EN

relief {podstatné jméno}

volume_up
Disaster relief and emergency assistance are almost by definition short-term.
Humanitární pomoc při mimořádných událostech je ze své podstaty krátkodobá.
Belarus needs relief - relief not only from economic and political instability but relief for the people.
Bělorusko potřebuje pomoc - pomoc nejen z hlediska hospodářské a politické nestability, ale pomoc pro lidi.
That would only have diverted attention and scarce resources away from the relief effort.
To by jen odvedlo pozornost a rozptýlilo nedostatečné zdroje potřebné pro pomoc.
Is there any relief from some of these pressures that I've just been outlining?
Existuje vůbec úleva od některých z těch tlaků, které jsem právě popisoval?
Indeed, outplacement and relief require a rapid, firm approach, which is totally lacking at the moment.
Rekvalifikace a úleva vyžadují rychlý a nesmlouvavý postoj, který v současnosti zcela chybí.
A campaign-free year: what a relief that will be.
Rok bez kampaní a bude to úleva.
relief (také: contrast)
relief (také: line, outline, profile)
And now let's look from the south, looking up, and let's see this in relief.
A nyní to vezmeme z jihu, pohled nahoru a sledujme obrys.
In principle, I regard relief from bureaucratic regulations for micro-enterprises to be important and sensible.
V zásadě se domnívám, že osvobození mikropodniků od byrokratických předpisů je důležité a citlivé.
Community system of reliefs from customs duty (
Systém Společenství pro osvobození od cla (kodifikované znění) (
I voted in favour of the report by Mrs Geringer de Oedenberg on a Community system of reliefs from customs duty.
Hlasoval jsem pro zprávu paní Geringer de Oedenbergové o osvobození od cla.
Therefore, it is fundamental to support entrepreneurship and bureaucratic and fiscal relief for small and medium-sized enterprises.
Zásadní je tedy podpora podnikatelů a snížení byrokratické a fiskální zátěže malých a středních podniků.
As a token of our solidarity, we Europeans wished to support the Taiwanese people by providing disaster relief.
Na znamení solidarity jsme my Evropané chtěli obyvatelům Tchaj-wanu poskytnout potřebnou pomoc, a vyjádřit jim tak svou podporu.
Public support for business entities is divided into indirect support (investment incentives, tax relief) and direct support (subsidies, grants).
Veřejná podpora podnikatelských subjektů se dá rozdělit na nepřímou podporu (investiční pobídky, daňové úlevy) a přímou podporu (dotace, granty).
relief (také: supply, backup)
relief (také: embossment)
Human Rights Watch and Islamic Relief have told me that the three-hour daily pause is simply woefully inadequate to get in and to distribute aid.
Organizace Human Rights Watch a Islamic Relief mi oznámily, že každodenní tříhodinové pozastavení palby je prostě žalostně málo na to, aby se stačily dostat dovnitř a rozdělit pomoc.

Příklady použití pro "relief" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIs there any relief from some of these pressures that I've just been outlining?
Existuje vůbec úleva od některých z těch tlaků, které jsem právě popisoval?
EnglishI would plead for three concrete European relief efforts for Iraqi Christians.
Rád bych navrhl tři konkrétní možnosti pomoci na evropské úrovni pro irácké křesťany.
EnglishDisaster relief and emergency assistance are almost by definition short-term.
Humanitární pomoc při mimořádných událostech je ze své podstaty krátkodobá.
EnglishWe are paying very close attention to the pre-positioning of relief stocks.
Věnujeme velkou pozornost procesu předcházejícímu distribuci humanitárních dodávek.
EnglishThat would only have diverted attention and scarce resources away from the relief effort.
To by jen odvedlo pozornost a rozptýlilo nedostatečné zdroje potřebné pro pomoc.
EnglishThe European Union's stated aim is to consolidate and strengthen the global relief effort.
Cílem, který si určila Evropská unie, je konsolidovat a posílit globální pomoc.
EnglishThe family should be a place of relief, support and encouragement for its members.
Rodina by měla být pro své blízké místem útěchy, podpory a povzbuzení.
EnglishFourthly, we must provide tax relief on electric cars throughout Europe.
Začtvrté, musíme poskytnout daňovou slevu na elektromobily po celé Evropě.
EnglishLastly, we have to organise the coordination of international relief efforts.
Konečně je třeba organizovat postup koordinované mezinárodní pomoci.
EnglishIt includes almost nothing on the relief granted to the manufacturers of Euro VI vehicles.
Téměř se nezabývá otázkou úlev pro výrobce vozidel s emisní třídou Euro VI.
EnglishBut to breathe a sigh of relief and slip back into bad habits would be a grave error.
Bylo by však těžkou chybou s ulehčením si oddechnout a sklouznout zpět ke špatným návykům.
EnglishThis will bring relief to the other transport routes that are already heavily used.
Odlehčí se tak ostatním, již tak dost vytíženým, dopravním trasám.
EnglishFourthly, we must ensure the transition from humanitarian relief to recovery and reconstruction.
Začtvrté musíme zajistit přechod od humanitární pomoci k obnově a rekonstrukci.
EnglishI think that all those who were there also felt relief when the final deal was done.
Domnívám se, že všichni, kdo tam byli, také cítili úlevu, když byla přijata závěrečná dohoda.
EnglishLet me explain the importance of granting cross-border loss relief for the internal market.
Dovolte mi vysvětlit důležitost zajištění přeshraničních úlev za ztráty pro vnitřní trh.
EnglishThis fund was meant to bring relief to those who had suffered damage due to major catastrophes.
Tento fond byl vytvořen, aby pomohl poškozeným v důsledku velkých katastrof.
EnglishEven then, we will be a long way from being able to breathe a sigh of relief.
Ale i když projde, bude stále předčasné si s úlevou vydechnout.
EnglishThe risk is that nothing is in place after humanitarian relief is phased out.
Existuje však riziko, že situace nebude pod kontrolou ani po ukončení poskytování humanitární pomoci.
EnglishThe revised version of the Disaster Relief Fund, however, provides a clear response to this.
Přepracovaná verze fondu pro pomoc při katastrofách však poskytuje jasné řešení v této věci.
EnglishHowever, these measures, as positive as they are, will only bring temporary relief to the problem.
Tato opatření však i přes to, jak jsou pozitivní, přinesou jen dočasné řešení problému.