anglicko-česko překlad pro "regard"

EN

"regard" český překlad

volume_up
regard {podstatné jméno}
volume_up
regards {mn. č.}

EN regard
volume_up
{podstatné jméno}

regard (také: consideration, respect, way)
It is nonetheless a resolution to which regard should definitely be had.
Jedná se nicméně o usnesení, na které by rozhodně měl být brán ohled.
SOLVIT is a very important instrument in this regard.
Síť SOLVIT je v tomto ohled nástrojem velmi důležitým.
We have absolutely no regard for family life or working hours.
Neberem vůbec žádný ohled na rodinný život nebo na pracovní dobu.
regard (také: aspect, consideration, way)
Secondly, the conclusion of flexible and balanced Economic Partnership Agreements that have due regard for regional development is extremely important.
Zadruhé je mimořádně důležité uzavřít pružné a vyvážené dohody o hospodářském partnerství, které budou věnovat náležitý zřetel regionálnímu rozvoji.
Unjustifiably underlining its unique and special nature, the country shows no regard for the OSCE's recommendations on electoral laws and freedom of the press.
Země neodůvodněně zdůrazňuje svůj jedinečný a zvláštní charakter a nebere na zřetel doporučení OBSE ohledně volebních zákonů a svobody tisku.

Příklady použití pro "regard" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIn this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.
V tomto ohledu bych, paní Schaakeová, zmínila dva konkrétní body ve vaší zprávě.
EnglishIt is crucial that the Member States act collectively with regard to this matter.
It is crucial that the Member States act collectively with regard to this matter.
EnglishI thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
Děkuji zpravodaji za spolupráci, co se týče mnou navržených pozměňovacích návrhů.
EnglishThis is also apparent now with regard to nanomaterials and electromagnetic fields.
Tato situace se dnes opakuje v případě nanomateriálů a elektromagnetických polí.
EnglishWith regard to Yannick Jadot's report, we must, of course, promote 'green' trade.
Pokud jde o zprávu pana Jadota, musíme samozřejmě podporovat "ekologický” obchod.
EnglishI think that sharing information and good practices is essential in this regard.
Domnívám se, že sdílení informací a osvědčených postupů je v této oblasti zásadní.
EnglishThe EU regulation and national legislation need to be improved in this regard.
Právní úpravu EU a vnitrostátní právní předpisy v této oblasti je třeba zlepšit.
EnglishCommissioner, we expect you to take swift and concrete measures in this regard.
Pane komisaři, očekáváme, že v tomto ohledu přijmete rychlá a konkrétní opatření.
EnglishThe mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Tuto chybu, kterou jsme udělali loni v zimě, je nyní vidět všude, kam se podíváte.
EnglishI would be grateful if Mr Antunes could provide some information in that regard.
Byl bych panu Antunesovi vděčný, kdyby nám k tomu mohl poskytnout nějaké informace.
EnglishI always regard him as a great ally in the fight to defend fundamental rights.
Vždy jsem si ho vážila jako úžasného spojence v boji za obranu základních práv.
EnglishI support the Surján report as a possible compromise with regard to the EU budget.
Podporuji zprávu poslance Surjána jako možný kompromis, co se týče rozpočtu EU.
EnglishThe Member States must also take appropriate precautionary steps in this regard.
Členské státy i v této souviskosti musí přijmout vhodná preventivní opatření.
EnglishHowever, I agree with Mr Hegyi that we need to take action with regard to land.
Souhlasím však s panem Hegyim, že musíme podniknout opatření zaměřená na půdu.
EnglishSo, my question in this connection, too, is: what are your plans in this regard?
Takže moje otázka v této souvislosti také zní: jaké jsou v tomto ohledu Vaše plány?
EnglishWith regard to the field of application, I think we have found the best solution.
S ohledem na působnost směrnice se domnívám, že jsme nalezli nejlepší řešení.
EnglishI really do regard this as an extremely positive move which should be highlighted.
Skutečně to považuji za nesmírně pozitivní krok vpřed, který je třeba zdůrazňovat.
EnglishIn this regard, we would like to see a wording that includes all 27 Member States.
V tomto ohledu bychom upřednostnili znění zahrnující všech 27 členských států.
EnglishIn this regard, I see public owners - municipalities, states - setting an example.
Myslím si, že by v tom veřejní vlastníci jako obce a státy měli jít příkladem.
EnglishEach Member State should, to a large extent, make its own decisions in this regard.
Každý členský stát by měl v tomto smyslu do značné míry rozhodovat sám za sebe.