EN

prospective {přídavné jméno}

volume_up
1. generál
prospective (také: potential)
prospective (také: possible, potential, earthly)
volume_up
možný {příd. jm. m.}
prospective (také: perspective, upside)
prospective (také: potential, possible, likely)
prospective (také: proceeding)
volume_up
případný {příd. jm. m.}
2. ekonomika
prospective
volume_up
budoucí {příd. jm. m.}
Thirdly, can we have a timescale for the prospective proposals?
Zatřetí, můžeme mít časový plán pro budoucí návrhy?
It is tantamount to mortgaging the future of the EU and undermining prospective discretionary spending beyond repair.
To se rovná zadlužování budoucí EU a nevratnému podkopávání budoucího svobodného vynakládání prostředků.
To adopt a child in the UK, checks and vetting procedures are robust, and prospective parents need to be accepted by an adoption agency.
Budoucí rodiče, kteří chtějí adoptovat dítě ve Spojeném království, musí projít řadou kontrol a prohlídek a musí je schválit úřad pro adopce.

Příklady použití pro "prospective" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishStates and is available in all the current and prospective official
dnes zveřejněno na internetové stránce ECB (www.ecb.europa.eu) ve všech úředních jazycích
EnglishThis is a mistake: their prospective replacements would be just as 'world compatible' as they are.
Neprávem: jejich potenciální nástupci by byli stejně "světově kompatibilní" jako oni.
Englishthe process of monetary integration of the prospective new Member
proces měnové integrace budoucích členských států. Stanovisko bylo
EnglishThis is the message that the Albertini resolution is sending to prospective candidates for EU membership.
To je zpráva, kterou Albertiniho usnesení vysílá případným kandidátům členství v EU.
EnglishAbove all, any overlap between the role of the Commission and that of the prospective secretariat must be avoided.
Zejména se musí zamezit jakémukoli překrývání rolí Komise a případného sekretariátu.
EnglishTurkey's prospective accession to the EU, which remains the objective, has opened the way to attempts at reform.
Případné přijetí Turecka do EU, které zůstává i nadále cílem, otevřelo cestu reformním snahám.
EnglishThirdly, can we have a timescale for the prospective proposals?
Zatřetí, můžeme mít časový plán pro budoucí návrhy?
EnglishA week ago, only three women were prospective candidates.
Ještě před týdnem byly navrhovány pouhé tři kandidátky.
EnglishIt is tantamount to mortgaging the future of the EU and undermining prospective discretionary spending beyond repair.
To se rovná zadlužování budoucí EU a nevratnému podkopávání budoucího svobodného vynakládání prostředků.
EnglishThis offers a real growth prospective for Europe.
To Evropě přináší opravdovou vyhlídku na růst.
EnglishWhat I would welcome is a complete, detailed statement of the rights our citizens would enjoy under the prospective agreement.
Uvítala bych úplný a podrobný výčet práv, kterých se dostane našim občanům v rámci připravované dohody.
EnglishNegotiations with four prospective Member States (Denmark, Ireland, Norway and the United Kingdom) open in Luxembourg.
V Lucemburku jsou zahájena jednání se čtyřmi budoucími možnými členy (Dánskem, Irskem, Norskem a Spojeným královstvím).
EnglishIn talking to the candidate countries and the prospective candidate countries, I always underlined the following four principles.
Při komunikaci s kandidátskými zeměmi a potenciálními kandidátskými zeměmi jsem vždy zdůrazňoval tyto čtyři zásady.
EnglishEighteen prospective parliamentarians must be going through a very difficult period in their life especially from the psychological point of view.
Osmnáct budoucích poslanců musí nyní zažívat velmi těžké období svého života především z psychologického hlediska.
EnglishIt is important to point out that prospective EU membership was one of the driving forces behind development and reforms in countries in the Balkan region.
Je třeba zdůraznit, že vyhlídka na členství v EU byla jednou z hybných sil rozvoje a reforem v zemích balkánského regionu.
EnglishTo adopt a child in the UK, checks and vetting procedures are robust, and prospective parents need to be accepted by an adoption agency.
Budoucí rodiče, kteří chtějí adoptovat dítě ve Spojeném království, musí projít řadou kontrol a prohlídek a musí je schválit úřad pro adopce.
EnglishThe proposal for one out of three states, in other words, nine at present, is, in my opinion, discouraging and unrealistic for prospective initiatives in practical terms.
Navrhovaná 1/3 zemí, tzn. v současné době 9, je dle mého názoru pro případné iniciativy odrazující a prakticky nereálná.
EnglishThis report lowers the barriers to trade between the European Union and Serbia and is a step on the way towards the prospective accession of this Balkan country.
Tato zpráva snižuje překážky obchodu mezi Evropskou unií a Srbskem a je krokem vstříc potenciálnímu přistoupení této balkánské země k Evropské unii.
EnglishI fully agree with the importance the report attaches to non-tariff barriers and to effective dispute settlement machinery in this and other aspects of the prospective agreement.
Plně souhlasím s významem, kterou zpráva přikládá necelním bariérám a účinnému mechanismu pro řešení sporů v této věci a v dalších hlediscích budoucí smlouvy.
EnglishThe Danube has, for a long time, served not only as a natural border between states and regions, but also as a prospective source of energy and a little used means of transport.
Po dlouhou dobu Dunaj sloužil nejen jako přírodní hranice mezi státy a regiony, ale rovněž jako potenciální zdroj energie a málo využívaný prostředek pro přepravu.

Synonyma (anglicky) pro "prospect":

prospect