anglicko-česko překlad pro "resolutions"

EN

"resolutions" český překlad

volume_up
resolution {podstatné jméno}

EN resolutions
volume_up
{množné číslo}

resolutions (také: rulings)
volume_up
usnesení {stř mn. č.}
The second was about voting on motions for resolutions on passenger compensation.
Druhý byl o hlasování o návrzích usnesení o odškodňování cestujících.
Anti-Counterfeiting Trade Agreement (motions for resolutions tabled): see Minutes
Obchodní dohoda proti padělatelství (ACTA) (předložené návrhy usnesení): viz zápis
At the moment, individual groups have tabled their own separate resolutions.
V tomto okamžiku jednotlivé skupiny předložily svá vlastní nezávislá usnesení.
volume_up
prohlášení {stř mn. č.}
It is not enough for Europe to make statements and resolutions.
Nestačí, aby Evropa činila prohlášení a rezoluce.
In this text we find statements that might successfully be placed in dozens of other resolutions.
V textu najdeme prohlášení, která lze úspěšně vložit do spousty jiných usnesení.
It is an expression of political declarations, resolutions, Council declarations, Presidency conclusions, but such provisions are not binding.
Je vyjádřením politického prohlášení, usnesení, prohlášení Rady, závěrů předsednictví, ale takováto ustanovení nejsou závazná.
resolutions
volume_up
rezoluce {ž mn. č.}
To this end, it is not enough to table resolutions in the Security Council.
K tomu nestačí předkládat rezoluce v Radě bezpečnosti.
We must intensify the resolutions and the aid programmes that are already in place.
Musíme zintenzivnit již existující rezoluce a programy pomoci.
It is not enough for Europe to make statements and resolutions.
Nestačí, aby Evropa činila prohlášení a rezoluce.

Příklady použití pro "resolutions" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAs a result, we, in our resolutions, could simplify procedures even further.
V důsledku toho bychom ve svých usneseních mohli postupy ještě víc zjednodušit.
EnglishThe resolution you can use depends on the resolutions your monitor supports.
Použité rozlišení závisí na režimech rozlišení, které podporuje váš monitor.
EnglishIt takes into account the concerns of Parliament raised in your resolutions.
Zohledňuje připomínky Parlamentu, které jste vyjádřili ve svých usneseních.
EnglishWhat is the point of the resolutions tomorrow, if not political instrumentalisation?
O co jde v zítřejších usneseních, pokud ne o politickou instrumentalizaci?
EnglishWhat could we possibly aim to do with these resolutions other than enforcing sanctions?
Čeho jiného než prosazování sankcí bychom těmito usneseními mohli dosáhnout?
EnglishThe resolution you use depends on the resolutions your monitor supports.
Použité rozlišení závisí na režimech rozlišení, které podporuje váš monitor.
EnglishAt one time, the Chinese authorities paid heed to our resolutions, but no more.
Dříve čínské úřady věnovaly našim usnesením pozornost, ale teď už ne.
EnglishOnly now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
Až teď nadešel čas dát těmto ustanovením a usnesením skutečný obsah.
EnglishLet us avoid the usual proclamations and fine resolutions, the declarations of intent.
Vyhněme se běžným proklamacím a pěkným usnesením či prohlášením o záměru.
EnglishThe class struggle will not be stopped by reactionary resolutions and laws.
Třídní boj nebude zastaven zpátečnickými usneseními a právními předpisy.
EnglishI voted against the resolutions as a whole and against many separate odious points.
Hlasoval jsem proti těmto usnesením jako celku a proti mnoha samostatným nehorázným bodům.
EnglishI have already explained that explanations of vote on emergency resolutions are not possible.
Již jsem vysvětlil, že vysvětlení hlasování o mimořádných usneseních nejsou možná.
EnglishTo date we have had a lot of talk on this but no clear resolutions.
Dodnes jsme o tomto tématu mnoho řekli, ale nedošli k žádným jasným řešením.
EnglishThis is exactly what is happening now, despite all our well-intentioned resolutions.
Právě to nyní nastává, navzdory všem našim dobře míněným usnesením.
EnglishYou see on the left the pixels, the different resolutions being captured.
A nalevo vidíte pixely, jak jsou zaznamenávány v různých rozlišeních.
EnglishWe have just voted through a series of resolutions condemning human rights abuses in China.
Právě jsme hlasovali o několika usneseních odsuzujících porušování lidských práv v Číně.
EnglishI would have preferred other resolutions that, in my opinion, seemed more appropriate.
Býval bych dal přednost jiným řešením, která považuji za vhodnější.
EnglishWe have tried to take on board the concerns expressed in the European Parliament resolutions.
Připomínkám vyjádřeným v usneseních Evropského parlamentu jsme se snažili vyjít vstříc.
English. - (FI) We have frequently addressed the subject of the death penalty in our resolutions.
písemně. - (FI) Často jsme se v našich usneseních zabývali tématem trestu smrti.
EnglishAt lower resolutions, fewer items fit on the screen, but they are larger and easier to see.
Při nižším rozlišení se na obrazovku vejde méně položek, jsou však větší a lépe viditelné.