EN

security {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
security (také: safety)
These are security experts commissioned by the Department of Homeland Security.
Jedná se o bezpečnostní specialisty pověřené ministerstvem pro vnitřní bezpečnost.
It is not just about the security of states; it is about the security of people also.
Nejde totiž pouze o bezpečnost států; jde také o bezpečnost lidí.
It stands for stability and security, in this case in the Mediterranean region.
Představuje stabilitu a bezpečnost, v tomto případě ve středomořském regionu.
security (také: safety, shelter, safeness)
Firstly, we must guarantee maximum levels of safety and security to citizens.
Především musíme zajistit maximální úroveň zabezpečení a bezpečí občanů.
Only together can we fulfil the promises of security and wellbeing for our citizens.
Jenom společně můžeme splnit sliby bezpečí a prosperity dané našim občanům.
So our consumers are lulled into a false sense of security.
Takže naši spotřebitelé jsou ukolébáni do falešného pocitu bezpečí.
Security, development and the preservation of human rights are closely linked.
Bezpečnost, rozvoj a ochrana lidských práv jsou úzce propojeny.
The security and safety of such services is vital for user confidence.
Bezpečnost a ochrana jsou v případě těchto služeb pro důvěru uživatelů rozhodující.
This should improve efficiency at EU airports without compromising security.
To by mělo zvýšit efektivitu na letištích EU, aniž by byla ohrožena ochrana.
Economic security, therefore, is a prerequisite for ensuring the quality of care.
Z toho důvodu je ekonomická jistota předpokladem zajištění kvality péče.
Thus, food security continues to require a strong common agricultural policy.
Zajištění dodávek potravin proto nadále vyžaduje silnou společnou zemědělskou politiku.
The main objective was to guarantee effective security for the EU's IT networks.
Jejím hlavním cílem bylo zajištění účinné ochrany informačních sítí v EU.
Economic security, therefore, is a prerequisite for ensuring the quality of care.
Z toho důvodu je ekonomická jistota předpokladem zajištění kvality péče.
Job security is vital for the internal stability of society.
Jistota pracovního místa je nesmírně důležitá pro vnitřní stabilitu společnosti.
That is why prevention, healthcare and job security are essential.
Proto je zásadní prevence, zdravotní péče a jistota zaměstnání.
We must respect agriculture - it is the guarantee of our food security.
Musíme chovat zemědělství v úctě - je to záruka zajištění našich potravin.
There is now more security for 100 000 jobs throughout Europe.
V Evropě již existuje větší záruka pro 100 000 pracovních míst.
Support for milk producers and a guarantee of more security for citizens, including with regard to energy supply, have also been safeguarded.
Také byla zajištěna podpora pro producenty mléka a záruka vyšší bezpečnosti občanů, a to i pokud jde o dodávky energie.
The Council is of the opinion that it is in the interest of the international community and of the European Union to improve stability and security in the region.
Rada zastává názor, že je v zájmu mezinárodního společenství a v zájmu Evropské unie zlepšit stabilitu a bezpečnost v tomto regionu.
2. ekonomika
CS

Transmission Security {vlastní jméno}

volume_up
1. vojenství
Transmission Security
volume_up
TRANSEC {vl. jm.} [zkr.]

Příklady použití pro "security" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishInternet Explorer 9 has found a problem with this website’s security certificate
Aplikace Internet Explorer 9 zjistila chybu certifikátu zabezpečení tohoto webu.
EnglishOn the other hand, however, we must be aware that financial security also costs.
Na druhé straně si však musíme uvědomit, že finanční bezpečnost také něco stojí.
EnglishFreedom as a value and security as a tool are essential to the European project.
Svoboda jako hodnota a bezpečnost jako nástroj jsou pro evropský projekt zásadní.
EnglishThese updates often include fixes that can improve the security of your system.
Aktualizace často obsahují opravy chyb, které mohou zlepšit zabezpečení systému.
EnglishEnergy security is first and foremost the responsibility of our own governments.
Zajištění energetické bezpečnosti je v první řadě úkolem našich vlastních vlád.
EnglishEnergy and nuclear security is another basis for strong and stable cooperation.
Další základnou pevné a stabilní spolupráce je energetická a jaderná bezpečnost.
EnglishThe cost for extra security should, in the end, be covered by the Member States.
Náklady za zvláštní bezpečnostní opatření by měly ve výsledku nést členské státy.
EnglishVisit the Microsoft Security website or the Microsoft Protect your PC website.
Navštivte web Microsoft Security nebo web Protect your PC společnosti Microsoft.
EnglishThe aim is to provide maximum security for Union citizens in all Member States.
Cílem je poskytnout občanům Unie ve všech členských státech maximum bezpečnosti .
EnglishIt also establishes the area of freedom, security and justice that we all desire.
Zároveň vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva, který si všichni přejeme.
EnglishThis is therefore an objective which can be used to achieve security for children.
To je tedy naším cílem, pomocí kterého můžeme dosáhnout bezpečnosti našich dětí.
EnglishWomen, peace and security are areas which should be given the utmost attention.
Ženy, mír a bezpečnost jsou oblasti, jimž je třeba věnovat maximální pozornost.
EnglishOf course, we will also have to ask whether they really provide more security.
Samozřejmě se také budeme muset ptát, zda nám skutečně zajistí více bezpečnosti.
EnglishWe were then debating an assessment of the area of freedom, security and justice.
Poté jsme diskutovali o posouzení oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti.
EnglishGround handling services make a key contribution to aviation safety and security.
Služby pozemní obsluhy jsou klíčovým příspěvkem k bezpečnosti letecké dopravy.
EnglishThe Goma Conference on peace, security and development opened a few days ago.
Před několika dny byla v Gomě zahájena konference o míru, bezpečnosti a rozvoji.
EnglishThe file was restricted because the content doesn't match its security information.
Soubor byl zakázán, protože jeho obsah neodpovídá jeho informacím o zabezpečení.
EnglishPrevents the software from changing security-related settings on your computer.
Zabrání, aby software v počítači změnil nastavení vztahující se k zabezpečení.
EnglishWhat's the difference between Microsoft Security Essentials and Windows Defender?
Jaký je rozdíl mezi programy Microsoft Security Essentials a Windows Defender?
EnglishHere is the recommended language for talking about Microsoft Security Essentials.
Následují doporučené formulace pro nabídku programu Microsoft Security Essentials.