EN recording
volume_up
{podstatné jméno}

recording (také: record, taping)
(Recording) Announcer: Ladies and gentlemen, the creation of life.
(Nahrávka) Hlasatel: Dámy a pánové, vytvoření života.
If no recording is set to be deleted, the new scheduled show will not be recorded.
Pokud není nalezena žádná nahrávka, kterou je možné smazat, nebude nový televizní pořad nahrán.
Collaborator Two: It really allows this last recording of his to be a living, breathing memorial.
Účastník 2: Díky tomuhle může být jeho poslední nahrávka živoucí, dýchající vzpomínkou.
recording (také: taping)
It is possible to override some of the recording defaults for a single scheduled recording.
Můžete přepsat některé výchozí hodnoty nahrávání pro jedno naplánované nahrávání.
In Start when possible, specify the time to start recording.
V přepínači Upřednostňovaná doba spuštění nahrávání určete čas spuštění nahrávání.
In Stop when possible, specify the time to stop recording.
V přepínači Upřednostňovaná doba ukončení nahrávání určete čas ukončení nahrávání.
recording (také: registering)
First of all, we invented ways of recording -- first writing, then audio recording and now video recording as well.
Zaprvé, vynalezli jsme způsoby zaznamenávání - nejdříve psaní, poté audio záznam a teď také video nahrávky.
InPrivate Browsing, which allows you to browse the web without recording a history in the browser.
Procházení se službou InPrivate, které umožňuje procházení webu bez zaznamenávání historie v prohlížeči.
Policy coherence is not just about recording any negative impact that EU policies may have on the development goals.
Politika soudržnosti není jen o zaznamenávání veškerých negativních dopadů, jež mohou politiky EU mít na rozvojové cíle.
recording (také: entry, footage, listing, log)
You can pause the recording at any time, and then resume it later.
Záznam můžete kdykoli pozastavit a později v něm pokračovat.
If the Recording tab isn't there, your drive is not a CD burner.
Pokud není zobrazena karta Záznam, není daná jednotka vypalovačkou disků CD.
Click the Recording tab, click Line In, and then click Properties.
Klikněte na kartu Záznam, na položku Vstup a potom na tlačítko Vlastnosti.
recording (také: registering)

Příklady použití pro "recording" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishUntil I watch: Automatically deletes a recording after you finish watching it.
Do přehrání: Automaticky odstraní nahrávku po dokončení jejího přehrávání.
EnglishIn the list on the right, click the series that you want to stop recording.
V seznamu na pravé straně klepněte na seriál, který chcete přestat nahrávat.
EnglishIn other words, instead of recording the activity of neurons, we need to control it.
Jinými slovy, namísto zaznamenání činnosti neuronů je potřebujeme ovládat.
EnglishThis type of mass recording will undoubtedly result in the infringement of privacy.
Tento druh hromadného sbírání dat nepochybně povede k narušení soukromí.
EnglishType the keyword for your recording, and then do one of the following:
Zadejte klíčové slovo pro nahrávku a proveďte některou z následujících akcí:
EnglishYou can change the title of a scheduled recording based on the channel and time.
Můžete změnit název nahrávky naplánované pro určitý kanál a čas.
EnglishWatch live TV on one channel while recording a show on a different channel.
Sledovat živé televizní vysílání na jednom kanálu a současně nahrávat pořad na jiném kanálu.
EnglishTwo years ago, recording artist Chris Brown released the official video of his single "Forever."
Před dvěma lety zpěvák Chris Brown vydal oficiální video ke svému singlu "Forever".
EnglishThis is about the recording by the performer, not by the writer.
Jedná se tu o nahrávku vytvořenou určitým umělcem, nikoli dílo určitého skladatele.
EnglishTap or click the screen to take a picture or start recording video.
Klepnutím nebo kliknutím na obrazovku můžete pořídit obrázek nebo začít nahrávat video.
EnglishThey do it on their own tapes, with their own recording equipment; they distribute it themselves.
Nahrávají jej na své vlastní pásky, se svým hudebním vybavením, sami si to předávají.
EnglishDealers are recording zero interest from customers in buying cucumbers, tomatoes and other vegetables.
Prodejci registrují nulový zájem zákazníků o nákup okurek, rajčat a další zeleniny.
EnglishThere was a conflict with another recording that had higher priority.
Došlo ke konfliktu s jiným nahráváním, které mělo vyšší prioritu.
EnglishAll of their voices had been made by a speaker recording original words in a control booth.
Všechny jejich hlasy byly vytvořeny řečníkem, který nahrával původní slova v kontrolní kabince.
EnglishI am in favour of a specific ban on recording with video cameras in cinemas.
Jsem pro konkrétní zákaz natáčení videokamerami v kinech.
EnglishIt warned of numerous irregularities in the counting and recording of the votes during these elections.
Varovala před četnými nesrovnalostmi při sčítání a záznamech hlasů během těchto voleb.
EnglishThus it would be immediately deleted and absolutely not recorded - recording would be made impossible.
Měly by tedy být okamžitě zničeny a vůbec neuchovávány - uchovávání je třeba znemožnit.
EnglishA duplex sound card is a sound card capable of both playing and recording sounds at the same time.
Duplexní zvuková karta umožňuje současně přehrávat a nahrávat zvuky.
EnglishAre convenient because there is no lengthy recording step, such as with Mastered discs.
Jejich použití je pohodlné, protože není nutné zdlouhavé vypalování jako u disků ve standardním formátu.
EnglishThe contestants try to turn up the volume as high as possible to demonstrate the clarity of the recording.
Soutěžící se snaží zvuk co nejvíce zesílit, aby vynikla čistota nahrávky.