anglicko-česko překlad pro "previous"

EN

"previous" český překlad

volume_up
previous {příd. jm.}
EN

previous {přídavné jméno}

volume_up
previous (také: bygone, ex post, former, last)
volume_up
minulý {příd. jm. m.}
I do not want to repeat here, yet again, the proposal I made last year in the previous debate on the report.
Nerad bych zde znovu opakoval návrh, který jsem přednesl minulý rok během rozpravy ke zprávě.
There was criticism last week in the Development Council that there were no previous discussions on this with the Member States.
Na zasedání Rady pro rozvoj se minulý týden ozvala kritika, že tato záležitost nebyla předem projednána s členskými státy.
Video: On the fifth of December 1985, a bottle of 1787 Lafitte was sold for 105,000 pounds -- nine times the previous world record.
Dne 5. prosince 1985, lahev vína Lafitte z r. 1787 bylo prodáno za 105 000 liber - za 9x více než je minulý světový rekored.
previous
previous (také: former, last, preceding, foregone)
volume_up
předešlý {příd. jm. m.}
Madam President, I am not an illustrious film critic, as the previous speaker is.
Paní předsedající, nejsem vynikajícím filmovým kritikem jako předešlý řečník.
Mr President, I do not see this in the same way as the previous speaker.
Pane předsedající, nemám stejný pohled na věc jako předešlý řečník.
The truth is that Mr De Castro and the other previous speakers are quite right in saying that the Commission and the Council did not do enough during the health check to prevent this crisis.
Pan De Castro a další řečníci, kteří tu dnes vystoupili, se vskutku nemýlí v tom, že Komise a Rada v průběhu kontroly stavu neučinily dostatečná opatření, jimiž by krizi předešly.

Synonyma (anglicky) pro "previous":

previous

Příklady použití pro "previous" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English(EL) I agree with the previous speaker; the Stability Pact needs to be applied.
(EL) Souhlasím se svou předřečnicí, že musí dojít k uplatňování Paktu stability.
EnglishFor more information, see Previous versions of files: frequently asked questions.
Další informace naleznete v části Předchozí verze souborů: nejčastější dotazy.
EnglishEnough has been said about Mr Van Rompuy and I agree with the previous speakers.
O panu Van Rompuyovi bylo již řečeno dost a já souhlasím s předcházejícími řečníky.
English. - Mr President, I guess the previous speaker was simply confusing facts.
autorka. - Pane předsedající, předpokládám, že předchozí řečnice jen směšuje fakta.
EnglishI am re-tabling my Amendment 166, which was adopted at the previous reading.
Znovu předkládám svůj pozměňovací návrh 166, který byl v předešlém čtení přijat.
EnglishI believe that this commitment has been made very clear at previous summits.
Domnívám se, že tento závazek byl na předchozích summitech velmi dobře objasněn.
EnglishI hope that the Council will be granted enough time, as in previous debates.
Doufám, že Rada dostane dostatek prostoru, stejně jako v předchozích rozpravách.
EnglishMr President, we could not hear the English interpretation of the previous speech.
Pane předsedající, neslyšeli jsme tlumočení předchozího projevu do angličtiny.
EnglishYou might need to revert to a previous version of the driver for that device.
Pro toto zařízení bude pravděpodobně potřeba vrátit se k předchozí verzi ovladače.
EnglishProvide your doctor with an outline of all complaints and previous illnesses.
Svého lékaře informujte o všech svých zdravotních potížích a dřívějších chorobách.
EnglishI myself voted against, because I was on the voting list for the previous report.
Sám jsem hlasoval proti, protože jsem byl na hlasovací listině pro předchozí zprávu.
EnglishThis initiative was previewed in the Commission's recovery plan the previous month.
Tato iniciativa byla Komisí zmíněna již v jejím plánu obnovy z předchozího měsíce.
EnglishMany of us have taken note of your previous statements and have even supported you.
Mnoho z nás zaznamenalo vaše předchozí prohlášení a dokonce vás i podporovalo.
EnglishAfter reinstalling your previous operating system, reinstall your programs and files.
Po přeinstalaci dřívějšího operačního systému přeinstalujte programy a soubory.
English(Laughter) She gives you the names of previous lives, who you were in previous lives.
Dá vám jména vašich minulých životů, řekne vám, kdo jste v minulém životě byli.
English(PL) Mr President, I have similar doubts to the previous speaker, Mr Stevenson.
(PL) Pane předsedající, mám podobné pochybnosti jako předchozí řečník, pan Stevenson.
EnglishNegotiations should be based on international law and respect previous agreements.
Jednání by měla vycházet z mezinárodního práva a dodržovat předchozí dohody.
EnglishMadam President, I do not want to speak on this item but the previous item.
Vážená paní předsedající, nechci hovořit o tomto bodě, ale spíš o předcházejícím.
EnglishOf course, that was in the previous Parliament, but it is still the same person.
Bylo to samozřejmě za předchozího Parlamentu, ale je to stále tatáž osoba.
EnglishWe have already learned a great deal during the four previous budget procedures.
Během předešlých čtyř rozpočtových procesů jsme se toho již hodně naučili.