anglicko-česko překlad pro "reduction"

EN

"reduction" český překlad

volume_up
reduction {podstatné jméno}

EN reduction
volume_up
{podstatné jméno}

reduction (také: decline, descent, drop, fall)
A two-week reduction in the fishing season means a significant drop in turnover for fishermen.
Zkrácení lovného období o dva týdny znamená pokles obratů rybářů.
This reduction in the motivation for taking part in vaccination programmes is leading to falling immunisation rates.
Pokles motivace k účasti na očkovacích programech vede k poklesu míry imunizace.
The reduction in funds which are destined for this area and for these refugees is of great concern.
Pokles finančních prostředků, které jsou určeny pro tuto oblast a pro tyto uprchlíky, vzbuzuje velké obavy.
reduction (také: cutback, rollback, shrinkage)
For 2050, you've heard many people talk about this 80 percent reduction.
O roce 2050 jste slyšeli mluvit mnoho lidí jako o mezníku 80% redukce.
Now I had my nine groups, but, I mean, it's already quite a reduction.
Měl jsem sice svých devět skupin, ale, myslím, už tak je to velká redukce.
You can minimize red eye by using the red eye reduction feature in your camera.
Efekt červených očí můžete minimalizovat používáním funkce redukce efektu červených očí ve fotoaparátu.
There, our goal is to contribute to the reduction of poverty and facilitate economic development.
Zde je naším cílem přispět ke zmenšení chudoby a k usnadnění ekonomického rozvoje.
To go to a predefined zoom level, click the percentage of enlargement or reduction you want.- or -To specify a custom level, click Custom.
Chcete-li přejít na předdefinovanou úroveň lupy, klikněte na požadované procento pro zvětšení či zmenšení.- nebo -Chcete-li určit vlastní úroveň, klikněte na tlačítko Vlastní.
Only in this way will we see a reduction in the starkly contrasting disparities that exist today within the European Union, and where there is currently a huge gap between rich and poor regions.
Jedině tímto způsobem dosáhneme zmenšení ostrých rozdílů, které dnes v rámci Evropské unie existují, a současné propasti mezi bohatými a chudými regiony.

Synonyma (anglicky) pro "reduction":

reduction

Příklady použití pro "reduction" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThat reduction is the equivalent of less than one year's growth in air travel.
Takové snížení je rovnocenné nebo nižší než růst v letecké dopravě za jeden rok.
EnglishEstablishment of an appropriate cost-benefit balance requires a reduction in costs.
Vytvoření patřičné rovnováhy nákladovosti a ziskovosti vyžaduje snížení nákladů.
EnglishIs it true that this proposition means a substantial reduction in regional funds?
Je pravda, že tento návrh představuje výrazné snížení v oblasti regionálních fondů?
EnglishIn this emerging setting, a reduction in plenary JPA meetings would make sense.
V tomto připravovaném uspořádání by bylo rozumné zúžit plenární zasedání SPS.
EnglishThese reduction targets cannot be met without serious diminution in food production.
Těchto cílů snížení emisí nelze dosáhnout bez výrazného snížení výroby potravin.
EnglishThis scheme is very clearly aimed at countries that cannot afford this reduction.
Tento systém je jasně zacílen na země, které si toto omezení emisí nemohou dovolit.
EnglishThis will mean an average emission reduction in the van fleet of 28% over 13 years.
To bude znamenat průměrné snížení emisí u dodávkových vozidel o 28 % za 13 let.
EnglishIn addition we must ensure that incentives reward a real reduction in discards.
Mimo to musíme zajistit, aby tyto podněty přinášely skutečně omezení výmětů.
EnglishWe did so in Cancún, but we must also do so with regard to the reduction targets.
Dokázali jsme to v Cancúnu, ale musíme to dokázat také u cílů snížení emisí.
EnglishOf course, as I have said before, this reduction strategy dates back to 1995.
Jak jsem už zmínil, na této strategii snížení emisí se začalo pracovat v roce 1995.
EnglishGovernments should be setting targets for population stability or reduction.
Vlády by měly stanovovat cíle stabilizovat počet obyvatelstva nebo jej snížit.
EnglishWe want a reduction in the actual impact, based on a scientific risk evaluation.
Chceme snížení skutečného vlivu na základě vědeckého přehodnocení rizika.
EnglishThe Court reports a marked overall reduction in errors in agricultural expenditure.
Účetní dvůr hlásí celkové snížení chybovosti, pokud jde o zemědělské výdaje.
EnglishAs a result, it is not all clear how the fund will contribute to poverty reduction.
V důsledku toho není vůbec jasné, jak má tento fond přispívat ke zmírňování chudoby.
EnglishPatients treated often experienced a considerable reduction in their bone pain.
Cílem léčby pomocí bisfosfonátů je potlačit nadměrnou činnost osteoklastů.
EnglishWe need to put on the agenda a reduction and not an extension of working hours.
Potřebujeme dát do programu zkrácení, a nikoliv prodloužení pracovní doby.
EnglishAs Europeans, we must commit to a target reduction in CO2 of more than 20% by 2010.
Jako Evropané se musíme zavázat k cílovému snížení CO2 o více než 20 % do roku 2010.
EnglishThe EU must present ambitious targets for the reduction of greenhouse gases.
EU musí předložit své ambiciózní cíle pro snižování emisí skleníkových plynů.
EnglishIf a 20% reduction in CO2 emissions is pointless, a 30% reduction is thus even more so.
Je-li 20% snížení emisí CO2 nesmyslné, pak je snížení o 30 % ještě nesmyslnější.
EnglishThis reduction is linked to the success of the National Plan to Fight Tuberculosis.
Toto snížení je spojováno s úspěchem Národního plánu boje proti tuberkulóze.