anglicko-česko překlad pro "previously"

EN

"previously" český překlad

volume_up
previous {příd. jm.}
EN

previously {příslovce}

volume_up
previously (také: earlier)
He previously worked as a business and technology reporter for newspapers and magazines.
Dřív pracoval jako reportér pro obchod a technologie pro noviny a časopisy.
If you previously had linked accounts together, this will make managing email from multiple accounts even easier.
Pokud jste dřív měli vzájemně propojené účty, bude teď práce s e-maily z několika účtů ještě jednodušší.
If you previously had multiple Microsoft accounts linked to each other, you can set them all to send and receive email from one place.
Pokud jste dřív měli několik vzájemně propojených účtů Microsoft, můžete je nastavit tak, abyste e-maily posílali a přijímali na jednom místě.
previously (také: afore, before, earlier, formerly)
Sanctions were previously available; they simply lacked credibility.
Sankce bylo možno uplatňovat i dříve; jednoduše však postrádaly věrohodnost.
View the History of webpages you've visited previously in Internet Explorer
Zobrazení historie webových stránek dříve navštívených z aplikace Internet Explorer
Users will have access to information that was previously kept internally.
Uživatelé budou mít přístup k informacím, které byla dříve uchovávány interně.
previously (také: before, earlier, formerly, before that)
Previously, an export licence was refused because these conditions were not fulfilled.
Vývozní povolení bylo předtím zamítnuté, protože nebyly splněny podmínky.
Previously, many of these regions were the 'black pearls' of economic performance in Europe.
Tyto regiony byly předtím často "černými perlami" hospodářské výkonnosti v Evropě.
Part of this group had previously been turned away from the coasts of some European countries.
Část této skupiny byla předtím poslána zpět z pobřeží některých evropských zemí.
previously (také: prematurely, precipitately)
previously

Synonyma (anglicky) pro "previously":

previously
previous

Příklady použití pro "previously" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAs mentioned previously, the Member States must be in agreement on the proposal.
Jak již bylo zmíněno, členské státy se musí na tomto návrhu jednomyslně shodnout.
EnglishPreviously, this emphasis chiefly derived from socialist or liberal inspiration.
V minulosti byly zdrojem tohoto zájmu socialistické a liberální kruhy.
EnglishNote that all songs are selected to be ripped if you have not previously ripped them.
Note that all songs are selected to be ripped if you have not previously ripped them.
EnglishThis had never previously been formulated in jurisprudence or in our legal system.
To nebylo doposud v jurisprudenci a v našem právním systému formulováno.
EnglishIn this respect, I fully support the comments made previously by my colleague, Mrs Berès.
V tomto ohledu plně podporuji připomínky, které vznesla má kolegyně paní Beresová.
EnglishWe are of the opinion that the previously established minimum of 14 weeks is sufficient.
Jsme toho názoru, že původně stanovená minimální doba 14 týdnů je dostatečná.
EnglishThe Union, that is to say, was not previously obliged to observe human rights.
Evropská unie totiž dosud nebyla právně vázána dodržovat lidská práva.
EnglishIt is my view that the legal act drawn up previously by the Council contained too many gaps.
Podle mého názoru předchozí právní akt vypracovaný Radou měl příliš mnoho trhlin.
EnglishIf we do, we will be trampling over all the social standards we gained previously.
Pokud to dovolíme, pošlapeme tím veškeré sociální jistoty, kterých jsme v minulosti dosáhli.
EnglishI have previously held a similar position myself at the Dutch Ministry of Foreign Affairs.
Nedávno jsem podobný postoj sám zastával na holandském ministerstvu zahraničních věcí.
EnglishThis was also mentioned by some of our fellow Members who spoke previously.
To již bylo zmíněno některými poslanci, kteří promluvili přede mnou.
EnglishThirdly, the lack of resources for foreign expenditure, Heading 4, has been discussed previously.
Zatřetí, nedostatek zdrojů na zahraniční výdaje, položka 4, již byl projednán.
EnglishAmendment 3 deals with children within the EU who have previously been in institutionalised care.
Dodatek 3 pojednává o dětech, které již někdy byly v rámci EU v ústavní péči.
EnglishIt is quite true, as Mr Deva said previously, that the situation has also become partly politicised.
Je pravda, jak řekl před chvílí pan Deva, že situace se částečně zpolitizovala.
EnglishPreviously, the Council has refused to lay adequate accounts before the European Parliament.
Původně Rada odmítala předkládat Evropskému parlamentu adekvátní účty.
EnglishThis new agreement replaces the one previously in force, which expired on 31 December 2010.
Tato nová dohoda nahrazuje dohodu předchozí, jejíž platnost vypršela dne 31. prosince 2010.
EnglishFor more information, see Open tabs you've previously closed.
Pokud je otevřená jen jedna záložka, je k jejímu zavření třeba zavřít okno.
EnglishI would definitely agree with my colleague who said previously that this is not just a Bulgarian issue.
Rozhodně souhlasím s kolegou, který uvedl, že to není jen záležitost Bulharska.
EnglishAs I said previously, we carried out such a review earlier this year.
Jak jsem již řekla, takový přezkum jsme již v tomto roce provedli.
EnglishI hope that Commissioner Hedegaard will stick with the positions which have previously been agreed.
Doufám, že paní komisařka Hedegaardová bude nadále držet stanovisek, které byla dohodnuta.