anglicko-česko překlad pro "quiet"

EN

"quiet" český překlad

volume_up
quiet {podstatné jméno}
CS
volume_up
quiet {příd. jm.}
volume_up
quiet {přísl.}
CS

EN quiet
volume_up
{podstatné jméno}

quiet (také: countenance, hush, peace, serenity)
(Further loud protests from the EFD and replies of 'Be quiet!'
(Další hlasité protesty členů skupiny EFD a odpovědi "Prosím o klid!"
I would exhort you, Madam President, to keep the Chamber quiet and to ensure that those who are not listening leave the room.
Vyzývám vás, paní předsedající, abyste udržela ve sněmovně klid a abyste zajistila, aby ti, kteří neposlouchají, sál opustili.
Anyone who thinks that I am interested only in peace and quiet does not know me in the least, because I am fighting for democracy.
Každý, kdo si myslí, že mi jde jen o mír a klid, mě ani trochu nezná, protože já bojuji za demokracii.
So when it's quiet, it's sort of coming out from behind the panels.
Takže když je ticho, vylézají zpoza panelů.
takové ticho, že je možné slyšet dopad jehly na zem

Příklady použití pro "quiet" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishDiplomacy - quiet diplomacy - has a better chance of achieving what we want to achieve.
Proto má k dosažení našeho cíle mnohem větší šanci skutečná - tichá - diplomacie.
EnglishThe Socialists keep rather quiet about media pluralism in these countries.
Socialisté o těchto zemích v souvislosti s pluralitou sdělovacích prostředků mlčí.
EnglishAnd Nathaniel's manic rage was transformed into understanding, a quiet curiosity and grace.
A Nathanielovo šílenství se proměnilo v porozumění, tichou zvědavost a vděčnost.
EnglishThese parties have also been very quiet on the question of a referendum on Turkish accession.
Tyto strany se rovněž nijak nevyjadřují k otázce referenda o tureckém přistoupení.
EnglishI came back after two months, and the 26 children marched in looking very, very quiet.
Vrátil jsem se po dvou měsících, a těch 26 dětí nastoupilo, vypadaly velmi, velmi klidně.
EnglishIf you can't get absolute silence, go for quiet, that's absolutely fine.
Pokud nemůžete být v úplném tichu, je zcela v pořádku najít si místo toho klidné místo.
EnglishQuiet parts could be heard that would have been drowned out by all the gossiping and shouting.
Tiché pasáže, které by normálně byly přehlučeny klábosením a křikem, byly slyšet.
EnglishAnd when my ritual began, this very voluble patient began to quiet down.
Když jsem začal svůj rituál, tento velice hovorný pacient se začal zklidňovat a utichat.
EnglishAnd that means it's harder for us to pay attention to the quiet, the subtle, the understated.
A to znamená, že je pro nás těžší věnovat pozornost tichému, něžnému, zdrženlivému.
EnglishUnfortunately, President Mbeki has achieved nothing with his years of quiet diplomacy.
Prezident Mbeki bohužel za pět let tiché diplomacie nedosáhl ničeho.
EnglishMy sister and I grew up here, and we had quiet, happy childhoods.
Já a moje sestra jsme vyrůstali tady a prožili jsme klidné, šťastné dětství.
EnglishToday we cannot keep quiet, and it is our duty to honour the memory of the victims of the Holodomor.
Dnes mlčet nemůžeme a je naší povinností vzdát čest památce obětí holodomoru.
EnglishGiving them four hours of quiet time at the office is going to be incredibly valuable.
Čtyři hodiny klidu v kanceláři budou naprosto nedocenitelné.
EnglishCommissioner Potočnik spoke of a quiet revolution in the spending of money.
Pan komisař Potočnik hovořil o tiché revoluci ve výdajích.
EnglishIn Italy, they censored even the good Mr Pannella and they all kept quiet - you on the left included.
V Itálii cenzurovali i milého pana Pannellu a všichni byli zticha - včetně vás na levici.
EnglishSo keep quiet and leave the politics to other people who have a better understanding of the situation'.
Takže zůstaňte zticha a přenechejte politiku jiným lidem, kteří tu situaci lépe chápou."
EnglishPut briefly, in urban conditions these vehicles are too quiet.
Stručně řečeno, v městských podmínkách jsou tyto vozy příliš tiché.
EnglishHow many more times can we and must we keep quiet in the face of what is happening in the Western Sahara?
Kolikrát ještě budeme moci a budeme muset mlčky sledovat to, co se děje v Západní Sahaře?
EnglishAfterwards, you told us 'well, nobody can stop me seeing the Dalai Lama on the quiet in Gdańsk'.
Konec konců jste nám řekl: "Nikdo mi nezabrání, abych se v tajnosti sešel s dalajlamou v Gdaňsku."
EnglishIf they have no alternative to offer, then they should keep quiet.
Pokud nedokáží žádnou alternativu nabídnout, měli by mlčet.