během instalace můžete znovu vytvořit oddíly a přeformátovat pevný disk a následně znovu nainstalovat systém Windows.
(Windows 8 Setup checks that your PC meets all system requirements before it installs Windows 8.)
(Instalační program Windows 8 zkontroluje, zda počítač splňuje veškeré požadavky na systém, a poté začne s instalací Windows 8.)
A dual-monitor setup doesn't just make you more productive and efficient at work.
Duální uspořádání nepřináší jenom vyšší produktivitu a efektivitu při práci.
I do believe that Europe can dictate the setup in these countries.
Opravdu věřím, že Evropa může v těchto zemích určovat uspořádání.
The operational set-up of the Eurosystem takes account of the principle of decentralisation.
Provozní uspořádání Eurosystému je založeno na principu decentralizace.
setup (také: ambush, decoy, pitfall, snare)
setup (také: cozenage, deceit, deception, fake)
setup (také: layout, admeasurement)
setup (také: assembly, line-up, list, set-up)
setup (také: adjustment)
In my opinion the present Commission setup of 27 members has proved to be an effective organisational system.
Domnívám se, že stávající složení z 27 členů se ukazuje jako účinný organizační systém.
First, the role of legislators in, and the institutional set-up of, EU-US relations is very important.
Zaprvé že ve vztazích EU-Spojené státy je velice důležitá úloha zákonodárců a také institucionální struktura.

Synonyma (anglicky) pro "setup":

setup

Příklady použití pro "setup" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishTap or click the arrow next to the Print button, and then tap or click Page setup.
Klikněte na šipku vedle tlačítka Tisk a pak klikněte na příkaz Vzhled stránky.
EnglishDuring the setup process, you might be asked to install a program called PlayReady.
Během procesu instalace můžete být vyzváni k instalaci programu s názvem PlayReady.
EnglishThe Device Setup dialog box appears, as shown in the following screen shot.
The Device Setup dialog box appears, as shown in the following screen shot.
EnglishTo install a Language Interface Pack (LIP), double-click the file to open the setup program.
Chcete-li nainstalovat sadu LIP, poklepáním na soubor spusťte instalační program.
EnglishRun the Network Setup wizard on each home computer, if you haven't already done so.
Spusťte Průvodce instalací sítě ve všech domácích počítačích, pokud jste tak již neučinili.
EnglishDuring this portion of setup, your mouse will not work, so you must use the keyboard.
Během této části instalace nebude fungovat myš, a proto budete muset používat klávesnici.
EnglishAfter setup is complete, Windows XP Mode opens in a separate window.
Po dokončení instalace se prostředí Windows XP Mode otevře v samostatném okně.
EnglishTurn on Family Safety to get reports of their PC use check box on the final setup screen.
Zapnout službu Zabezpečení rodiny a přijímat zprávy o používání počítače.
EnglishWhen the Welcome to Setup page appears, press Enter on your keyboard.
Po zobrazení stránky Vítá vás instalační program stiskněte klávesu ENTER na klávesnici.
EnglishTo turn sleep on, restart your mobile PC, and then enter the BIOS setup.
Chcete-li zapnout režim spánku, restartuje mobilní počítač a potom vstupte do systému BIOS.
EnglishTips for solving setup problems with Windows Media Center Extenders
Tipy pro řešení potíží s instalací zařízení Windows Media Center Extender
EnglishAfter setup process in Media Center has finished, click Finish.
Po dokončení instalace klikněte v aplikaci Media Center na tlačítko Dokončit.
EnglishTo install a Language Interface Pack (LIP), double-click the file to open the setup program.
Chcete-li nainstalovat sadu LIP, dvojitým kliknutím na soubor spusťte instalační program.
EnglishOtherwise, most routers come with a setup CD that will assist you in setting it up.
Jinak je většina směrovačů dodávána s instalačním diskem CD, který vám pomůže s jejich nastavením.
EnglishYou can usually choose the location of the folder during the setup process.
Umístění složky můžete obvykle zvolit během procesu instalace.
EnglishSetup webpages for routers vary by manufacturer and model.
Webové stránky s nastavením směrovače se liší v závislosti na výrobci a modelu.
EnglishIn some countries, almost a third of children are not born in the traditional family set-up.
V některých zemích až jedna třetina dětí nevyrůstá v tradiční rodině.
EnglishThe government is supporting the set-up and development of at least 1 100 SMEs for young people.
Vláda podporuje založení a rozvoj nejméně 1100 malých a středních podniků pro mladé lidi.
EnglishIt was becoming essential to do away with the administrative set-up linked to invoicing.
Bylo nezbytné změnit správní postupy související s fakturací.
EnglishAfter Extender Setup has finished, in Windows Media Center, click Finish.
Po dokončení instalace zařízení Extender klepněte v aplikaci Windows Media Center na tlačítko Dokončit.