anglicko-česko překlad pro "reserve"

EN

"reserve" český překlad

volume_up
reserve {podstatné jméno}
volume_up
reserve {příd. jm.}

EN reserve
volume_up
{podstatné jméno}

reserve (také: fund, pool, stockpile, back-up)
To do that, we need more information, and that is what the reserve is for.
K tomu potřebujeme více informací, a k tomuto účelu slouží tato rezerva.
I disagreed with the source of funding, a 'negative reserve' proposed by the Council.
Nesouhlasím však se zdrojem financování, kterým má být podle návrhu Rady "záporná rezerva".
This consists of a financial reserve, the amount of which is included in the budget each year.
Tvoří jej finanční rezerva, jejíž výše je každoročně zahrnuta do rozpočtu.
reserve (také: advance, backup, deposit, margin)
Firstly, they function as refuges and genetic reserves for many species that cannot survive in conditions that are even only slightly altered.
Zaprvé fungují jako útočiště a genetická záloha mnoha druhů, které nemohou přežít v podmínkách, jež se i jen minimálně změní.
reserve (také: fund, pool, stock, stockpile)

Příklady použití pro "reserve" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe must reserve jobs for French people in France and for Europeans in Europe.
Ve Francii musíme zachovat pracovní místa pro Francouze a v Evropě pro Evropany.
EnglishWe would also point out that we have reduced the buildings reserve by EUR 4 million.
Chtěli bychom také zdůraznit, že jsme snížili rezervu na budovy o 4 milióny EUR.
EnglishIt's "glorious," a word we usually reserve for something like a religious experience.
Říká: "Úžasné!", slovo, které si obvykle vyhrazujeme pro něco skoro jako zázrak.
EnglishIt is usually tucked away under the reserve information services budget headings.
Většinou se odloží do rezervy v rozpočtovém okruhu informačních služeb.
Englishcarry out foreign exchange intervention is not restricted by its foreign reserve holdings.
Možnost ECB provádět devizové intervence není omezena objemem devizových rezerv.
EnglishThe Committee on Budgets has created a special reserve to boost activity-based management.
Rozpočtový výbor vytvořil zvláštní rezervu na posílení řízení na základě činností.
EnglishI, as a British Conservative, reserve the right to object - that is my final word.
Já si coby britský konzervativec vyhrazuji právo vznést námitku - jsou to moje poslední slova.
EnglishRapid adoption of this text will also guarantee the Agency's reserve for the year 2007.
Rychlé přijetí tohoto textu také zajistí rezervu agentury na rok 2007.
EnglishI therefore reserve the right to express a specific opinion at a later date.
Proto si vyhrazuji právo vyjádřit své vlastní stanovisko později.
EnglishThey go so far as to demand a reserve to cover the necessary measures.
Jejich smyslem je vytvoření rezervy na financování potřebných opatření.
EnglishIndicative calendar of reserve maintenance periods for 2006
Indikativní kalendář udržovacích období pro povinné minimální rezervy v roce 2006
EnglishBy the beginning of May, the nation's carefully rationed food reserve was completely exhausted.
Na začátku května byly schraňované národní zásoby potravin na příděl naprosto vyčerpané.
EnglishThird, to reduce the reserve ratio, which is currently 2%, to 1%.
Zatřetí, bude snížena sazba minimálních rezerv ze současných 2 % na 1 %.
EnglishThe vote against the proposal to put Cohesion Fund resources into a reserve is a good decision.
Hlasování proti návrhu vložit zdroje Fondu soudržnosti do rezervy je dobrým rozhodnutím.
EnglishYes, we need our special reserve budget line to fund action in terms of crisis.
Ano, potřebujeme zvláštní linii rozpočtové rezervy, abychom mohli financovat opatření na řešení krize.
EnglishMr President, in my statement I said 'reserve and remarks as in Amendment 938'.
Pane předsedo, ve svém prohlášení jsem uvedl, že "rezervy a připomínky jako v pozměňovacím návrhu 938".
EnglishI am therefore certain that we will reach an agreement on the reserve.
Proto jsem přesvědčen, že v záležitosti rezervy dosáhneme dohody.
EnglishWe MEPs reserve the fundamental right to appoint its executive director.
My, poslanci Evropského parlamentu, si vyhrazujeme právo jmenovat výkonného ředitele tohoto úřadu.
EnglishThe Council can only reserve the right to exercise directly implementing powers in specific cases.
Rada si může prováděcí pravomoc vyhradit pouze ve zvláštních případech.
EnglishTherefore, my group, without reserve, endorses the position of the Commission.
Proto moje skupina bezvýhradně podporuje postoj Komise.