anglicko-česko překlad pro "premises"

EN

"premises" český překlad

volume_up
premise {podstatné jméno}
CS

"premisa" anglický překlad

EN
EN

premises {množné číslo}

volume_up
premises (také: spaces)
Excluding the smallest companies which have very small premises is not enough.
Výjimka pro ty nejmenší společnosti s velice malými prostory nestačí.
This must be emphasised particularly in connection with public institutions and premises.
Je to potřebné zdůraznit zejména v souvislosti s veřejnými institucemi a jejich prostory.
On its 10th anniversary, the ECB opens the doors of its Eurotower premises to the public.
U příležitosti 10. výročí zpřístupní ECB veřejnosti své prostory v budově Eurotower.
premises (také: assumptions)
I voted against this report because it is based on unfounded premises and vague future assumptions.
Hlasoval jsem proti této zprávě, protože se opírá o nepodložené předpoklady a nejasné domněnky ohledně budoucnosti.
Its premises are false and are based on a mere fallacy dreamed up by Portuguese political parties during the electoral campaign.
Jeho předpoklady jsou nesprávné a vychází z pouhých falešných představ, které si v průběhu volební kampaně vysnily portugalské politické strany.
In his book Premesse della politica ('Premises of politics'), he wrote that every political idea has a particular concept of man underlying it.
Ve své knize Premesse della politica (Předpoklady politiky) napsal, že každá politická myšlenka v sobě ukrývá konkrétní koncept člověka.
premises (také: area, territory)
CS

premisa {ženský rod}

volume_up
premisa (také: předpoklad)
volume_up
premise {podstatné jméno}

Příklady použití pro "premises" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe use of geothermal energy can reduce the energy costs of the new premises.
Díky využívání geotermální energie lze v novém sídle snížit náklady za energie.
EnglishThat is undoubtedly one of the premises behind promoting free movement in this area.
To je nepochybně jeden z předpokladů prosazování svobodného pohybu v dané oblasti.
EnglishNone of the arguments presented is convincing as they start from false premises.
Žádný z předložených argumentů není přesvědčivý, protože vycházejí z mylných předpokladů.
EnglishThe theft was suffered by a Member in the proximity of the European Parliament's premises.
Obětí se stal poslanec Evropského parlamentu, a to v blízkosti budov Parlamentu.
EnglishBefore a ban in 2007, 30 000 premises in Brazil exported beef to the EU.
Před zákazem z roku 2007 dováželo hovězí do EU 30 000 brazilských provozoven.
EnglishOn its 10th anniversary, the ECB opens the doors of its Eurotower premises to the public.
U příležitosti 10. výročí zpřístupní ECB veřejnosti své prostory v budově Eurotower.
EnglishExcluding the smallest companies which have very small premises is not enough.
Výjimka pro ty nejmenší společnosti s velice malými prostory nestačí.
EnglishI do not feel in fact that I have any premises for voting for or against Mr Takkula's report.
Nemám prakticky žádné důvody proč hlasovat pro nebo proti zprávě poslance Takkuly.
EnglishThe flag is raised on all premises of the Parliament and on the occasion of official events.
Vlajka se vyvěšuje ve všech prostorách Parlamentu a při oficiálních příležitostech.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > New premises > Overview
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Nové sídlo ECB > Základní údaje
EnglishThe new premises are due to be completed by the end of 2013 and ready for occupancy in 2014.
Nové sídlo má být dokončeno v roce 2013 a připraveno k zahájení provozu v roce 2014.
EnglishThis must be emphasised particularly in connection with public institutions and premises.
Je to potřebné zdůraznit zejména v souvislosti s veřejnými institucemi a jejich prostory.
EnglishSee Building description for a more detailed overview of the new premises.
Podrobnější informace o novém sídle naleznete v odkazu Popis budovy.
EnglishThe Commission forgot to mention outsourcing when speaking about the security of consular premises.
Komise, když hovořila o konzulárních prostorách, opomenula zmínit outsourcing.
EnglishSecondly, there is no room for new staff in Parliament's working premises.
Zadruhé, v pracovních prostorách Evropského parlamentu už není pro nové zaměstnance žádné místo.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > New premises > Planning phase
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Nové sídlo ECB > Etapa plánování
EnglishFinally, I would like to support Mr Chatzimarkakis in his wish to use the premises we already have.
Nakonec bych ráda podpořila přání pana Chatzimarkakise využít prostory, které už máme.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > New premises > Construction phase
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Nové sídlo ECB > Etapa výstavby
English The construction works for the new premises of the European Central Bank (ECB) will start in spring 2010.
Stavební práce na novém sídle Evropské centrální banky (ECB) začnou na jaře 2010.
EnglishJanuary 2005: COOP Himmelb(l)au winning design for the ECB’s new premises after the revision phase
Leden 2005: vítězný návrh nového sídla ECB od kanceláře COOP Himmelb(l)au po revizní fázi

Synonyma (anglicky) pro "premise":

premise