EN to put down
volume_up
{sloveso}

to put down
volume_up
napsat si {refl. sl.}
to put down (také: to bound, to circumscribe, to confine, to curb)
to put down (také: to abase, to humble, to humiliate)
to put down (také: to bestow, to deposit, to juxtapose, to lay)
The objective of these exercises was to put down a fictitious rising of the Polish ethnic minority.
Cílem těchto cvičení bylo potlačit fiktivní povstání polské etnické menšiny.
Finally, in Syria, the opposition has virtually no room for manoeuvre and the regime seems prepared to go to any lengths to put down the protests.
A konečně v Sýrii opozice nemá prakticky žádný prostor pro manévrování a režim, jak se zdá, je připraven potlačit protesty za každou cenu.
to put down (také: to abate, to cut, to cut back, to decline)
to put down (také: to douse, to keep down, to smother, to snuff)
to put down (také: to face down, to hush, to muffle, to silence)
to put down (také: to jot down)
volume_up
zapsat si {refl. sl.}
to put down (také: to write down, to enroll)

Podobné překlady pro "to put down" česky

to put sloveso
down podstatné jméno
down přídavné jméno
down příslovce
to down sloveso

Příklady použití pro "to put down" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe poorest and most backward societies are always those that put women down.
Nejchudší a nejzaostalejší společnosti jsou vždy ty, které utlačují ženy.
EnglishBut there is an issue here, and we need to put down the marker about tax evasion.
Máme tu však problém a musíme ukázat, co si myslíme o daňových únicích.
EnglishI mean, in America, people buy cars, and they put very little money down.
Myslím tím, že lidé v Americe kupují auta a skládají velmi malou zálohu.
EnglishThis is -- I put it down at the bottom, but that was extemporaneous, obviously.
Tohle je – já to dám dolů, ale to bylo improvizované, samozřejmě.
EnglishI mean like once I pick up one book I cannot put it down until I finish the whole book.
I když mi to třeba zabere čtyři a půl hodiny, nebo tři a půl hodiny, tak jí dočtu do konce.
EnglishGovernments put things down on paper and, as we all know, you can say what you like on paper.
Vlády sepisují své záměry na papír a všichni víme, že papír snese všechno.
EnglishWe'll go over to Jacques Tati here and grab our blue friend and put him down on the table as well.
Přejdeme sem k Jacques Tati a vezmeme našeho modrého přítele a také ho dáme na stůl.
EnglishThe protests were put down in a particularly violent way and the prosecutions are still going on.
Protesty byly umlčovány mimořádně násilným způsobem a stále probíhají trestní stíhání.
EnglishYou have to put your name down beforehand, prior to the explanations of vote.
Před vysvětlením hlasování musíte předem nahlásit své jméno.
EnglishPlease put your names down as soon as possible for the speeches which will take place in a month.
Prosím zapište se co možná nejdříve k účasti na projevech, které se budou konat za měsíc.
EnglishI do not know who has put my name down because I have not signed it.
Nevím, kdo pod něj dal mé jméno, protože já jsem jej nepodepsala.
EnglishI think we have really put down a marker for the future that education is extremely important.
Myslím, že jsme skutečně ukázali, a to i pro budoucnost, že vzdělávání je mimořádně důležité.
EnglishLothar Meggendorfer put his foot down, and he said, "Genug ist genug!"
Lothar Meggendorfer si dupnul a řekl: "Genug ist Genug!"
EnglishI was delighted that at the end there was total, unanimous support for the opinion that we put down.
Byl jsem nadšen, že nakonec získalo námi předložené stanovisko celkovou, jednomyslnou podporu.
EnglishParliament has, in fact, put down a written declaration on this, signed by more than half of the Members.
Parlament skutečně vydal písemné prohlášení v této věci, podepsané více než polovinou poslanců.
EnglishIt is now up to us to put our foot down and defend human rights, and to do it at national level!
Nyní je na nás, abychom prosadili svůj postoj, abychom bránili lidská práva, a to na vnitrostátní úrovni!
EnglishWe cannot put our foot down on the accelerator and apply the brakes at the same time.
Nemůžeme přidávat plyn a současně brzdit.
EnglishI would, however, like to make it clear that not everything can be put down to one single extremist ideological position.
Ráda bych však uvedla, že nelze vše vsadit na jediný extrémistický ideologický názor.
EnglishAnd also -- and that's, of course, where economics gets evil -- to put down what are the things we should not do, first.
A samozřejmě - tady se ekonomie stává ďáblem - napiště si věci, kterým se máme vyhnout.
EnglishWhy do they not put their own questions down about these issues?
Proč nepoloží v této záležitosti vlastní otázku?