EN

prime {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
. - (DE) Mr President, Prime Minister Reinfeldt, ladies and gentlemen, the Swedish Presidency comes at a time of new beginnings for the institutions.
. - (DE) Pane předsedo, pane předsedo vlády Reinfeldte, dámy a pánové, švédské předsednictví přichází v době, která pro orgány EU představuje nový začátek.
2. matematika
CS

prima {ženský rod}

volume_up
prima
volume_up
topnotch {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prime" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishHowever, largely speaking, the sub-prime mortgage lending area was unregulated.
Obecně vzato však byla oblast trhu s rizikovými hypotečními úvěry bez kontroly.
EnglishI had a very useful and constructive meeting with Prime Minister Kosor yesterday.
Včera jsme měl velmi užitečné a konstruktivní setkání s paní premiérkou Kosorovou.
EnglishCambodia's Prime Minister, Hun Sen, has referred to the clashes as a 'real war'.
Předseda vlády Kambodže, Hun Sen, hovořil o srážkách jako o "skutečné válce".
EnglishDemocracies died when people started restricting freedoms, Prime Minister Orbán.
Demokracie zahynuly, když lidé začali omezovat svobody, pane předsedo vlády Orbáne.
EnglishNo one can say that the sub-prime loans in the USA are the result of market forces.
Nikdo nemůže tvrdit, že rizikové úvěry v USA jsou výsledkem působení tržních sil.
EnglishI am convinced that the prime victim of this lack of courage is agriculture itself.
Jsem přesvědčen, že hlavní obětí tohoto nedostatku odvahy je zemědělství samotné.
EnglishYou are part of a political agreement among prime ministers to avoid a referendum.
Jste součástí politické dohody uzavřené mezi premiéry s cílem vyhnout se referendu.
EnglishIt is a prime example of what not to do in internal and international policy.
Je to dokonalým příkladem toho, čím se nemá vnitřní a mezinárodní politika zabývat.
EnglishI had a very good meeting with Prime Minister Gruevski in Brussels on 24 March.
Dne 24. března jsem měl v Bruselu velmi zajímavé setkání s předsedou vlády Gruevskim.
EnglishI am referring to the murder of Zoran Đinđić, former Prime Minister of Serbia.
Mám na mysli vraždu bývalého ministerského předsedy Srbska Zorana Djindjiče.
EnglishPrime Minister Erdoğan was given a strong mandate to do that by the Turkish electorate.
Ministerský předseda pan Erdogan k tomu dostal od tureckých voličů silný mandát.
EnglishThis must include the help that the former Prime Minister asked our Parliament for.
Tato pomoc musí zahrnovat i pomoc, o kterou požádal Parlament bývalý předseda vlády.
EnglishA prime example has been the failure to bring about real change in Zimbabwe.
Názorným příkladem byl neúspěch úsilí o prosazení radikální změny v Zimbabwe.
English- (DE) Mr President, Prime Minister, do not be reduced to your role in the Balkans.
- (DE) Vážený pane předsedo! Pane premiére, neomezujte svou roli na Balkán.
EnglishPrime Minister, you have spoken here about free trade, and 'amen' to that.
Pane premiére, hovořil jste zde o volném obchodu a o tom, že ho velmi schvalujete.
EnglishThe Deputy Prime Minister, Mr Vondra, has shown great honesty by clearly admitting it.
Náměstek premiéra pan Vondra projevil velkou poctivost, když to jasně přiznal.
EnglishPrime Minister, you personally have done a good job and gained a great deal of respect.
Pane předsedo vlády, vy osobně jste odvedl dobrou práci a získal velký respekt.
EnglishThere was a centre-right government, and there was a Prime Minister: Silvio Berlusconi.
Tam existovala vláda středopravicových stran a předseda vlády: Silvio Berlusconi.
EnglishMr President, you started off today, Prime Minister, with a very pro-European agenda.
Pane předsedající, vy jste dnes začal, pane premiére, s velmi proevropskou agendou.
EnglishI think that President Kibaki and Prime Minister Odinga will take appropriate action.
Domnívám se, že prezident Kibaki a premiér Odinga přijmou přiměřená opatření.