EN

reading {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
reading
The Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.
Rada přijala všechny pozměňovací návrhy schválené Parlamentem v prvním čtení.
The text adopted today is the European Parliament's formal position at first reading.
Tento dokument představuje formální postoj Evropského parlamentu v prvním čtení.
. - Following the Ordinary legislative procedure: (first reading)
. - Na základě řádného legislativního procesu: (první čtení)
reading (také: imaging, sensing)
It should not just be about macro-economic governance, but should be along the lines of reading three or four dossiers on macro-economics, tax and the budget and then saying 'here is the package'.
Nemělo by se jednat pouze o makroekonomickou správu, ale o výklad tří nebo čtyř souborů o makroekonomii, daních a rozpočtu a teprve poté je možné říci "zde je hotový balíček".
There are times when reading the voting list is a more eloquent comment on the behaviour and nature of this Parliament than almost anything else I could say.
Četba hlasovacího seznamu je někdy výmluvnějším svědectvím o chování a povaze tohoto parlamentu, než cokoli jiného.
(DA) Mr President, for some reason, reading the Commission's communication on the Arctic makes me think of a cat licking its lips at the prospect of a saucer of cream.
(DA) Pane předsedající, četba sdělení Komise o Arktidě mě z jakéhosi důvodu přivádí k myšlence na kočku, která se olizuje v předtuše misky se smetanou.
2. fyzika
reading
volume_up
hodnota {ž} (naměřená, odečtená)

Příklady použití pro "reading" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishI am delighted that, thanks to her work, agreement at first reading was possible.
Velmi mě těší, že díky její práci bylo možné dosáhnout dohody už v prvním čtení.
EnglishThe Council took over all the amendments adopted by Parliament at first reading.
Rada přijala všechny pozměňovací návrhy schválené Parlamentem v prvním čtení.
EnglishAn informal trialogue resolved the issue to permit adoption at first reading.
V neformálním trialogu byla věc vyřešena a bylo umožněno přijetí v prvním čtení.
EnglishI am re-tabling my Amendment 166, which was adopted at the previous reading.
Znovu předkládám svůj pozměňovací návrh 166, který byl v předešlém čtení přijat.
EnglishI should like to recall that at first reading Parliament adopted 42 amendments.
Chtěl bych připomenout, že v prvním čtení přijal Parlament 42 pozměňovacích návrhů.
EnglishA first-reading position was adopted by the European Parliament on 14 November 2007.
Stanovisko bylo přijato v prvním čtení Evropského parlamentu 14. listopadu 2007.
EnglishIt has been said that we should deal with the revision of Basel II at one reading.
Zaznělo tu, že bychom se měli v jednom čtení zabývat revizí dohody Basilej II.
EnglishIt strikes me on reading the documents that we still have some difficulty with this.
Při čtení dokumentů však zjišťuji, že ještě stále máme s tímto názvem těžkosti.
EnglishThe text adopted today is the European Parliament's formal position at first reading.
Tento dokument představuje formální postoj Evropského parlamentu v prvním čtení.
EnglishI would like to highlight a few of the ideas we encounter when reading this report.
Chtěl bych poukázat na některé myšlenky, které nás při čtení této zprávy napadají.
EnglishThis may shock you, but we're literally reading this person's brain in real time.
To vás může šokovat, ale doslova čteme mozek tohoto člověka v reálném čase.
EnglishI can't tell you anymore about that one because I stopped reading it at the headline.
O tom vám nemůžu říci nic dalšího, protože jsem to přestala číst hned za nadpisem.
EnglishSome Members have the habit of not reading out the number for roll-call votes.
Někteří poslanci mají ve zvyku nepřečíst číslo, když hlasujeme podle jmen.
EnglishFor five years the company was reading the meter but failing to send any bills.
Pět let kontroloval tento dodavatel měřič spotřeby elektřiny, ale neposílal žádné účty.
EnglishConservatives were keen for the EU to adopt a percentage threshold at first reading.
Konzervativci velmi očekávali, že EU přijme procentní práh při prvním čtení.
EnglishIn my view, the compromise covers most of what we wanted to achieve at first reading.
Kompromis podle mého názoru obsahuje vše, čeho jsme chtěli dosáhnout v prvním čtení.
EnglishOn reading President Bush's speech today, however, I see no sign of this.
Když jsem si dnes ale četl projev prezidenta Bushe, nenašel jsem po tom ani stopu.
EnglishThere are still districts in Warsaw where there are no proper academic reading rooms.
Ve Varšavě stále existují čtvrti, kde nejsou žádné řádné akademické čítárny.
EnglishI never forget my first multicultural reading, in Harvard Square about 10 years ago.
Nikdy nezapomenu na své první multikulturní čtení na Harvard Square asi před 10 lety.
EnglishI hope that this report will be available before the second reading of this text.
Doufám, že tato zpráva bude k dispozici před druhým čtením tohoto textu.