EN

scope {podstatné jméno}

volume_up
Furthermore, the scope of the agreement aims at greater flight and passenger safety.
Cílem rozsahu dohody je navíc větší bezpečnost letů i cestujících.
In order to save time, there must be scope for decisions on individual cases, for example.
S cílem ušetřit čas musí existovat například rámec pro rozhodnutí v jednotlivých případech.
I believe there is scope here to cooperate closely with the Commission in order to improve company law.
Jsem přesvědčený, že je potřeba úzce spolupracovat s Komisí s cílem zlepšit oblast obchodního práva.
The Commission is considering the scope of proposals to this effect.
Komise za tímto účelem posuzuje dosah návrhů.
Jak víme, jejich dosah je celosvětový.
Aquaculture products and products with marginal Community trade will, however, be excluded from its scope.
Produkty akvakultury a produkty pro okrajový trh Společenství budou však mimo jeho dosah.
The scope for intervention is as important as the extended mandate of the Union.
Prostor pro intervence je stejně důležitý jako rozšířený mandát Unie.
It contains much more scope for decentralisation of responsibilities.
Obsahuje daleko větší prostor pro decentralizaci odpovědnosti.
Such an initiative will have no scope for those unwilling to move forward.
Taková iniciativa nebude mít žádný prostor pro ty, kteří se nechtějí posouvat vpřed.
This regulation expanded the scope of controls on sale and transportation.
Působnost tohoto nařízení se rozšířila na kontrolu prodeje a přepravy.
Mrs Napoletano's report does not tackle the first mistake, and that limits its scope.
Zpráva paní Napoletanové se nevyrovnává s první chybou a čímž je její působnost omezena.
The scope of this procedure has not been specified and, therefore, is also not entirely clear.
Působnost tohoto postupu nebyla přesně stanovena, a proto rovněž není zcela jasná.
The scope of these commitments is broader than that of any comparable agreement.
Rozsah těchto závazků je širší než rozsah závazků jakékoli srovnatelné dohody.
Is the scope of the existing Community programme differentiated geographically?
Je rozsah stávajícího programu Společenství geograficky diferencován?
The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
Strategické partnerství musí mít výrazný rozsah a postupný charakter.
This will provide ample scope for funding civil society actions.
To poskytne široký rámec pro financování činností občanské společnosti.
The scope of the citizens' initiative, however, is not yet cut and dried.
Rámec občanské iniciativy však ještě není jednoznačný.
Can we extend the scope of the European funds without increasing them?
Můžeme rozšířit rámec evropských fondů, aniž bychom je zároveň zvětšili?
I believe that the oral amendment is well worded and allows us a great deal of free scope and I therefore ask you to support it.
Ústní pozměňovací návrh je podle mého názoru vhodně formulován a umožňuje nám velkou volnost, a proto vás žádám, abyste ho podpořili.
The scope and modalities for the test should be developed in light of recent events and making full use of the available expertise.
Šíře a konkrétní podoba testu by měla být stanovena v souvislosti s nedávnými událostmi a měla by plně využít veškeré dostupné odborné znalosti.

Příklady použití pro "scope" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English(RO) The number, scope and severity of cyber attacks have grown in recent years.
(RO) Počet, rozsah i závažnost útoků na internetu během posledních let vzrostly.
EnglishI would also recognise that there is considerable scope for consumer confusion.
Já bych k tomu dodal, že existuje rovněž značný prostor pro matení spotřebitele.
EnglishThe scope of these commitments is broader than that of any comparable agreement.
Rozsah těchto závazků je širší než rozsah závazků jakékoli srovnatelné dohody.
EnglishThe scope for conflicts of interest to influence ratings must be firmly addressed.
Musíme se důrazně zabývat rozsahem konfliktů zájmů, které ovlivňují hodnocení.
EnglishThe proposed facilitation should also affect the scope of information available.
Navrhované zjednodušení by mělo rovněž ovlivnit rozsah dostupných informací.
EnglishMigration flows arising from instability: scope and role of EU foreign policy (
Migrační toky plynoucí z nestability: rozsah a úloha zahraniční politiky EU (
EnglishThe first thought concerns the scope of the permanent crisis management mechanism.
První myšlenka se týká rozsahu působnosti stálého mechanismu pro řízení krizí.
EnglishThe main problems were primarily encountered in defining the scope of application.
S hlavními problémy jsme se setkali především při stanovení rozsahu uplatnění.
EnglishThe key challenges for the revision will be to define the scope of the directive.
V revizi bude hrát klíčovou roli stanovení rozsahu působnosti této směrnice.
English. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.
písemně. - Hlasoval jsem pro vyloučení historických železnic z působnosti směrnice.
EnglishThis investigative tool lies outside of the scope of the Data Retention Directive.
Tento vyšetřovací nástroj nespadá do oblasti působnosti směrnice o uchovávání údajů.
EnglishThere is plenty of scope for trimming and pruning here and that is what we want.
V tomto ohledu existuje velký prostor pro zeštíhlení a prořezání, a právě o to nám jde.
EnglishIt should be noted, too, that the initiative has a deliberately broad scope.
Měli bychom si také povšimnout, že má iniciativa záměrně širokou oblast působnosti.
EnglishDirective 2000/43 is an important instrument with a broad scope for application.
Směrnice č. 2000/43 je důležitým nástrojem se širokým rozsahem uplatnění.
EnglishSo I think there is great scope here, and I look forward to its development.
Myslím, že je zde široké pole působnosti a těším se na vývoj této iniciativy.
EnglishIt also states that specialised vehicles are generally not included in its scope.
Rovněž stanoví, aby do rozsahu její působnosti obecně nespadala specializovaná vozidla.
EnglishIt does so with special reservations and severely restricts the scope of such acts.
Toto ustanovení je spojeno s určitými výhradami a zásadně omezuje rozsah těchto aktů.
EnglishTherefore, it is necessary to correct its scope by making a structural change.
Proto je nutné změnit rozsah jeho působnosti a provést strukturální změnu.
EnglishBy definition, Article 9 applies to activities beyond the scope of this Parliament!
Článek 9 ze své povahy věci platí pro činnosti nad rámec tohoto Parlamentu!
EnglishThe Governing Council of the ECB decides on the scope and size of the interventions.
O oblasti působnosti a výši těchto intervencí rozhoduje Rada guvernérů ECB.