anglicko-česko překlad pro "preventive"

EN

"preventive" český překlad

volume_up
preventive {příd. jm.}

EN preventive
volume_up
{přídavné jméno}

preventive (také: precautionary, preventative)
volume_up
preventivní {příd. jm.}
We are changing tack and promoting enhanced coordination as a basic preventive tool.
Měníme kurz a jako základní preventivní nástroj podporujeme posílenou spolupráci.
Only in this way is a genuinely proactive, preventive approach possible.
Pouze tímto způsobem je možný skutečně proaktivní a preventivní přístup.
There is also a need to highlight the importance of preventive work and various campaigns.
Vyvstává i potřeba zdůraznit důležitost preventivní činnosti a různých kampaní.

Příklady použití pro "preventive" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI am totally against the US idea of preventive bombing and against NATO intervention.
Jsem zcela proti americké myšlence preventivního bombardování a proti zásahu NATO.
EnglishI can say, on this subject, that the European Union is working on such preventive measures.
K tomuto tématu mohu uvést, že Evropská unie na takových opatřeních pracuje.
EnglishThe ex-post actions must be combined with preventive actions, which are just as important.
Následné kroky musí být kombinované s preventivními kroky, které jsou stejně důležité.
EnglishThe UNHRC should become more an early-warning and preventive mechanism.
Rada OSN pro lidská práva by se měla spíše stát mechanismem včasného varování a prevence.
EnglishThe key issue above all is the link between the preventive and corrective measures.
Klíčové je přitom propojení preventivních a nápravných opatření.
EnglishConsequently, the long-term planning of preventive measures should be a starting point.
Proto by se mělo začít u dlouhodobých plánů preventivních opatření.
EnglishEvery citizen and worker in the EU may be under preventive surveillance and recorded as data.
Každý občan a pracovník v EU může být pod preventivním dozorem a zaznamenaný v databázi.
EnglishWe have to do everything possible on the preventive campaigns.
Máme povinnost udělat vše, co je v našich silách, pro zajištění preventivních kampaní.
EnglishWe are also talking about preventive measures from a different source.
Hovoříme také o preventivních opatřeních z různých zdrojů.
EnglishThis outbreak demonstrates the importance of cross-border cooperation in the field of preventive health.
Výskyt této nákazy demonstruje význam přeshraniční spolupráce v oblasti prevence zdraví.
EnglishWe should also remember that legislative social protection programmes should have a preventive role.
Také bychom měli mít na paměti, že programy právní sociální ochrany by měly působit preventivně.
EnglishThis is related to clarifying a number of incidents and, above all, to taking preventive measures.
Souvisí to s objasněním několika mimořádných událostí a především s přijetím preventivních opatření.
EnglishThis primarily involves health care, including clinical and preventive research and medical technologies.
Sem patří především zdravotnictví včetně klinického a preventivního výzkumu a lékařských technologií.
EnglishI should like to take up the last part of what Mr Schulz said about the importance of preventive measures.
Chci navázat na poslední část vystoupení pana Schulze, která se týkala významu preventivních opatření.
EnglishWe must take the time now to take preventive action.
Nyní musíme získat čas pro přijetí preventivních opatření.
EnglishFirstly, to have suitable, preventive legislation.
Zaprvé je třeba mít vhodné právní předpisy řešící prevenci.
EnglishWe acknowledge the considerable importance of sport in health terms as a preventive measure for obesity and chronic conditions.
Chápeme, že sport je důležitý pro zdraví jako prevence obezity a chronických nemocí.
EnglishHere are few preventive steps you can take.
Zde je uveden přehled preventivních kroků, které můžete provést.
EnglishThis report would provide the information needed to plan appropriate and preventive political interventions.
Tato zpráva by měla přinést informace potřebné pro plánování vhodných preventivních politických zásahů..
EnglishThe Union has always fought for the environment and has made great efforts to protect it through preventive measures.
Unie vždycky bojovala za životní prostředí a snaží se je chránit pomocí preventivních opatření.