anglicko-česko překlad pro "resolution"

EN

"resolution" český překlad

volume_up
resolution {podstatné jméno}

EN resolution
volume_up
{podstatné jméno}

resolution (také: decision, decree)
I am not the author of this resolution and my group did not co-sign the resolution.
Nejsem autorkou tohoto usnesení a moje skupina usnesení nespolupodepsala.
The resolution on Croatia is a political resolution with no legal binding force.
Usnesení o Chorvatsku je politickým usnesením a nemá závaznou právní sílu.
. - I support this resolution on Policy Coherence for Development.
. - Podporuji toto usnesení o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.
resolution
A resolution has been adopted thanks to the efforts by France and the United Kingdom.
Díky úsilí Francie a Spojeného království byla přijata příslušná rezoluce.
The laws of nature cannot be changed by a parliamentary resolution.
Přirozený zákon se nezmění na základě rezoluce parlamentu.
We must also call for the immediate application of the UN resolution.
Zároveň musíme vybízet k okamžitému uplatnění rezoluce OSN.
Madam President, the Council decision adopts the UN Security Council Resolution.
Paní předsedající, rozhodnutí Rady schvaluje rezoluci Rady bezpečnosti OSN.
I voted against the resolution because it contains too much wishful thinking.
Hlasoval jsem proti rozhodnutí, neboť obsahuje příliš mnoho toužebných přání.
The resolution contains positive points, such as the reference to the precautionary principle.
Rozhodnutí obsahuje pozitivní body, jako je zmínka o zásadě obezřetnosti.
resolution (také: solution)
Is any country standing in the way of a collective resolution to this problem?
Stojí snad nějaká země v cestě společnému vyřešení tohoto problému?
Union for the Mediterranean: resolution of the Turkey-Cyprus conflict.
Unie pro Středomoří: vyřešení turecko-kyperského konfliktu.
I believe that this resolution is an important step towards solving this problem.
Domnívám se, že toto usnesení představuje důležitý krok k vyřešení tohoto problému.
resolution (také: answer)
Alternative dispute resolution in civil, commercial and family matters (
Alternativní řešení sporů v občanských, obchodních a rodinných věcech (
In other countries, we delegate the resolution of conflicts to the African Union.
U ostatních zemí předáváme řešení konfliktů do rukou Africké unie.
There are multi-million programmes for integration and the resolution of housing issues.
Existují programy s mnohamilionovými částkami na integraci a na řešení bytové otázky.
resolution (také: decisiveness, readiness)
The effect on confidence will be all the stronger if the institutions can show a resolution and a determination to act quickly.
Důvěra v ní bude ještě větší, projeví-li příslušné orgány odhodlanost a pevnost v rozhodnutí jednat rychle.
resolution
resolution (také: dissolution, disbandment)

Příklady použití pro "resolution" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThat is our demand and consequently, we have submitted an alternative resolution.
V tom spočívá náš požadavek a proto jsme také předložili alternativní prohlášení.
EnglishYour screen resolution is not compatible with the DVD you're trying to play.
Rozlišení obrazovky není kompatibilní s diskem DVD, který se pokoušíte přehrát.
EnglishWith this resolution, we are ready to take responsibility for European agriculture.
S tímto usnesením jsme připraveni převzít odpovědnost za evropské zemědělství.
EnglishScreen resolution refers to the clarity of the text and images on your screen.
Rozlišení obrazovky určuje přesnost zobrazení textu a obrázků na obrazovce.
EnglishIt is the Conference of Presidents that decides whether there is a resolution.
O tom, zda bude rozprava ukončena usnesením, rozhoduje konference předsedů.
EnglishWhat actions have the Council taken in response to Parliament's resolution?
Jaká opatření přijala Rada v souvislosti se vzpomínaným usnesením Parlamentu?
EnglishThe resolution you can use depends on the resolutions your monitor supports.
Použité rozlišení závisí na režimech rozlišení, které podporuje váš monitor.
EnglishThat is why we fundamentally disagree with the resolution adopted and voted against it.
Z tohoto důvodu zásadně nesouhlasíme s přijatým usnesením a hlasovali jsme proti.
EnglishWe have here Security Council Resolution 1860 and we must comply with its provisions.
Máme zde rezoluci Rady bezpečnosti číslo 1860 a je nutno dodržovat její ustanovení.
EnglishTo see your monitor's native resolution, check the display settings in Control Panel.
Nativní rozlišení monitoru zjistíte v nastavení obrazovky ve složce Ovládací panely.
EnglishIf the monitor image flickers, you might need to change the monitor resolution.
Pokud obraz na monitoru bliká, může být nutné změnit rozlišení monitoru.
EnglishUnder Resolution, move the slider to the resolution you want, and then click Apply.
Posuňte posuvník Rozlišení na požadovanou hodnotu a potom klepněte na tlačítko Použít.
EnglishIf you change the default resolution of a flat-panel display, text will appear blurry.
Pokud změníte výchozí rozlišení plochého monitoru, bude se text zdát neostrý.
EnglishSelect the appropriate display resolution, and then complete the instructions as needed.
Vyberte vhodné rozlišení zobrazení a podle potřeby dokončete postup dle pokynů.
EnglishThe adoption of this joint resolution today should send out a strong and urgent message.
Přijetí tohoto společného usnesené by dnes mělo vyslat silný a naléhavý signál.
EnglishECB Opinion on recovery and resolution measures for credit institutions in Ireland
Stanovisko ECB k opatřením pro ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí v Irsku
EnglishIt is regrettable that we are not able to conclude our debates with a resolution.
Je politováníhodné, že nejsme schopni uzavírat naše rozpravy usnesením.
EnglishUnder Resolution, move the slider to the resolution you want, and then click Apply.
V části Rozlišení přesuňte jezdec na požadované rozlišení a klikněte na tlačítko Použít.
EnglishClick the Resolution drop-down list, and move the slider to choose a different resolution.
Klikněte na rozevírací seznam Rozlišení a posunutím jezdce zvolte jiné rozlišení.
EnglishTherefore, I would simply ask that Amendments 7, 8 and 9 to the resolution be withdrawn.
Navrhuji tedy, aby pozměňovací návrhy k číslo 7,8 a 9 byly jednoduše staženy.