anglicko-česko překlad pro "reconsideration"

EN

"reconsideration" český překlad

volume_up
reconsideration {podstatné jméno}

EN reconsideration
volume_up
{podstatné jméno}

Getting them wrong and wrong and wrong, and then on careful reconsideration, getting them wrong again."
Chápat je špatně a špatně a špatně, a pak po důkladném přehodnocení, pochopit je špatně znovu."
reconsideration
reconsideration (také: reassessment, review, scrutiny, reviewing)
There is, however, one aspect of the development of the Baltic Sea region that demands urgent reconsideration.
Nicméně je zde jeden aspekt rozvoje regionu Baltského moře, který vyžaduje neodkladné přezkoumání.

Synonyma (anglicky) pro "reconsideration":

reconsideration

Příklady použití pro "reconsideration" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishUnfortunately, we can't reply individually to reconsideration requests at this time.
V současné době bohužel na požadavky na opětovné posouzení nemůžeme reagovat jednotlivě.
EnglishReview the guidelines and then, once you've fixed any issues, submit a reconsideration request.
Pokyny si přečtěte a po nápravě všech nedostatků odešlete žádost o nové posouzení.
EnglishPlease allow several weeks for the reconsideration process.
Počítejte prosím s tím, že proces nového posouzení trvá několik týdnů.
EnglishReferral back to committee for reconsideration of amendments tabled in plenary (Rule 156): see Minutes
Projednávání pozměňovacích návrhů z pléna ve výborech (článek 156 jednacího řádu): viz zápis
EnglishThis demands, once again, a reconsideration of the use of nuclear power as part of the EU energy mix.
To opět vyžaduje opětovné zvážení používání jaderné energie jako součásti kombinace energií v EU.
EnglishI call for immediate reconsideration of the Copenhagen Agreement.
Požaduji okamžité opětovné projednání Kodaňské dohody.
EnglishThere needs to be a careful reconsideration of whether there should be lex specialis regulations in this case.
Musíme pečlivě přezkoumat, zda by v tomto případě měly být přijímány předpisy typu lex specialis.
EnglishHowever, if your site has been flagged as containing malware, filing a reconsideration request isn't enough.
Pokud byl však web označen jako obsahující malware, samotné vyplnění žádosti o nové posouzení nestačí.
EnglishTo request reconsideration of your site:
Chcete-li požádat o nové posouzení svých stránek:
EnglishSubmit a reconsideration request.
Odešlete požadavek na opětovné posouzení.
EnglishIn this situation, please follow our guidance on cleaning your site and submit a reconsideration request when done.
V takové situaci se prosím řiďte našimi pokyny pro vyčištění webových stránek, a až budete hotovi, odešlete žádost o nové posouzení.
EnglishThis must be a high priority for the period of reconsideration, specifically, as well as where witness testimonies are retracted.
Toto musí být nejvyšší prioritou zvláště v době nového projednávání, ale také v případech stažení svědeckých výpovědí.
EnglishRequest reconsideration of your site.
Požádat o nové posouzení stránek.
EnglishWe are therefore very disturbed to hear that back-pedalling is going on inside the Commission, reconsideration, perhaps a focus only on disability.
Znepokojila nás proto prohlášení, že se Komise rozhodla couvnout a že uvažuje o tom, že se možná zaměří pouze na zdravotní postižení.
EnglishMany things require reconsideration because it has become apparent that we did not build our new European life on sufficiently solid foundations.
Mnoho věcí je třeba přehodnotit, protože je stále více zjevné, že jsme nepostavili náš nový evropský život na dostatečně pevných základech.
EnglishIt is tough because it necessitates a reconsideration of the logistical organisation of our trading system and of the way we move and travel around.
Je náročná, protože vyžaduje, abychom znovu zvážili logistickou organizaci svého systému obchodu a způsob, jakým se pohybujeme a cestujeme.
EnglishI am concerned because interested states blocked the reconsideration of the Directive a few years ago when the Commission even had a new draft proposal drawn up.
Mám obavy, neboť zúčastněné státy zablokovaly opětovné zvážení směrnice před několika lety, když Komise dokonce měla připravený její nový návrh.
EnglishHowever, even though ad serving will be disabled, you may continue to update your site and contact us for reconsideration after your changes are complete.
I když však bude zobrazování reklamy na vašem webu deaktivováno, můžete na něm provádět změny a poté nás kontaktovat. ~~~ Po dokončení změn provedeme novou kontrolu.
EnglishIf you missed the deadline and ad serving has already been disabled to your site, please make the appropriate changes and then contact us for reconsideration.
Pokud jste ve lhůtě nezajistili nápravu a zobrazování reklamy na webu bylo deaktivováno, proveďte příslušné změny a poté nás kontaktujte abychom mohli kontrolu zopakovat.