anglicko-česko překlad pro "rare"

EN

"rare" český překlad

volume_up
rare {příd. jm.}

EN rare
volume_up
{přídavné jméno}

rare (také: precious, scarce, valuable)
volume_up
vzácný {příd. jm. m.}
But this is a rare example of a report that is on the right road - to Damascus?
Toto je však vzácný případ zprávy směřující správným směrem - ke změně?
They explained that the Galvao bird is a rare and endangered parrot that's in terrible, terrible danger.
Vysvětlili mi, že pták Galvao je vzácný a ohrožený papoušek, který je v hrozném nebezpečí.
If you need a rare match from another European country, surely these rules are sensible to implement.
Pokud potřebujete vzácný orgán z jiné evropské země, je jistě rozumné tato pravidla zavést.
rare (také: undercooked, underdone)
volume_up
nedovařený {příd. jm. m.}
volume_up
neobyčejný {příd. jm. m.}
rare (také: odd, sporadic, unequalled, unique)
volume_up
ojedinělý {příd. jm. m.}
rare
volume_up
unikátní {příd. jm. m.}
volume_up
ušlechtilý {příd. jm. m.}
rare (také: outstanding, unique)
volume_up
vyjímečný {příd. jm. m.}
We are currently experiencing a rare moment in history: one of those that change its course and construct new realities.
V současnosti zažíváme v dějinách výjimečný okamžik: jeden z těch, jenž mění jejich směr a vytváří novou realitu.
rare (také: exquisite, fine, grand, superb)
volume_up
znamenitý {příd. jm. m.}
rare (také: infrequent, runny, sparse, thin)
volume_up
řídký {příd. jm. m.}

Synonyma (anglicky) pro "rare":

rare

Příklady použití pro "rare" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt's a very rare occasion that you get to actually witness an iceberg rolling.
Jen velmi zřídka se podaří uvidět ledovou kru převalovat se ze strany na stranu.
EnglishIt is a rare thing for us to be present when a country declares its independence.
Je to pro nás neobvyklá věc být přítomen tomu, když země vyhlašuje svou nezávislost.
English(DE) It is rare for there to be cause in plenary for a certain kind of emotion.
(DE) Nestává se často, že bychom tady v plénu vyjadřovali určitý druh emocí.
EnglishFunding for the treatment of rare diseases is for Member States to consider.
Financování léčby vzácných onemocnění je ke zvážení ze strany členských států.
EnglishWe can only stress the fact that water has become a precious and rare resource.
Můžeme jen zdůraznit skutečnost, že voda se stala cenným a vzácným zdrojem.
EnglishThis is particularly important in cases of complicated or rare health problems.
To je obzvláště důležité v případech komplikovaných či vzácných zdravotních problémů.
EnglishI would therefore urge you to keep rare diseases in the scope of the directive.
Proto naléhám, abyste vzácná onemocnění v rámci této směrnice ponechali.
EnglishShe has put in a huge amount of hard work, which is a rare occurrence these days.
Odvedla skutečně kvalitní a náročnou práci, a to se dnes již málo vidí.
EnglishNarrator: A word about Galvao, a very rare kind of bird native to Brazil.
Komentátor: Promluvme si o Galvao, velmi vzácném druhu ptáka pocházejícím z Brazílie.
EnglishHe even extended his visit by one day, a move that is rare under normal circumstances.
Dokonce prodloužil svou návštěvu o jeden den, což je za normální situace velmi vzácné.
EnglishPatients who suffer from rare diseases - this has been said - need European support.
Pacienti, kteří trpí vzácnými nemocemi - což již bylo řečeno - potřebují evropskou pomoc.
EnglishWe are also helping the millions of people suffering from one of the 30 000 rare diseases.
Pomáháme také milionům lidí, kteří trpí jedním z 30 000 vzácných onemocnění.
EnglishI learned this from a woman who survived Auschwitz, one of the rare survivors.
To jsem se naučil od ženy, která přežila Osvětim jako jedna z mála.
EnglishBecause there are more drugs to treat common diseases than there are to treat rare diseases.
Protože na běžné nemoci existuje mnohem větší množství léků než na ty vzácné.
EnglishRare earth elements are, of course, rare on the market, but not in the ground.
Prvky vzácných zemin jsou samozřejmě vzácné na trhu, nikoli v zemi.
EnglishBut we must acknowledge that this moment has brought about a rare consensus of assumptions.
Musíme si ale přiznat, že tento moment je umožněn na základě vzácné shody předpokladů.
EnglishIt is one of those rare instances where Europe can act together in this way.
Jde o jednu z těch vzácně se vyskytujících příležitostí, kdy může Evropa jednat jakožto celek.
EnglishAn important aspect in combating rare diseases is patient mobility.
Důležitým hlediskem v boji proti vzácným onemocněním je mobilita pacientů.
EnglishBut by and large, this is a feedback loop that's so nifty and too rare.
Avšak celkem vzato, tato zpětná smyčka je až příliš fajnová a vzácná.
EnglishIt is therefore a rare occasion on which reports of this kind are taken here.
Přesto se zprávy tohoto druhu dostávají až sem pouze výjimečně.