EN

primary {přídavné jméno}

volume_up
1. generál
The primary responsibility for handling the crisis rests on the industry itself.
Hlavní odpovědnost za zvládnutí krize nese samo toto průmyslové odvětví.
The primary responsibility for this lies with the Kosovar authorities.
Hlavní odpovědnost za tento cíl spočívá na kosovských orgánech.
The leaders of this movement have been using Budrus as one of their primary recruiting tools.
Představitelé tohoto hnutí používají Budrus jako hlavní způsob oslovení lidí.
primary (také: prime, overriding)
Click Make primary under the alias you want as your primary.
U aliasu, ze kterého chcete udělat primární alias, klikněte na Nastavit jako primární.
They play by the rules of economic development, this is their primary interest.
Hrají podle pravidel hospodářského rozvoje, to je jejich primární zájem.
I believe the primary responsibility for the safety of flights rests with the operators.
Věřím, že primární odpovědnost za bezpečnost letů spočívá na provozovatelích.
In reality this often means they receive an inappropriate primary education.
Ve skutečnosti to často znamená, že dostanou nevhodné základní vzdělání.
Natural disaster prevention and preparation are primary government responsibilities.
Prevence přírodních katastrof a příprava na ně jsou základní odpovědností vlády.
An interpretation clarifying primary legislation is acceptable, but not its extension.
Výklad objasňující základní právní předpisy je přijatelný, ale nikoli jeho rozsah.
(ET) Open health care is a primary benefit and right.
(ET) Otevřená zdravotní péče je nejdůležitější výhodou a právem.
Effective education in the home and in school from primary school up is paramount.
Nejdůležitější je účinná výchova doma a ve škole již od základní školy.
Madam President, feeding our population has to be the highest duty of government, and indeed feeding our population is the primary objective of the common agricultural policy.
Paní předsedající, výživa obyvatel je nejdůležitější povinností vlády, a výživa obyvatel je skutečně hlavním smyslem společné zemědělské politiky.
primary (také: prime, maiden, paramount)
volume_up
první {příd. jm.}
As legislators, our primary concern must be citizens and consumers.
Naší první starostí jako zákonodárců musí být občané a spotřebitelé.
Select Switch primary and secondary buttons by pressing S.
Stisknutím klávesy A vyberte možnost Zaměnit první a druhé tlačítko.
As a mother myself, my primary concern in food is safety and transparency.
Sama jsem matkou a mou první starostí při výběru potravin je jejich bezpečnost a průhlednost.
primary (také: prime, primordial, primaeval)
Obviously, the primary impetus for this must come from the law-makers themselves.
Prvotní popud k tomu ovšem musí přijít od zákonodárců samotných.
Investment in the real economy is also of primary importance.
Prvotní důležitost mají i investice do skutečného hospodářství.
Children need to grow up in a safe environment for which parents have the primary responsibility.
Děti potřebují vyrůstat v bezpečném prostředí, za které nesou prvotní odpovědnost rodiče.
primary (také: paramount, first-rate)
volume_up
prvořadý {příd. jm. m.}
Our citizens' primary concern - the right to social insurance - is very well safeguarded.
Prvořadý zájem našich občanů, právo na sociální zabezpečení, je velmi dobře chráněn.
The best interests of the child should be of primary importance.
Nejlepší zájem dítěte bychom měli považovat za prvořadý.
Také je to její prvořadý zájem.
2. ekonomika
primary
volume_up
prvotní {příd. jm. m.}
Obviously, the primary impetus for this must come from the law-makers themselves.
Prvotní popud k tomu ovšem musí přijít od zákonodárců samotných.
Investment in the real economy is also of primary importance.
Prvotní důležitost mají i investice do skutečného hospodářství.
Children need to grow up in a safe environment for which parents have the primary responsibility.
Děti potřebují vyrůstat v bezpečném prostředí, za které nesou prvotní odpovědnost rodiče.

Příklady použití pro "primary" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishRegional policy is the primary source of European investment in the real economy.
Regionální politika je hlavním zdrojem evropských investic do reálné ekonomiky.
EnglishNatural disaster prevention and preparation are primary government responsibilities.
Prevence přírodních katastrof a příprava na ně jsou základní odpovědností vlády.
EnglishAll members of staff have been decisive in the achievement of our primary goal.
Všichni zaměstnanci rozhodujícím způsobem přispěli k dosažení našeho prvořadého cíle.
EnglishOur primary goal must be to ensure high-quality food production in Europe.
Naším nejdůležitějším cílem musí být zajištění vysoce kvalitní výroby potravin.
EnglishWe now have a legally binding charter which is part of the EU's primary legislation.
Máme nyní právně závaznou Listinu, která je součástí primární legislativy EU.
EnglishAn interpretation clarifying primary legislation is acceptable, but not its extension.
Výklad objasňující základní právní předpisy je přijatelný, ale nikoli jeho rozsah.
EnglishThe primary responsibility for handling the crisis rests on the industry itself.
Hlavní odpovědnost za zvládnutí krize nese samo toto průmyslové odvětví.
EnglishThey play by the rules of economic development, this is their primary interest.
Hrají podle pravidel hospodářského rozvoje, to je jejich primární zájem.
EnglishThese agreements cannot alter the provisions of primary law but they often clarify them.
Tyto dohody nemohou změnit ustanovení primárního práva, ale často je vyjasňují.
EnglishMy primary concern is for usefully employed individuals, not benefit tourists.
Mým prvořadým zájmem jsou užitečně zaměstnaní jednotlivci a nikoli prospěch pro turisty.
EnglishEffective education in the home and in school from primary school up is paramount.
Nejdůležitější je účinná výchova doma a ve škole již od základní školy.
EnglishI believe the primary responsibility for the safety of flights rests with the operators.
Věřím, že primární odpovědnost za bezpečnost letů spočívá na provozovatelích.
EnglishIn reality this often means they receive an inappropriate primary education.
Ve skutečnosti to často znamená, že dostanou nevhodné základní vzdělání.
EnglishThis applies with regard to the new treaty, but also in a different way in primary law.
To se uplatní jak na novou Smlouvu, tak různými způsoby v rámci vnitrostátního práva.
EnglishI firmly believe that the education of consumers must begin in primary school.
Jsem přesvědčena, že se vzděláváním spotřebitelů je třeba začít již na základních školách.
EnglishThe starting point for eliminating these stereotypes is at the primary level of education.
Výchozí bod pro překonání těchto stereotypů je na základním stupni vzdělávání.
EnglishIt is of primary importance for the new agencies to be up and running as soon as possible.
Je nadmíru důležité, aby tyto nové agentury zahájily svou činnost co nejdříve.
EnglishAnd primary visual cortex sees just simple geometry, just the simplest of shapes.
A primární vizuální mozková kůra vidí jen jednoduchou geometrii, jen ty nejjednodušší tvary.
EnglishOur citizens' primary concern - the right to social insurance - is very well safeguarded.
Prvořadý zájem našich občanů, právo na sociální zabezpečení, je velmi dobře chráněn.
EnglishPatients will be able to seek primary care with the provider of their choice across Europe.
Pacienti si budou moci vybrat poskytovatele primární péče v rámci celé Evropy.